Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Maj 2016

Här kommer årets tredje nyhetsbrev om små avlopp.

Uppdaterade allmänna råd

Som vägledning för tillståndsprövningen av små avloppsanläggningar gav Naturvårdsverket 2006 ut ett allmänt råd (NFS 2006:7). Havs- och vattenmyndigheten har sedan 2011 övertagit Naturvårdsverket roll som tillsynsvägledande nationell myndighet för små avloppsanläggningar. Havs-och vattenmyndigheten har nu uppdaterat de allmänna råden och publicerar dem i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling.

Ändringar i den nya versionen av de allmänna råden görs för att de inte ska strida mot byggproduktförordningen, som har till syfte att undanröja handelshinder för byggprodukter. De ändringar som har gjorts är bland annat

  1. ett tillägg med förklarande text som ska göra det lättare för kommunerna som prövningsmyndigheter att pröva ansökningar om avloppsanläggningar utan att bryta mot byggproduktförordningen
  2. att begreppet BOD5 införs i de allmänna råden. Det är enligt harmoniserad standard möjligt att redovisa biokemisk syreförbrukning även i detta mått liksom i BOD7, som är det enda mått som tidigare angivits i de allmänna råden.

De nya allmänna råden träder ikraft den 30 april 2016.

Projektrapporter från 2015 års utlysning

Nu har vi lagt upp de första rapporterna från 2015 års utlysning av medel till projekt inom området små avlopp. Fler rapporter kommer inom kort.

Små avlopp med fosforfälla

ProjektetPDF startades för att underlätta handläggningen av små avlopp med fosforfälla och detta skulle bland annat ske genom att ta fram rutiner för tillsyn och sammanställa information. Syftet var också att undersöka om dagens rekommenderade bytesintervall är tillförlitliga. Provtagning av fosforfällorna gick dock inte att genomföra som planerat. Av de 54 besökta avloppsanläggningarna var det endast 15 stycken som var i sådant skick att de kunde användas för analys av fosforfällan.

HandläggarstödetPDF som har tagits fram av projektgruppen är tänkt att fungera som underlag vid ärendehandläggning av anläggningar med fosforfällor och innehåller:

  1. tekniköversikt över olika typer av fosforfällor
  2. förslag på rutiner vid tillsyn av fosforfällor
  3. tillståndsgivning
  4. inspektion i fält.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avloppPDF kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta. Ur fastighetsägarnas perspektiv kan det bli ekonomiskt fördelaktigt med en gemensam hantering av avloppsrening i egen regi. En större anläggning kan även ha bättre förutsättningar att klara höga miljökrav över tiden vilket leder till minskade utsläpp. Det finns idag inget generellt fungerande arbetssätt för att skapa gemensamhetsanläggningar för VA.

Den potential i form av ökad takt i utbyggnad av enskilda avloppslösningar genom att fastighetsägare går samman är långt från att realiseras. Många kommuner upplever att det är svårt och osäkert att förlita sig på gemensamhetsanläggningar som en lösning på problemet med dåligt fungerande små avloppsanläggningar. Orsaker till detta är bland annat att samverkansformerna mellan lantmäterimyndigheter och berörda kommunala förvaltningar behöver utvecklas. De fördelar som finns, inte minst de ekonomiska, behöver tydliggöras för fastighetsägarna.

Rapporten redogör för:

  1. under vilka förutsättningar gemensamhetsanläggningar är en bra lösning
  2. beskriver vilken potential gemensamhetsanläggningar har
  3. hur processen för att bilda gemensamhetsanläggningar kan se ut

Fler rapporter kommer inom kort.

Publicerad: 2016-05-30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen