Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Februari 2017

Ny utlysning av medel för att utveckla små avloppsanläggningar och ny struktur på vår hemsida bland mycket annat. Årets första nyhetsbrev om små avlopp är späckat med nyheter och information.

Remiss av förslaget till nya regler för små avloppsanläggningar

Miljö- och energidepartementet har skickat ut HaV:s rapport ”Tydligare regler för små avloppsanläggningar” med tillhörande konsekvensanalys på remiss till 134 remissinstanser. Remissvaren ska ha kommit in till departementet senast den 1 maj 2017. På vår hemsida hittar du rapporten och konsekvensanalysen samt en beskrivning av förslaget i korthet.

Ny utlysning av medel till utvecklingsprojekt om små avloppsanläggningar

Vi är glada att för fjärde året i rad kunna meddela att det finns medel att söka till projekt om små avloppsanläggningar. Målet med utlysningen är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar. Det är möjligt att söka medel för ett- eller tvååriga projekt. För 2017 finns 1,5 miljoner att söka för nya projekt. Därutöver är 1,3 miljoner avsatta för projekt som påbörjades förra året och är fleråriga.

Utlysningen riktar sig främst till universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag, intresseorganisationer, kommuner och länsstyrelser. Fastighetsägare, samfällighetsföreningar och VA-huvudmän kan inte ansöka om bidrag för att förbättra eller anlägga nya avloppsanläggningar. Ansökan ska ha kommit in senast den 3:e mars. På hemsidan hittar du mer information och ansökningsblankett. De projekt som finansieras ska i huvudsak vara slutförda före den 31 december 2017. Slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ska vara inlämnad senast den 31 mars 2018.

HaV kommer att ge finansiering till de projekt som bäst anses kunna uppfylla målet med utlysningen. De metoder som får stöd bör vara kostnadseffektiva och ha en bred implementeringsmöjlighet. Annan medfinansiering samt samverkan med andra aktörer premieras. Besked om projektet har beviljats medel eller inte lämnas i slutet av april 2017.

Om du är nyfiken på vilka projekt som fått medel 2016, 2015 och 2014 så finns de samlade på vår hemsida, där hittar du även slutrapporterna för projekten.

Vägledning från HaV

Ny struktur och nytt innehåll på hemsidan

HaV:s hemsidor om små avloppsanläggningar har setts över för att det ska bli enklare att hitta det man söker. Strukturen har ändrats men vi har också publicerat fler referat och yttranden till Mark- och miljööverdomstolen, samt gjort en översyn och komplettering av alla frågor och svar.

De nya referaten handlar om när en ändring av en avloppsanläggning är tillståndspliktig och när det är skäligt att ställa krav på hög skyddsnivå med avseende på fosfor för befintliga anläggningar.

Våra senaste yttranden är i målen:

  • M 5060-16, Österåker kommun. En av frågeställningarna är hur HaV ser på en generell tillståndsgivning till minireningsverk när utsläppet sker till en recipient som inte når upp till god ekologisk status.
  • M 4430-16, M 5910-16 och M 5911-16 Uddevalla kommun. Vi yttrar oss bland annat om hur HaV ser på en generell tillståndsgivning till minireningsverk när utsläppet sker till en känslig recipient.
  • M 5822-16, Orust kommun. Yttrandet handlar om hur skyddsnivån ska bedömas när utsläppet sker till ett skyddsvärt område.
  • M 10800-15 och M 10805-15, Aneby kommun. Vi yttrar oss om bland annat över när det är skäligt att ställa krav på hög skyddsnivå med avseende på fosfor för befintliga anläggningar.
  • M 4515-14, Uddevalla. Yttrandet handlar om när det är skäligt att kräva kretsloppsanpassade avloppsanläggningar.
  • M 9088-14, Vaggeryds kommun. Yttrandet rör vikten av tillräckligt skyddsavstånd mellan infiltrationsytan och högsta grundvattennivå.

Glöm inte vår vägledning för tillsyn

Funderar du på hur ett förbud bäst ska formuleras eller när vite egentligen ska användas? Svar på detta och mycket mer hittar du i HaV:s vägledning för tillsyn från 2015. I vägledningen finns till exempel en rättsfallssammanställningPDF där vi har samlat flera intressanta rättsfall som ger ledning i arbetet med tillsyn av små avloppsanläggningar.

Tillsynsvägledning från HaV och länsstyrelserna

HaV:s ambition är att under året färdigställa en vägledning för prövning som kan ersätta ”Små avloppsanläggningar - Handbok till allmänna råd”. Vi kommer också att uppdatera hemsidan med fler frågor och svar, referat och yttranden. Länsstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet regionalt och som inspektör bör du därför i första hand vända dig till din länsstyrelse för att få svar på tillsynsvägledningsfrågor.

Konferenser och seminarier

Konferensen Vatten, avlopp och kretslopp samt öppet möte om markbaserade anläggningar

Vatten, avlopp och kretslopp äger rum i Norrköping den 16-18 mars och årets tema är hållbar VA-teknik för stad och land. Många intressanta föreläsare är bokade och HaV ser fram emot att delta tillsammans med Caroline Dickson från Miljödepartementet.

Dagen innan konferensen börjar, onsdag den 15 mars, hålls ett dialogmöte i Norrköping där projektet ”Funktion hos markbaserade anläggningar i fält” presenterar resultat och erfarenheter. Projektet som drivs av JTI och har fått medel från HaV bygger på tillsynsinsatser från 11 miljöförvaltningar. Deltagande är gratis men du behöver föranmäla dig.

Dokumentationen från den nationella konferensen Avlopp & Miljö finns nu på webben

Konferensen hölls i Växjö den 24-25 januari 2017 och dokumentationen från dagen finns nu tillgänglig. Här presenterades bland annat ny kunskap om reningsteknik, slam och läkemedelsrester och man kunde också ta del av nya regler för avloppsreningsverk, samt erfarenheter av projekt från små och stora VA-verksamheter. På seminarier och workshops diskuterades dagvatten- och bräddvattenåtgärder, läkemedelsrening, kretslopp och möjligheter att åstadkomma mer miljönytta.

Kunskapsdag om små avlopp

Mälarens vattenvårdsförbund fick 2016 medel för att anordna en seminariedag om små avlopp för kommuner och länsstyrelser i norra Östersjöns vattendistrikt. Seminariedagen hölls i Knivsta den 29 november och programmet med alla föreläsarna samt de filmade föredragen finns nu tillgängliga för alla som är intresserade.

Projekt om små avloppsanläggningar

Nya rapporter från utlysningen av medel för små avlopp

I rapporten GIS-stöd för prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar beskrivs konceptmodellerna för GIS-stödet för prövning och hur det är tänkt att användas, samt hur riskklassningsverktyget för tillsyn av små avloppsanläggningar har tagits fram och vilken vidare utveckling av det som behövs. Även resultatet från referenskommunernas testperiod beskrivs i rapporten.

Standardiserad utvärdering av paketlösningar för BDT-rening – fastställande av svensk metod

Syftet med projektet var att etablera en standardiserad metod för provning av paketlösningar för rening av BDT-avloppsvatten för att förenkla bedömningen av dessa och öka förutsebarheten för tillverkare. Projektet har startats genom att en arbetsgrupp initierats inom SIS, Swedish Standards Institute kommittee TK 198, en workshop har genomförts och ett utkast till en standard har tagits fram enligt SIS mall. Eftersom projektet inte resulterat i en färdig standard har slutrapporten inte publicerats på hemsidan.

Marknadsöversikt över produkter för små avlopp

I marknadsöversikten kan man få överblick över och jämföra produkter för avloppsrening. Sammanställningen ger information om drift, ekonomi och skötsel. Till alla avloppsanläggningar finns en bedömning av produktens potential inom områdena miljöskydd, smittskydd och kretslopp.

Verktyg för bedömning av självrening vid prövning av små avlopp – fosforretention och smittskydd

I 2014-års utlysning fick VA-guiden medel för att ta fram ett verktyg för att bland annat bedöma retention av fosfor. HaV har ännu inte publicerat rapporten eftersom vi avvaktar vissa kompletteringar, främst referenser som underbygger de antaganden som görs i rapporten.

Projektkatalog för havs- och vattenmiljöanslaget

I HaV:s projektkatalog hittar du projekt, bland annat lokala vattenvårdsprojekt, som genomförts och som helt eller delvis finansierats av havs- och vattenmiljöanslaget. Katalogen uppdateras löpande och HaV har också samlat några goda exempel på LOVA-projekt, varav två av dem handlar om små avloppsanläggningar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2017-02-07

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen