Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenmiljöanslaget Små avlopp

Rapportering av projekt som fick medel 2015

Vi utlyste 2015 medel för utvecklingsprojekt inom området små avlopp.

Här presenterar vi slutrapporterna från respektive projekt.

 • Små avlopp med fosforfälla

  Projektet startades för att underlätta handläggningen av små avlopp med fosforfälla. Detta skulle bland annat ske genom att ta fram rutiner för tillsyn och sammanställa information. Syftet var också att undersöka om dagens rekommenderade bytesintervall är tillförlitliga. Provtagning av fosforfällorna gick dock inte att genomföra som planerat. Av de 54 besökta avloppsanläggningarna var det endast 15 stycken som var i sådant skick att de kunde användas för analys av fosforfällan.

  Handläggarstödet som har tagits fram av projektgruppen är tänkt att fungera som underlag vid ärendehandläggning av anläggningar med fosforfällor och innehåller:

  1. tekniköversikt över olika typer av fosforfällor
  2. förslag på rutiner vid tillsyn av fosforfällor
  3. tillståndsgivning
  4. inspektion i fält

   

 • Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp

  Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta.

  Ur fastighetsägarnas perspektiv kan det bli ekonomiskt fördelaktigt med en gemensam hantering av avloppsrening i egen regi. En större anläggning kan även ha bättre förutsättningar att klara höga miljökrav över tiden vilket leder till minskade utsläpp.

  Det finns idag inget generellt fungerande arbetssätt för att skapa gemensamhetsanläggningar för va. Den potential i form av ökad takt i utbyggnad av enskilda avloppslösningar genom att fastighetsägare går samman är långt från att realiseras.

  Många kommuner upplever att det är svårt och osäkert att förlita sig på gemensamhetsanläggningar som en lösning på problemet med dåligt fungerande små avloppsanläggningar.

  Orsaker till detta är bland annat att samverkansformerna mellan lantmäterimyndigheter och berörda kommunala förvaltningar behöver utvecklas. De fördelar som finns, inte minst de ekonomiska, behöver tydliggöras för fastighetsägarna.

  Rapporten redogör för:

  1. under vilka förutsättningar gemensamhetsanläggningar är en bra lösning
  2. beskriver vilken potential gemensamhetsanläggningar har
  3. hur processen för att bilda gemensamhetsanläggningar kan se ut.

  Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp – en del i genomförandet av kommuners va-planerPDF

 • Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar - manual

  Denna manual är avsedd att ge vägledning för att använda ett nyutvecklat verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar.

  QMRA-verktyget ska kunna användas av tillsynsmyndigheten för att analysera risken för smittspridning från befintliga avloppsanläggningar men också i planeringssyfte vid bedömning av rimliga säkerhetsavstånd och placering av nya små avlopp och dricksvattenbrunnar.

  Modellen är fritt tillgänglig som en webb-länk och kräver ingen installation på den egna datorn. I manualen beskrivs indata och hur en modellering genomförs, steg för steg.

  Verktyg för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning (QMRA) av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnarPDF

 • Webbutbildning för miljöinspektörer

  Havs- och vattenmyndigheten har med varit med och finansierat ett antal utbildningsfilmer som är producerade av VA-guiden och riktar sig till miljöinspektörer.

  Målgruppen är i första hand nya inspektörer eller säsongsanställd personal som ska inventera små avlopp i fält eller medverka vid tillsyn. Följande filmer finns tillgängliga via VA-guiden:

  1. Förundersökning markbaserad rening
  2. Tillsyn av minireningsverk
  3. Tillsyn – fosforfällor
  4. Tillsyn – slamavskiljare
  5. Projektbaserade tillsyn
  6. Förundersökning markbaserad rening

  VA-guidens filmbibliotek

 • Biokolfilters kapacitet för små avloppsvattenrening ‒ teknisk rapport

  Syftet med detta projekt var att förenkla och kvalitetssäkra användningen av biokol i markbäddar så att biokol på ett säkert och hållbart sätt kan ersätta eller komplettera befintliga markbäddar i små avloppsanläggningar. 

  Projektets mål var att producera en underlagsrapport som jämför reningsfunktionen mellan biokol och markbäddar. Den tekniska underlagsrapporten förväntas fungera som ett verktyg som användare och miljöinspektörer kan använda vid val av bäddmaterial i småskaliga avloppsanläggningar, vid rådgivning och tillståndsgivning samt som underlag för entreprenörer.

  Projektet har genomfört följande aktiviteter:

  1. Sammanställning av genomförda analyser på biokols reningsförmåga med avseende
   på BOD, COD, fosfor, kväve, salmonella och fekala koliformer, samt fysiska,
   kemiska, geometriska och hydrauliska egenskaper.
  2. Litteraturstudier om biokol och dess fysiska och biologiska egenskaper och
   struktur, samt en litteraturstudie om förväntad långsiktig reningsförmåga hos
   biokol.
  3. Författande av en teknisk underlagsrapport som jämför reningsfunktionen mellan
   biokol- och markbäddar.

  Biokolfilters kapacitet för små avloppsvattenrening ‒ teknisk rapportPDF

 • Informationsblad - Rekommendationer för bergkross som filtermaterial i markbäddar

  InformationsbladPDF

  Naturgrus är en ändlig resurs som är viktig för vattenförsörjningen. Bland Sveriges miljökvalitetsmål ingår omställning från naturgrus till bergkross där så är möjligt (Grundvatten av god kvalitet).

  Syftet med informationsbladet är att förenkla och kvalitetssäkra användningen av bergkrossmaterial i sam­band med byggande av markbaserade avloppsanläggningar så att bergkross på ett ändamålsenligt sätt, på sikt, kan ersätta naturgrus.

  Målet är att informationsbladet ska redogöra för tekniska rekommendationer vid användning av bergkrossmaterial i markbaserade avloppsanläggningar samt förväntade skillnader jämfört med naturgrusbaserade system.

  Informationsbladet ska fungera som ett hjälpverktyg som miljöinspektörer kan använda vid rådgivning och tillstånds­prövning samt som anvisning för bergmaterialindustrin och de entreprenörer som bygger markbäddar.

  Informationsbladets rekommendationer gäller i första hand för användande av bergkross som filtermaterial i markbäddar för avloppsvattenrening.

  Rekommendationerna kan även följas när bergkross används som förstärkningslager i infiltrationsanläggningar.

 • Förslag till nationella riktlinjer för registrering av uppgifter om små avlopp

  RapportPDF

  Förslaget omfattar en specifikation av vilka uppgifter som bör registreras kategoriserade i grupperna; ärendehantering, platsens förutsättningar, anläggningens användning, anläggningens förutsättningar, uppgifter om anläggningen samt anläggningens skötsel. Förslaget omfattar två nya funktioner som i stor utsträckning saknas idag; anläggnings-ID samt utsökbar anläggnings- och ärendehistorik. Strukturen på registreringen utgår från fyra behov av information om små avlopp; tillsyn, rapportering, belastningsberäkningar och va-planering.

  Syftet med att ta fram ett förslag till riktlinjer för registrering av uppgifter om små avloppsanläggningar är att det ska leda till:

  1. Bättre nationella data om små avlopp för att kvalitetssäkra belastningsberäkningar och nationell/regional tillsynsuppföljning.
  2. Bättre underlag för tillsynsplanering för att effektivisera och möjliggöra införandet av riskbaserad tillsyn för små avlopp.
 • GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar

  I rapporten beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. I rapporten beskrivs även resultatet från referenskommunernas testperiod.

  Slutrapport – metodikPDF

  Slutrapport – beskrivningPDF

  Handledning till GIS-stödet med länkar finns här.

 • Marknadsöversikt över produkter för små avlopp

  I marknadsöversikten kan man få överblick över och jämföra produkter för avloppsrening. Sammanställningen ger även information om drift, ekonomi och skötsel. Till alla reningsanläggningar finns en bedömning av produktens potential inom områdena miljöskydd, smittskydd och kretslopp.

  Marknadsöversikten hittar du här.

 • Standardiserad utvärdering av paketlösningar för BDT-rening – fastställande av svenskt metod

  Syftet med projektet var att etablera en standardiserad metod för provning av paketlösningar för rening av BDT-avloppsvatten för att förenkla bedömningen av dessa och öka förutsebarheten för tillverkare.

  Projektet har inte resulterat i en färdig standard men arbetet har startats genom att en arbetsgrupp initierats inom SIS, Swedish Standards Institute kommittee TK 198, en workshop har genomförts och ett utkast till en standard har tagits fram enligt SIS mall.

 • Slutrapport av projekten: Fosforfällor för små avlopp - hur länge fungerar de? och Bakterieutsläpp från små avlopp

  Syftet med denna studie var att undersöka hur effektivt fosforfilter avskiljer fosfor från avloppsvatten i relation till den hydrauliska belastningen och användningstiden genom att provta och utvärdera fosforfällor i drift. Ett annat syfte var att undersöka förekomsten av bakterier i utgående vatten från markbäddar och fosforfilter och utvärdera resultaten i förhållande till anläggningarnas och filtrens belastning och
  drifttid.

  Målen med projekten har varit dels att med större kunskap om
  fosforfiltrens funktion i fält kunna ge vägledning om bytesintervall för filtermaterial för att säkerställa god fosforrening, dels att resultaten ska kunna underlätta framtida bedömningar av avloppsanläggningar vid tillståndsprövning där särskilt hälsoperspektiv behöver beaktas.

  Läs mer om rapporten eller ladda ned den i sin helhet här.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havs- och vattenmiljöanslaget Små avlopp

Publicerad: 2015-04-23
Uppdaterad: 2016-05-26

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen