Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Mars 2014

Utlysning av medel till projekt för små avlopp. Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel för utvecklingsprojekt inom små avlopp. Utsläpp från små avloppsanläggningar är ett betydande problem, och myndigheten vill därför stimulera fortsatt utveckling inom verksamhetsområdet.

Havs- och vattenmyndigheten lämnade under 2013 förslag till regeringen om insatser för att minska utsläppen från små avlopp. I samband med regeringsuppdraget kom flera intressanta förslag på projekt in, och för att ta tillvara de idéer som väcktes utlyser nu Havs- och vattenmyndigheten 3,5 miljoner kronor till projekt som kan skynda på utvecklingen.

Medel kan sökas för utvecklingsprojekt inom följande områden:

  1. Utveckling av praktiska verktyg som underlättar bedömningar vid prövning och tillsyn av små avloppsanläggningar, inom t.ex. områdena smittskydd och retention.
  2. Test, utvärdering och jämförelse av olika reningstekniker bl.a. avseende reningsresultat för patogener, syreförbrukande ämnen och näringsämnen, möjlighet till återföring av växtnäringsämnen, robusthet och användarvänlighet.

Målet med utlysningen är att inhämta, sprida kunskap och bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar. Utlysningen är på sammanlagt 3,5 miljoner kr.

De projekt som finansieras ska i huvudsak vara slutförda före den 31 december 2014. Slutrapport till Havs- och vattenmyndigheten ska vara inlämnad senast den 28 februari 2015.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig främst till universitet och högskolor, forskningsinstitut, företag, intresseorganisationer, kommuner och länsstyrelser.

Vem kan inte söka?

Fastighetsägare, samfällighetsföreningar och VA-huvudmän kan inte ansöka om bidrag för att förbättra eller anlägga nya avloppsanläggningar.

Så här ansöker du

Intresseanmälan ska vara på max 2 A4 dubbelsidigt och ska innehålla:

  1. Projektnamn
  2. Sökande
  3. Beskrivning av projektet och vad projektet ska resultera i, på vilket sätt det uppfyller målet med utlysningen och inom vilket av områdena 1 eller 2 som medel söks för. Det ska även framgå om det är ett pågående eller nytt projekt.
  4. Tidsplan
  5. Kostnader och eventuell medfinansiering.
  6. Projektorganisation och bekräftade samt möjliga samarbetspartners.

Ansökan ska skickas elektroniskt till havochvatten@havochvatten.se senast den 11 april 2014.

Ange ”Intresseanmälan avseende utlysning av medel för små avlopp”, dnr 1155-14 i ämnesraden.

Observera att mailet bara får innehålla en ansökan, ansöker du om medel för fler projekt, skicka då ett projekt per mail.

Bedömning av ansökningar

Havs- och vattenmyndigheten kommer att ge finansiering till de projekt som bäst anses kunna uppfylla målet med utlysningen. De metoder som får stöd bör vara så kostnadseffektiva som möjligt och ha en bred implementeringsmöjlighet.

Annan medfinansiering samt samverkan med andra aktörer premieras. Besked om projektet har beviljats medel eller inte lämnas i slutet av april 2014.

Av den totala bidragssumman betalas 75 % ut efter att projektet har beviljats medel. Delrapport ska ha kommit in senast den 1 november och därefter kan de resterande 25 % betalas ut, dock senast den 31 december 2014.

Kontaktpersoner

Åsa Gunnarsson eller Margareta Lundin-Unger

Kontakta gärna myndigheten innan du skickar in din ansökan.

Publicerad: 2014-03-13

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen