Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

December 2014

Referat och analys av rättsfall

En ny dom från Mark- och miljööverdomstolen slår fast att det inte är förenligt med kraven som ställs i 9 kap 7 § miljöbalken att avleda orenat toalettavloppsvatten till gödselbrunn, trots att det endast är frågan om avledande från en personaltoalett som används sparsamt.

Ny fråga och svar

Hemsidan har kompletterats med en ny fråga och svar som handlar om det är möjligt att i ett tillstånd villkora att serviceavtal ska finnas. Vidare har frågan om avledande av avlopp från toalett till gödselbrunn uppdaterats. Till frågor och svar.

Vägledning för effektiv tillsyn

Arbete med att ta fram en vägledning för effektiv tillsyn är pågår för fullt. Första delen, som bland annat tar upp erfarenheter från tidigare projekt och forskning kring fastighetsägarens motiv att åtgärda sin avloppsanläggning, är nu ute på remiss till referensgruppen som består av 6 olika kommuner, 2 länsstyrelser och SKL. Hela materialet beräknas vara färdigt den 28:e februari 2015 och ska sedan under året spridas genom 6 träffar som länsstyrelserna anordnar. Vilka dagar som träffarna blir kommer vi informera om när det närmar sig.

Delredovisningar från projekt som fått medel genom Havs- och vattenmyndighetens utlysning

Havs- och vattenmyndigheten utlyste den under våren medel för utvecklingsprojekt inom området små avlopp. De elva projekt som har fått medel har nu kommit in med delredovisningar. Projekten rör bland annat tillsyn av minireningsverk, verktyg för mikrobiell riskanalys och förstudier för kartverktyg som ska underlätta prövningen. Slutrapporter kommer den 28 februari eller 31 mars 2015.

Ny avhandling om små avlopp

Are Wallin har varit doktorand på avdelningen för miljösystemanalys på Chalmers och hans forskningsprojekt har syftat till att öka kunskapen kring påverkan på aktörers beslut och handlingar som rör små avlopp. Sådan kunskap är användbar vid planerings- och förvaltningsprocesser och kan stödja åtgärder som syftar till att minska övergödningen.

Avhandlingen fokuserar på influenserna på fastighetsägare och andra aktörer som på olika sätt direkt påverkar utsläppen; och sekundärt på de aktörer som indirekt kan påverka t ex genom policy- eller marknadsåtgärder. En modell som beskriver kopplingen mellan de olika aktörerna har utvecklats som bygger bl a på intervjuer med aktörerna.

Lämna sypunkter på Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram 

Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer och Förslag till åtgärdsprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för Sveriges fem vattendistrikt. Hos Vattenmyndigheterna finns länkar till vattendistrikten där du kan hitta materialet. Det är viktigt för Vattenmyndigheterna att få veta om förslagen ger dig den information som behövs för ditt vattenarbete under 2015-2021.

I Vatteninformationssystem Sverige (VISS) finns mycket av det underlag som Vattenmyndigheten har använt för att ta fram förslagen till samrådsdokumenten. Fungerar VISS bra för ditt arbete eller har du förslag på hur det kan utvecklas och förbättras? I VISS kan du lämna synpunkter på underlaget per vattenförekomst från mitten av december. På www.viss.lansstyrelsen.se finns instruktioner för hur du går tillväga.

Nytt handläggarstöd för tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster 

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) inom ramen för projektet "LAV och VA-planering". Handläggarstödet bygger på den vägledning för länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV som Miljösamverkan Sverige tog fram inom projektet "Samla avlopp" år 2009.

Förutom handläggarstödet har projektet arbetat fram en informationsbroschyr om LAV riktad till kommunerna och ett förslag till webbtext för länsstyrelsernas webbplatser. Även om materialet är riktat till länsstyrelsernas handläggare så kan även handläggare på kommunen hitta bra information.

Miljösamverkan Sveriges verksamhetsplan för 2015 är färdig

När är det klart vad Miljösamverkan Sverige kommer att arbeta med under nästa år. De projekt från 2014 som fortsätter även under delar av 2015 är:Tillsyn markavvattning, Behovsutredning del 2, IED - Tillsyn över industriutsläppsverksamhet , Informationsmaterial artskydd, Hantering av massor, Tillsynsstrategi energitillsyn

Nedanstående nya projekt utgår från länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma prioritering och kommer att påbörjas och i några fall helt genomföras under verksamhetsåret: Tillsynsutbildning (årligen återkommande tvådagarsutbildning), Tillsyns- och informationskampanj Ål, En säkrare Sevesotillsyn, Förvaltning av handläggarnätverk  

Verksamhetsplanen i sin helhet.

Nationella konferensen Avlopp & Miljö

Svenskt Vatten anordnar den 20-21 januari Nationella konferensen Avlopp & Miljö som är ett forum för kunskapsutbyte och diskussion om dagvatten, spillvatten, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö. Konferensen vänder sig till dem som på något sätt arbetar med frågor som rör kommunal dagvatten, avlopps- och slamhantering och blandar erfarenheter från praktiska projekt med resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt. Nya och förväntade krav på verksamheterna presenteras och diskuteras.

Seminarium om källsorterande avloppssystem -  en lokal lösning för en global utmaning?

Seminariet syftar till att föra fram vad som händer internationellt när det gäller utvecklingen av källsorterande system, samt diskutera vad vi i Sverige kan lära av detta. Seminariet är den 22 april 2015 i Helsingborg och är till för dig som arbetar med avloppsfrågor inom kommunal VA-organisation, myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet. Arrangörer är Helsingborg stad, NSVA/Sweden Water Research, Havs- och vattenmyndigheten och IWA Sverige.

Vatten Avlopp Kretslopp 2015

Nästa år blir Vatten Avlopp Kretslopp den 19-21 mars i Borås, programmet kommer att släppas nästa vecka. Under konferensen kommer de elva projekt som fick medel i Havs- och vattenmyndighetens utlysning och som ska vara en hjälpa vid handläggning, tillsyn och bedömning av små avlopp att presenteras. Havs- och vattenmyndigheten kommer att presentera var som händer inom tillsynsvägledningsområdet och vår generaldirektör Björn Risinger kommer också att medverka.

Med vänlig hälsning Åsa Gunnarsson, Margareta Lundin Unger och Ann Dahlberg

Publicerad: 2014-12-05

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen