Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenmiljöanslaget Små avlopp

Rapportering av projekt som fick medel 2016

Vi utlyste 2016 medel för utvecklingsprojekt inom området små avlopp. Här presenterar vi slutrapporterna från projekten.

Kunskapsläge och nätverksträffar - små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning

Projektet ”Kunskapsläge och nätverksträffar – små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning” har utförts av VA-guiden. Rapporten ger en sammanställning av intervjuer och diskussioner som hållits i projektet.

Rapporten är tänkt att fungera som underlag för kommuner som funderar på att börja med VA-rådgivning eller vill starta igång ett system för omhändertagande och spridning av avloppsfraktioner från små avlopp, såväl som att ge ett stöd för de kommuner som redan jobbar dessa frågor.

Läs hela rapporten.

Kunskapsdag om små avlopp

Den 29 november 2016 arrangerades en seminariedag med fokus på aktuella frågor kopplade till små avlopp. Målet var att ge kommunernas miljökontor den senaste kunskapen om teknik, juridik och en uppdatering om vad som händer på nationell nivå.

Bland annat innehöll seminariet:

Lägesrapport från arbetet med nya nationella bestämmelser
Länsstyrelsernas roll i arbetet med små avlopp
Hur påverkar vattenförvaltningen arbetet med små avlopp?
Kunskapsläget för tekniklösningar t ex markbaserad rening och minireningsverk
Bland föreläsarna:

 • Tomas Waara Länsstyrelsen Uppsala län
 • Mikael Olshammar, IVL
 • Jakob Ottoson, Livsmedelsverket
 • Åsa Gunnarsson, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer om seminariet och se filmer från föreläsningarna.

Kunskapsdagen, som seminariet hette, genomfördes i samarbete med Vattenmyndigheten i Norra Östersjön samt Länsstyrelserna i Örebro, Västmanland, Uppsala, Södermanland och Stockholms län.

Arrangörer var Mälarens vattenvårdsförbund inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner.

Informationsfilmer om små avloppsanläggningar

Vi har varit med och finansierat ett antal filmer om små avloppsanläggningar som riktar sig till miljöinspektörer och fastighetsägare som har en egen avloppsanläggning.

Följande filmer finns tillgängliga via VA-guiden:

 • Provgrop
 • Pumpar
 • Mikrobiologi
 • Konsumentvägledning
 • 8 steg till nytt avlopp

Filmerna om konsumentvägledning och 8 steg till ett nytt avlopp passar bra att länka till på kommunens hemsida, som en hjälp till fastighetsägare som ska göra ny avloppsanläggning.

Faktablad för markbaserad rening – Möjliga vägar för etablering

Målen med studien var att:

 • utreda hur framtagande och uppdatering av faktablad lämpligen kan organiseras (utifrån syftet att kvalitetssäkra den information som publiceras genom faktabladen).
 • identifiera en lämplig och ”villig” avsändare/ägare för faktablad.
 • utreda om det är rimligt att denna ägare på sikt tar betalt för tillhandahållande och uppdatering av faktablad och i så fall om det finns möjliga affärsmodeller för detta.

Under studien tillfrågades kommuner, entreprenörer och tillverkare om behovet av tekniska riktlinjer. En slutsats från projektet är att det inte finns någon självklar aktör som kan stå som avsändare av faktabladen. I stället krävs någon form av samarbete mellan flera aktörer som arbetar tillsammans i en styrgrupp.

Styrgruppen bör vara ansvariga för att välja projektledare för framtagande/uppdatering av varje faktablad. Det bör även finnas en
referensgrupp med representanter från forskning, praktiker och leverantörer.

Varje faktablad bör skickas på remiss till andra berörda aktörer, till exempel Villaägarna, leverantörer, LRF och avloppsguidens användarförening. Svensk Byggtjänst kan stå för produktion och försäljning av faktablad. Framtagande och distribution av faktablad kan samordnas med en framtida certifiering av avloppsentreprenörer.

Samarbete med Norge, Finland och Danmark bör ske. Tänkbar finansiering av faktabladen diskuteras i rapporten.

Läs hela rapporten.PDF

Handledning – GIS-stöd för prövning av små avlopp

GIS-stödet syftar till att användas vid prövning av små avlopp men kan även användas som underlag vid tillsyn av små avlopp och kommunens övergripande VA-planering. I handledningen beskrivs hur GIS-stödet ska användas, var man hittar det och tolkningsstöd.

Handledning – GIS-stöd för prövning av små avloppPDF

Länkar till GIS-stödet finns i bilaga 1.

För utförlig beskrivning av hur GIS-stödet är uppbyggt se rapport: GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avlopp, WSP 2016.

Funktion hos markbaserade reningsanläggningar i fält

Markbaserade anläggningar är en enkel och robust teknik för rening av avlopps-vatten. Det har dock på senare tid kommit indikationer från flera håll att det är många markbaserade avloppsanläggningar som inte fungerar som avsett. Det blir därför viktigt att identifiera vad det är som gör att markbaserade anläggningar inte fungerar som de ska och vad som kan göras för att förbättra situationen.

Projektets mål var att:

 • undersöka hur vanligt det är att funktionsproblem förekommer i markbaserade avloppsreningsanläggningar,
 • ta fram kunskap om vilka typer av funktionsproblem som förekommer,
 • föreslå åtgärder för att minska förekomsten av dessa.

Läs hela rapporten.PDF

Fortsättningsprojekt Gemensamhetsanläggningar för VA

Detta projekt är en fortsättning på ett projekt om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp (va) som genomfördes under 2015. Syftet med fortsättningsprojektet har varit att utveckla en arbetsprocess för gemensamhetsanläggningar för va, öka kunskapen om drivkrafter och kostnader, samt att samla in erfarenheter om hur kommuner hanterar gemensamhetsanläggningar i sin va-planering.

Målet med arbetsprocessen är att tydligare visa vad som sker i de olika stegen vid planering och bildande av gemensamhetsanläggningar för va. I processen är fastighetsägarna i centrum.

Projektets huvudsakliga resultat och slutsatser kan sammanfattas som:

 • Att det nu finns ett färdigt informationsmaterial om gemensamhetsanläggningar för va som kan spridas till fastighetsägare, kommuner och lantmäterimyndigheter.
 • Djupintervjuer med fastighetsägare visar på behovet av stöd i tidiga skeden
 • Minskade kostnader är fastighetsägarnas huvudsakliga drivkraft för att bilda gemensamhetsanläggningar. Det som ytterligare kan motivera fastighetsägare är t ex om fiber för bredband kan lösas samtidigt som va.

Läs hela rapporten.PDF

Förslag till system för registrering av uppgifter om små avlopp

Projektets mål har varit att ta fram en nationell systematik för registrering av uppgifter om små avlopp som skapar förbättrade möjligheter till insamling av tillförlitliga data om små avlopp. Detta möjliggör till exempel regionala och nationella belastningsberäkningar samt en effektiv riskbaserad tillsynsplanering för små avlopp vilket på sikt bedöms kunna förenkla miljökontorens arbete med små avlopp.

Projektet har utrett behov och förutsättningar och föreslår ett system för registrering och överföring av uppgifter samt ett riskklassningsverktyg för små avlopp. Informationsinhämtning, test och förankring av förslaget har skett genom workshops och enskilda möten med ett stort antal olika aktörer.

Kommuner, leverantörer av ärendehanteringssystem, användarföreningar, statliga myndigheter som Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna och Vattenmyndigheterna,  samt representanter från SMED har deltagit i projektet. Projektet har inhämtat erfarenheter från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och SKL.

Projektet har även utrett förutsättningar för hur ett införande av förslaget skulle kunna komma till stånd.

Läs hela rapporten här.PDF

Slam från små avloppsanläggningar i kretslopp

Projektet har undersökt tillgången på lämpliga avloppsfraktioner från små avloppsanläggningar i områdena Alberga, Bälgviken och Näshulta i Eskilstuna kommun för en eventuell placering av en hygieniserande kompostenhet (ICM). De tre områden har kommunen ännu inte inventerat och det finns därför möjlighet att påverka så att en viss typ av avloppsteknik väljs för att maximera resurshushållning och återföringspotentialen. Projektet har även undersökt den ekonomiska potentialen för en lokal kretsloppsanpassad lösning samt översiktligt beräknat de miljönyttor kretsloppet medför utifrån ett lokalt perspektiv.

Projektet har visat att det finns tillgång till avloppsfraktioner i de undersökta områdena för att tillgodose råvarubehovet i en ICM-process vid en placering i respektive område. Den ekonomiska analysen visade att av råvaruintäkten, processkostnaden och värdet av färdig produkt har processkostnaden för kompostmaskinen störst ekonomisk betydelse. Slutprodukten har ett relativt lågt näringsvärde per m3 råvara pga den höga vattenhalten. Ur ett ekonomiskt perspektiv lämpar sig därför processen bättre för att ta fram en kompostjord för försäljning till exempelvis privatpersoner än för spridning som gödningsmedel på åkermark, där betalningsviljan är lägre.

Miljöanalysen visade att produktionen av mineralgödsel kan minska ifall kompostjorden används som gödselmedel, vilket får ICM-processen att framstå som ett bra alternativ om råvaran kan ersätta handelsgödsel. Eftersom produktion av kvävegödselmedel kräver relativt mycket energi och har stor klimatpåverkan, medför detta att lösningar med slutna tankar är ett bättre alternativ eftersom en större mängd kväve kan återföras från den uppsamlade fraktionen.

Förstudie om högre krav på service av små avlopp samt implementering av servicerapporteringssystem

Projektet har utförts av IVL och syftade till:

 • ett gemensamt ställningstagande avseende identifierade grundläggande krav på servicerapporters innehåll för att garantera funktion i små avlopp.
 • att undersöka vilket av alternativet som är lämpligast att arbeta vidare med: möjlighet till anpassning av DiWa, utveckling av befintliga kommunala ärendehanteringssystem eller framtagande av nytt system, och som är förenligt med svensk reglering och svenska behov på servicerapportering.

Projektets slutsats var att det finns intresse, behov och möjligheter att skapa ett enkelt webbaserat centralt servicerapporteringssystem som kan ta in data från befintliga ärendehanteringssystem. Detaljnoggrannhet i servicerapporteringen föreslås baserat på samsyn kring ett exempel från Norge som presenterades under workshopen inom projektet.

Läs hela rapportenPDF

Biokol i små avloppsanläggningar

Rening av övergödande ämnen‒ teknisk rapport

Projektet syftade till att utveckla biokol som filtermaterial för att förbättra reningen av avloppsvatten. Biokol är pyrolyserat organiskt material som kännetecknas av hög porositet. Biokolets stora specifika yta möjliggör effektiv avskiljning av partiklar, adsorption av organiska och oorganiska ämnen och påväxt av biofilm för biologisk nedbrytning.

Kalk- och järnimpregnering av biokol förbättrade dess förmåga att binda fosfor, vilket innebär att det passar väl som filtermaterial i små avloppsanläggningar. För att inte mätta materialet bör impregnerat biokol användas som en separat filtermodul för fosforrening efter huvudreningen (där organiskt material och ammonium renas från avloppsvattnet).

Biokolsfilter i två steg med vertikalflöde följt av horisontallflöde var effektivt för att reducera organiskt material och hade lovande prestanda för reduktion av totalkväve. Filtersystemets utformning behöver dock undersökas och optimeras. Projektet har studerat möjligheten att använda simuleringar för att optimera filterdjup, identifiera bästa belastningsförhållanden, utvärdera risken för igensättning av biokolet vid kontinuerlig belastning och därmed biokolets effektiva funktionstid.

Läs hela rapportenPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenmiljöanslaget Små avlopp