Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning

På vilken nivå fastställs undantag? Är det på normnivå, per miljöproblem eller per kvalitetsfaktor?

Undantag sätts för ekologisk status, det vill säga på normnivå.

Behovet av undantag baseras däremot i praktiken på en viss del av den ekologiska statusen. Det vill säga kvalitetsfaktor eller parameter. Det behöver även vara känt vilken påverkan som inte kan åtgärdas av tekniska, ekonomiska eller naturliga skäl. Samt vilken sektor som är den bakomliggande drivkraften till att god status inte kan nås till 2015.

Undantag får inte beslutas på sådant sätt att det medför att vattnets kvalitet riskerar ytterligare försämring. Ytterligare försämring avser försämring på kvalitetsfaktor nivå och ska alltså inte endast avse klassvis försämring av ekologisk status eftersom kvalitetsfaktorer som inte är direkt avgörande för undantaget på sikt kan leda till att den beslutade miljökvalitetsnormen inte kan nås om de inte åtgärdas eller tillåts att försämras.

För att säkerställa att så inte sker behöver alla genomförbara åtgärder identifieras. Det gäller dels de som kan åtgärda delar av den påverkan som ligger till grund för undantaget. Dels de åtgärder som behövs för att säkerställa att övriga delar av miljökvalitetsnormen kommer att uppnå eller upprätthålla värden som är förenliga med god status. Det behöver alltså vara klart vilken känd påverkan som kan och därmed ska åtgärdas.

Exempel
Ekologisk status bedöms vara måttlig i en sjö på grund av att höga fosforhalter (kvalitetsfaktor näringsämnen i sjöar är klassificerad som otillfredsställande status) på grund av diffusa utsläpp från intilliggande jordbruk. Detta förhållande bedöms inte kunna åtgärdas så att god status hinner uppnås till 2015. Det är viktigt att det tydligt framgår vilken kvalitetsfaktor som undantaget grundas på samt vilken känd påverkan som inte kan åtgärdas, likväl som vilken känd påverkan som kan åtgärdas.

Om miljökvalitetnormen i detta exempel sätts till god status 2021 så ska motivet till den förlängda tidsfristen innehålla information om:

  • Vilken kvalitetsfaktor som tidsfristen baseras på. I exemplet ovan är det höga näringsämnen.
  • Vilken känd påverkan och drivkraft som inte kan åtgärdas. I exemplet ovan är det diffus påverkan från jordbruk.

Observera att det i åtgärdsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som krävs för att följa miljökvalitetsnormen god status 2021.

Hur undantagen pedagogiskt redovisas är upp till vattenmyndigheterna att avgöra, men det ska gå att se ovan beskriven koppling. Om det framgår tydligt vilken del av den ekologiska statusen som ligger till grund för undantaget kommer exempelvis tillståndsprövande myndigheter och domstolar lättare kunna överblicka vilka delar som behöver förbättras och vilka som inte bör försämras.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljökvalitetsnormer Vattenförvaltning

Publicerad: 2017-01-12

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen