Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Rapportering av projekt som beviljades medel 2014

Vi utlyste i 2014 medel för utvecklingsprojekt inom området små avlopp. Vi beslutade att stödja elva utvecklingsprojekt.

Här presenterar vi slutrapporterna från respektive projekt.

Utveckling av GIS-verktyg för tillsyn och prövning av små avlopp – resultat från en förstudie

Projektet syftar till att lägga grunden för utvecklingsarbetet av två delvis sammankopplade GIS-verktyg. Verktygen är dels ett prövningsverktyg för bedömning av risk för påverkan på recipient som är nationellt omfattande och dels ett tillsynsverktyg för riskbaserad tillsynsplanering där prövningsverktyget kopplas till det lokala ärendehanteringsystemet. Projektet har fått medel för fortsatt utveckling under 2015.

Slutrapport för Utveckling av GIS-verktyg för tillsyn och prövning av små avlopp – resultat från en förstudiePDF

GIS-kartering av miljöskyddsnivå för små avlopp – ett hjälpmedel vid tillstånds- och tillsynsarbete

Syftet med projektet är att demonstrera hur man kan använda analyser i GIS för att kartera risken för påverkan från små avlopp och därmed skapa ett nationellt verktyg med vägledande riktlinjer för bedömning av miljöskyddsnivåer. Riskbedömningen baseras på hydrologiska- och geologiska förutsättningar.

Slutrapport för GIS-kartering av miljöskyddsnivå för små avlopp – ett hjälpmedel vid tillstånds- och tillsynsarbetePDF

Reningseffekt hos BDT-anläggningar för små avlopp – utarbetande av förslag till svensk provningsmetod

Bakgrunden till projektet är efterfrågan av en nationellt accepterad metod för utvärdering av reningseffekt hos förtillverkade BDT-anläggningar för användning vid små avlopp. Projektet har haft stort fokus på sammansättningen hos orenat BDT-vatten för att sätta lämpliga villkor för inkommande vatten i samband med provning. Projektet har fått medel för fortsatt utveckling under 2015.

Slutrapport för Reningseffekt hos BDT-anläggningar för små avlopp – utarbetande av förslag till svensk provningsmetodPDF

VA-rådgivning – stöd för effektiv tillsyn av små avlopp

VA-rådgivning är ett bra komplement till kommunens VA-planering och tillsynsarbete. VA-rådgivningen kan hjälpa kommunen att både få ut den kunskap som tas fram inom VA-planeringen och att få fler fastighetsägare att själva utan krav från kommunen åtgärda sina avlopp. I rapporten sammanställs erfarenheter från ett 20-tal kommuner som påbörjat eller planerar någon form av VA-rådgivning kring små avlopp.

Slutrapport för VA-rådgivning – stöd för effektiv tillsyn av små avlopp

Hållbart kretslopp av små avlopp

Detta projekt har, i fem kommungrupper, utgjort en extra drivkraft för att få igång de lokala samarbeten som krävs för att få till stånd kretsloppslösningar av små avlopp. Projektet har påvisat vikten av en politiskt förankrad kretsloppspolicy alternativt en va-strategi med ett tydligt uttalat kretsloppsmål samt vikten av ett gott samarbete inom kommunen mellan miljökontor, renhållning och va samt med den lantbrukare som ska ta emot avloppsfraktionen, för att ett kretsloppsarbete ska kunna genomföras. Projektet har varit betydelsefullt för samtliga deltagande kommuner genom att knyta kontakt med intresserade lantbrukare, få fram olika typer av uppgifter men främst genom att driva arbetet framåt genom anordnande av återkommande möten. Avsatta resurser för att driva denna typ av projekt framåt är av stor vikt.

Slutrapport Hållbart kretslopp av små avloppPDF

Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar

Projektet har genomförts i samverkan mellan 15 kommuner som har besökt och provtagit närmare 130 anläggningar. Utifrån det har sedan rutiner för kontroll och provtagning sammanställts för varje deltagande fabrikat. Projektdeltagarna har också granskat anläggningarnas serviceprotokoll och värderat utförd service samt fastighetsägarnas egenkontroll.  Provtagningen visar att det bara är drygt hälften av anläggningarna som reducerar näringsämnen i överensstämmelse med det som uppges i CE-märkningen. Projektet har även tagit fram ett förslag till ett serviceprotokoll ur tillsynsmyndighetens perspektiv.

Slutrapport för Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar

Vakuumtoaletter i befintliga hus – metoder och kostnader för installation

Syftet med projektet har varit att ta fram en informationsbroschyr som ska ge underlag om teknik och kostnader för installation av vakuumtoaletter med separat uppsamling i sluten tank på befintliga och nya fastigheter.

Utvärdering av användaraspekter av vakuumtoaletter till sluten tank

Syftet med projektet var att öka kunskapen och medvetenheten om vakuumsystemen med fokus på användarvänlighet. Merparten (80 %) av de som svarat på den enkät som skickades ut var nöjda med sina vakuumsystem, även om andelen mindre nöjda var något högre än för andra typer av enskilda avlopp. Slutsatser är att: (i) tydliga instruktioner behövs för att undvika felinstallationer och felinställningar, (ii) tydliga anvisningar för användarna och slamentreprenörerna behövs för att undvika stopp och problem i samband med tömning, (iii) det är viktigt med en fungerande serviceorganisation, om problem uppstår, (iv) det viktigt att skapa kretslopp av näringen, så att hushåll och installatörer blir mer motiverade.

Slutrapport för Utvärdering av användaraspekter av vakuumtoaletter till sluten tankPDF

Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar

Syftet med projektet har varit att:

  • presentera det verktyg för kvantitativ mikrobiell riskanalys (MRA) som utvecklats för enskilda och mindre kommunala dricksvattenbrunnar exponerade för små avlopp, samt
  • redovisa resultaten från ett fältförsök där bakteriofager (bakterievirus) spårats för att undersöka spridningen av virus i mättad zon (grundvattenzon).

Slutrapport för verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnarPDF

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2014-12-05
Uppdaterad: 2016-06-20

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen