Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Februari 2014

Den 6-7 februari anordnade HaV handläggarträff om små avlopp i Stockholm. 18 handläggare från 15 län kom och bidrog till att det blev två intensiva och intressanta dagar. 

På träffen fick man veta vad som är på gång inom tillsynsvägledning för små avlopp i de andra länen och Ingela Höök från Miljösamverkan Sverige presenterade det pågående projektet om LAV och VA-planering. Vi berättade om hur HaV:s planering för små avlopp ser ut för året, regeringsuppdraget och tillsynsvägledningsnytt.PDF

På programmet fanns även två intressanta föreläsningar varav den ena hölls av Jakob Ottoson som föreläste om smittskydd och barriärer och den andra av David Eveborn som berättade om resultaten från sin avhandling ”Sustainable phosphorus removal in onsite wastewater treatment”. 
Anteckningar och presentationerna från träffen finns under bilagor. Vi fick mycket idéer och synpunkter att ta med hem och vi vill tacka alla som var med och bidrog.

En av nyheterna som vi berättade om på träffen är att HaV har fått tilldelning av medel för att påbörja en nationell tillsynskampanj som syftar till en effektivare tillsyn av de små avloppen. Syftet med kampanjen är att ta fram effektiva metoder och praktiska verktyg för inspektörerna men även informationsmaterial till fastighetsägare och lokalpolitiker. Materialet kommer att samlas in och sammanställas under 2014 och lanseras i början på 2015. Vi tänker oss att länsstyrelserna är delaktiga i att sprida materialet till kommunerna genom handläggarträffar.

Under våren kommer HaV även att utlysa medel för projekt och forskning som syftar till att underlätta tillsyn och prövning av små avlopp. Intresserade aktörer kan komma in med intresseanmälan och de mest intressanta projekten väljs sedan ut. Syftet är att ta tillvara de idéer och förslag till projekt som kom in i samband med regeringsuppdraget. Utlysningen av medel kommer att dyka upp på hemsidan under mars 2014. Lite mer information om tillsynskampanjen och utlysningen av medel finns i presentationen ”Tillsynsprojekt, effektiv tillsyn”PDF.

Vi vill också uppmärksamma er på att det har gjorts en ändring i 32 § FMH som innebär att när en fastighet med liten avloppsanläggning byter ägare så ska den nya ägaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om detta.

32 § Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt denna förordning eller enligt miljöprövningsförordningen bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet. Förordning (2013:262)

Vägledningen om kommunal VA-planering som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram är nu klar. Den riktar sig främst till tjänstemän och politiker i kommuner samt tjänstemän på länsstyrelsen. Kommuner får här konkreta råd om hur de kan komma igång med vatten- och avloppsplanering.

Beträffande Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om hållbar återföring av fosfor som miljödepartementet skickat ut, har remisstiden förlängts till den 31 mars. Anledningen är att det tillkommit ett förslag om investeringsstöd som också remitterats. HaV avser att yttra sig speciellt om hur förslagen kan påverka små avloppsanläggningar.

HaV har sedan den 17 februari en ny hemsida, små avlopp hittar ni under rubriken ”Fiske och fritid”.

Det är nu möjligt att prenumerera på nyhetsbrevet, anmälan gör du här, skicka gärna nyhetsbrevet vidare till era respektive kommuner.

Med vänlig hälsning

Åsa Gunnarsson och Margareta Lundin Unger

Bilagor:


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp

Publicerad: 2014-03-03

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen