Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Juni 2017 nr 2

Vykort som önskar en glad sommar.


Nya slutrapporter och länkar till GIS-stödet i månadens andra nyhetsbrev.

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har under våren testats av ett 30-tal kommuner och finjusterats för att vara fritt tillgängligt från 1 juli. Handledningen med instruktioner och länkar till GIS-stödet finns här:

Handledning - GIS-stöd för små avlopp

Som tidigare aviserats kommer två webbinarier genomföras v 27 för att ge en introduktion till GIS-stödet.

1. Tisdag 4 juli 10-12
2. Torsdag 6 juli 10-12

Vill ni vara med går det fortfarande att anmäla detta till jane.hjelmqvist@wspgroup.se
så får ni en länk till det möte ni vill delta i.

Det finns möjlighet att delta i flera webbinarier i höst, mer information
kommer i nyhetsbrev efter sommaren. Hör av er med frågor eller
funderingar till Jane Hjelmqvist, epost: jane.hjelmqvist@wspgroup.se eller tel: 010-722 6427.

Nya rapporter från HaV:s utlysning

Faktablad för markbaserad rening – Möjliga vägar för etablering

Målen med studien var att:

 • Utreda hur framtagande och uppdatering av faktablad lämpligen kan organiseras (utifrån syftet att kvalitetssäkra den information som publiceras genom faktabladen)
 • identifiera en lämplig och ”villig” avsändare/ägare för faktablad
 • utreda om det är rimligt att denna ägare på sikt tar betalt för tillhandahållande och uppdatering av faktablad och i så fall om det finns möjliga affärsmodeller för detta.

Under studien tillfrågades kommuner, entreprenörer och tillverkare genom en enkät om behovet av tekniska riktlinjer. En slutsats från projektet är att det inte finns någon självklar aktör som kan stå som avsändare av faktabladen. I stället krävs någon form av samarbete mellan flera aktörer som arbetar tillsammans i en styrgrupp.

Styrgruppen bör vara ansvariga för att välja projektledare för framtagande/uppdatering av varje faktablad. Det bör finnas en referensgrupp med representanter från forskning, praktiker och leverantörer. Varje faktablad bör också skickas på remiss till andra berörda aktörer, t.ex. Villaägarna, leverantörer, LRF och avloppsguidens användarförening.

Svensk Byggtjänst skulle kunna stå för produktion och försäljning av faktablad. Framtagande och distribution av faktablad skulle kunna samordnas med en framtida certifiering av avloppsentreprenörer. Samarbete med Norge, Finland och Danmark bör ske. Tänkbar finansiering av faktabladen diskuteras också.

Faktablad för markbaserad rening - möjliga vägar för etablering

Funktion hos markbaserade anläggningar i fält

Markbaserade anläggningar är en enkel och robust teknik för rening av avloppsvatten, men på senare tid har det visat sig att många markbaserade avloppsanläggningar inte fungerar som avsett. Det är viktigt att identifiera vad det är som gör att markbaserade anläggningar inte fungerar och vad som kan göras för att förbättra situationen.

Projektets mål var att:

 • undersöka hur vanligt det är att funktionsproblem förekommer i markbaserade avloppsreningsanläggningar,
 • ta fram kunskap om vilka typer av funktionsproblem som förekommer,
 • föreslå åtgärder för att minska förekomsten av dessa.

Studien har utförts genom inventering av 101 anläggningar i elva olika kommuner.

Under inventeringen har man studerat:

 • vattennivå i spridningsrör
 • fördelningsbrunn och slamavskiljare
 • slamförekomst i spridarrör och fördelningsbrunn
 • anläggningens läge (höjdvariationer)
 • grundvattennivåer
 • hur filtermaterialet hade bedömts
 • om spridarlagret var tvättat eller ej
 • om bäddens yta stämde med uppgifterna i tillståndet fördelning av vatten mellan spridningsrör
 • om luftningen fungerade som den ska.

Projektet har även utfört intervjuer med entreprenörer och tillverkare samt ett dialogmöte under vilket synpunkter från i huvudsak miljöinspektörer har hämtats in.

Relativt många anläggningar (15 %) kan ha problem med höga nivåer i spridarrören vilket tyder på igensättningsproblem eller sättningar i bäddmaterialet. Hög nivå i spridarrören måste inte betyda att anläggningen inte fungerar som den ska.

Studien indikerar att risken för hög nivå i spridarrören minskar om fördelningen av avloppsvatten är jämn mellan de olika spridarrören; om spridarlagret är tvättat; om filtermaterialet har bedömts via en faktisk mätning, samt om fördelningsbrunnen inte innehåller stora mängder flytslam.

Beträffande grundvattennivåer finns en stor osäkerhet i bedömningen av hur många anläggningar som inte uppfyller kraven på skyddsavstånd till grundvattenyta. Studien indikerar att minst åtta av anläggningarna (10 %) är bristfälliga. Grundvattenrör anser många av kommunerna är viktigt för att kunna bedöma grundvattennivå och anläggningens funktion.

Läs hela rapporten här.

Tre avgöranden från MÖD beträffande tillstånd till avloppsanläggningar i Uddevalla kommun

Mark- och miljödomstolen gör bedömningen att tillstånd inte ska lämnas till de sökta anläggningarna eftersom utsläppen sker till en mycket känslig och skyddsvärd recipient och avslår överklagandena i tre mål M 5802-16, M 5910-16, M5911-16.

Refererat av domarna kommer med nästa nyhetsbrev efter sommaren.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2017-06-30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen