Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Juni 2017

Nya slutrapporter och informationsfilmer om små avlopp - i månadens nyhetsbrev får du bland annat en uppdatering om projekt från HaV:s utlysning.

Under 2014-2017 har WSP, med medel från HaV, utvecklat ett GIS-stöd som kan underlätta bedömningen av skyddsnivå vid prövning av små avlopp. GIS-stödet har under våren testats av ett 30-tal kommuner och finjusterats för att vara fritt tillgänglig från och med 1 juli. En handledning med länkar till GIS-stödet kommer att finnas på HaVs hemsida från 1 juli.

För ni som jobbar med små avlopp över sommaren finns två webbinarium inplanerade v 27 för att ge er en introduktion till GIS-stödet.

1. Tisdag 4 juli 10-12
2. Torsdag 6 juli 10-12

Vill ni vara med ska ni anmäla detta till jane.hjelmqvist@wspgroup.se
får ni en länk till mötet. Ange gärna vilket mötet ni vill delta i. Det kommer
att finnas möjlighet att delta i flera webbinarium i höst, mer information
kommer i nyhetsbrev efter sommaren. Hör gärna av er med frågor eller
funderingar till Jane Hjelmqvist, epost: jane.hjelmqvist@wspgroup.se eller tel: 010-722 6427.

Kommuner som deltar i fortsättningen på projektet om funktion i markbasserad rening behövs

Det finns kommuner som visat intresse men projektet behöver fler för att kunna genomföras och för att få ett så brett underlag som möjligt. De kommuner som deltar ska utföra kontroller av 10 st, slumpmässigt utvalda, markbaserade avloppsanläggningar och dokumentera observationerna utifrån en färdig checklista.

Uppskattad arbetstid för deltagande kommuner

 • 1 dag för uppstartsmöte
 • 2,5 dagar för inspektioner
 • 1,5 dagar för förberedelser och rapportering

Planering

 • Bestämma projektdeltagare
 • Uppstartsmöte efter semestern
 • Genomföra besök under hösten 2017
 • Projektredovisning under våren 2018

Under uppstartsmötet kommer checklistan och den utrustning som ska användas att gås igenom. Om ni vill kan ni redan innan uppstartsmötet välja ut anläggningar, boka tid för inspektionerna samt kolla vilken utrustning som finns på plats. Mycket av utrustningen finns oftast redan på kommunen eller kan hyras. Rökpatroner kan dock behöva köpas, se listan för utrustning i länken nedan. I länken nedan kan ni även kolla in checklistan (kommer att uppdateras) samt exempel på utskick till fastighetägare.

Hoppas att så många som möjligt vill vara med! Tveka inte att höra av er till Maja Englund maja.englund@ri.se eller tel: 010 516 69 30 om det är något ni undrar över.

Utredning om vattentjänstlagen och små avloppsanläggningar tillsätts

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. En utgångspunkt är att det ska vara enkelt för den enskilda fastighetsägaren att göra rätt genom korrekt tillgänglig information om lämplig va-lösning utifrån de lokala förutsättningarna.

Utredaren ska bland annat föreslå

 • hur lagen om allmänna vattentjänster kan ändras avseende kommunens ansvar för vatten och avlopp i ett större sammanhang, förutsatt att ett behov är identifierat 
 • en central tillsynsvägledande myndighet för kommuners skyldighet att tillhandahålla allmänna va-tjänster och tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster
 • kostnadseffektiva styrmedel som ökar åtgärdstakten för små avlopp och återvinning av näringsämnen.

Utredare är Anders Grönvall, kommunpolitiker Knivsta och uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018. Hela utredningsdirektivet finns att läsa här.

Nya rapporter från HaV:s utlysning

Informationsfilmer om små avlopp från VA-guiden

På vår hemsida finns nu länk till filmerna som ger lättillgänglig och bra kunskap om:

 • Provgropar
 • Pumpar
 • Mikrobiologi
 • Konsumentvägledning
 • 8 steg till nytt avlopp

Filmerna om konsumentvägledning och 8 steg till ett nytt avlopp passar bra att länka till på kommunens hemsida som en hjälp till fastighetsägare som ska göra ny avloppsanläggning.

Fosforfällor för små avlopp: hur länge fungerar de? och bakterieutsläpp från små avlopp

Nu finns slutrapporten ”Fosforfällor för små avlopp: hur länge fungerar de? och bakterieutsläpp från små avlopp” från Luleå tekniska universitets (LTU) tvååriga projekt publicerad på vår hemsida. LTU har undersökt markbäddars och fosforfilters förmåga att reducera halten bakterier och fosfor i avloppsvattnet. Syftet med studien var att undersöka hur effektivt fosforfilter avskiljer fosfor från avloppsvatten genom att provta och utvärdera fosforfällor i drift. Ett annat syfte var att undersöka förekomsten av bakterier i utgående vatten och utvärdera resultaten i förhållande till anläggningarnas och filtrens belastning och drifttid. Med större kunskap om fosforfiltrens funktion i fält kan vägledning ges om bytesintervall för filtermaterial samt underlätta framtida bedömningar av avloppsanläggningar vid tillståndsprövning.

De viktigaste resultaten från projektet var

 • Av 34 anläggningar var det endast 12 som lämpade sig för flödesproportionell provtagning, vilket visar på svårigheten med att kontrollera funktionen med hjälp av provtagning.
 • Nio av 21 fosforfilter fungerade inte som avsett och gick inte att ta provta på grund av att det inte fanns något vattenflöde genom filtret.
 • För vissa av avloppsanläggningarna uppmättes högre bakteriekoncentrationer i utgående vatten jämfört med halterna för utmärkt badvattenkvalitet
 • Två av åtta markbäddar visade på god fosforreduktion. Fosforreduktionen i tre andra markbäddar var lägre (21–29 procent). De övriga tre kunde inte betraktas som godtagbara eftersom det troligtvis strömmade in mycket vatten in i dessa markbäddar.
 • Det är viktigt att markbäddar med efterföljande rening i fosforfilter byggs med tätskikt för att undvika att mark- och grundvatten tränger in i markbädden. Detta är viktigt även för att undvika att avloppsvatten infiltreras, särskilt där det finns risk dricksvattnet förorenas.
 • För de biologiska behandlingsenheter som inte var markbäddar stod fosforfiltren för merparten av fosforavskiljningen.
 • De fosforfilter som var korrekt installerade, hade rimlig hydraulisk belastning med utgående pH-värde över 9 och inte alltför lång drifttid (≤2 år) fungerade väl. Fem av de nio utvärderade fosforfiltren reducerade (tillsammans med den biologiska förbehandlingen) mer än 90 procent av den inkommande fosforn. Filter med pH-värden mindre än 9 reducerade fosfor mindre effektivt (≤60 procent) än fosforfilter med pH-värden >9, vilket styrker rekommendationen att byta filtermaterialet när pH-värdet blir lägre än 9. Även om det skiljde sig mellan anläggningarna.

Kunskapsläge och nätverksträffar - små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning

Även slutrapporten från VA-guidens projekt ”Kunskapsläge och nätverksträffar - små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning” finns nu på
hemsidan. Projektets syfte var att sprida erfarenheterna om VA-rådgivning respektive kretslopp för små avlopp och erbjuda en mötesplatser för kommuner som arbetar för ett kretslopp av växtnäring från små avlopp samt med VA-rådgivning. Två nätverksträffar har genomförts. I projektet har 14 VA-rådgivare samt ett 20-tal kommuner som arbetar med eller är intresserade av kretslopp av små avlopp intervjuats. Fokus har i hög grad varit att identifiera vilka projekt och initiativ som finns och planeras i landet. Antalet kommuner som aktivt arbetar med de två relativt nya frågorna VA-rådgivning respektive små avlopp i kretslopp ökar och projektet har identifierat att det finns en
efterfrågan på nätverk både hos de som aktivt arbetar och är igång och
hos de som planerar för eller precis startat ett arbete med VA-rådgivning och kretslopp för små avlopp. Genom projektet har nätverkssidor samt
diskussionslistor etablerats och det finns även en plan från VA-guiden för
fortsatta aktiviteter inom nätverken under 2017.

Seminariedag i Knivsta

Den 29 november 2016 arrangerade Mälarens vattenvårdsförbund en
seminariedag med fokus på aktuella frågor kopplade till små avlopp. Målet var att ge kommunernas miljökontor den senaste kunskapen om teknik, juridik och en uppdatering om vad som händer på nationell nivå.

Bland annat innehöll dagen

 • Lägesrapport från arbetet med nya nationella bestämmelser
 • Länsstyrelsernas roll i arbetet med små avlopp
 • Hur påverkar vattenförvaltningen arbetet med små avlopp?
 • Kunskapsläget för tekniklösningar t ex markbaserad rening och
  minireningsverk

För er som inte kunde vara med spelades dagen in, filmerna finns tillgängliga från vår hemsida.

Ny vägledning på hemsidan

Yttrande om kväverening

HaV har förelagts att yttra sig till mark- och miljödomstolen i mål nr
597-17 över överklagande av Länsstyrelsen i Örebro läns beslut angående Bergslagens miljö- och byggnämnds föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning på fastigheten Älvestorp 2:1 och 2:4, Hällefors kommun. HaV anser att det i ärendet inte framkommit uppgifter som visar att det finns skäl att ställa krav på reduktion av kväve från den aktuella anläggningen. Generellt kan sägas att om krav på kvävereduktion ska ställas på små avloppsanläggningar bör det vara väl
miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar. Vårt yttrande i sin helhet hittar du här.

Referat av dom från MÖD

Referatet handlar bland annat om att en naturlig våtmark inte kan anses utgöra ett reningssteg i en avloppsanläggning. Däremot kan en anlagd våtmark som är utformad för reningsändamål och som hanteras på rätt sätt ingå i en avloppsanläggning. HaV har också yttrat sig i målet.

Nya FAQ om CE-märkning av avloppsprodukter

Bland våra frågor och svar finns två nyinlagda svar som svarar på frågorna ”Hur vet man vilken skyddsnivå ett minireningsverk uppnår?” och ”Hur påverkar EU:s regler om byggprodukter (prestandadeklaration och CE-märkning) handläggningen av anmälningar och ansökningar?” Mer om hur kravet på prestandadeklaration för vissa avloppsprodukter påverkar prövningen av små avloppsanläggningar kan man läsa mer om på Boverkets hemsida.

När fastighetsägaren är gammal, sjuk eller har dålig ekonomi

Funderar du på hur speciella omständigheter som att fastighetsägaren är gammal, sjuk, eller har dålig ekonomi kan behöva beaktas vid tillsyn? I vägledningen för effektiv tillsyn finns ett resonemang kring hur man kan tänka i denna typ av ärenden i del fyra.

Dokumentation från Svenskt vattens seminarium om ändringar av 6 § vattentjänstlagen

Den 1 juni anordnade Svenskt vatten ett seminarium om behov av ändringar i vattentjänstlagen i Stockholm. Svenskt Vatten har tillsammans med va-branschen utvärderat hur regleringen fungerat i praktiken. Resultatet är ett antal förbättringsförslag inom tre huvudområden: utbyggnad, klimatanpassning och finansiering. Detta seminarium är det första av tre på dessa teman. Dokumentation
från dagen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2017-06-16

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen