Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Vägledning

Goda exempel på kretsloppsarbete

Ett flertal kommuner har banat väg för teknikutveckling och lokala samarbeten inom kretsloppsarbete. Här hittar du goda exempel från kommunerna.

Kungsbackas nya avloppsstrategi skärpte kraven på avloppen

Kommunen fattade 2010 beslut om en ny avloppsstrategi för enskilda avlopp. Bakgrunden till beslutet är bland annat den höga belastningen av näringsämnen på kommunens kust- och inlandsvatten som konstaterats, samt de beslut om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vattenförekomster med sämre status än god som Vattenmyndigheterna beslutade om i december 2009.

I områden med hög skyddsnivå är det inte tillåtet med nya utsläpp av toalettvatten till grund- eller ytvatten.

Här kan du läsa mer om Kungsbackas avloppsstrategi

Norrtäljeprojekt förbättrade enskilda avlopp

I Karby, någon mil utanför Norrtälje, finns en anläggning för våtkompostering som tar hand om latrin och organiskt avfall från Vätö, Bergshamra och Penningby. Komposten uppfördes med stöd av det lokala investeringsprogrammet (LIP).

Projektet inventerade också drygt 5 400 enskilda avlopp, varav ett hundratal med bristfällig infiltration fick en kretsloppsanpassad lösning med snålspolande toaletter (vakuumteknik) och drygt 300 förbättrades med traditionell teknik. I dag återförs stora mängder näring till jordbruksmarken och intresset för kretsloppslösningar har ökat hos fastighetsägarna.

Här kan du läsa mer om Norrtäljes våtkompostanläggning

Södertäljeföretag omvandlar avloppsvatten till gödsel

Toalettavfall från enskilda avlopp i Södertälje är ett mycket stort miljöproblem. Många avlopp rinner rakt ut i sjöar och vattendrag och når till sist Östersjön och Mälaren med övergödning som resultat. 

Telge Nät i samarbete med bland andra Södertälje kommun och LRF Mälardalen omvandlar avloppsvatten till gödsel i en våtkompostanläggning. Anläggningen tar emot och behandlar 1 500 kubikmeter toalettvatten per år.

Behandlingen görs med hjälp av att urea tillsätts till toalettvattnet som våtkomposteras. Det höjer pH-värdet vilket dödar bakterier i vattnet. Innan spridning sker görs noggranna provtagningar för att säkerställa att gödseln uppnår de krav som finns för spridning. 

Här kan du läsa mer om Södertäljes våtkompostanläggning

Västervik satsar på avlopp i kretslopp

Syftet med projektet "Framtid Gamlebyviken" är att genomföra aktiva åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten, stärka den biologiska mångfalden samt minska belastningen av kväve, fosfor och miljögifter till Gamlebyviken och Östersjön. Åtgärderna ska genomföras i samverkan mellan olika intressenter och präglas av en helhetssyn på vattenplanering och miljö.

Under 1996–2000 inventerades de enskilda avloppen i tillrinningsområdet. Av totalt 1 100 anläggningar hade hälften WC. 50 procent av dessa klassades som dåliga.

Avlopp i kretslopp har varit en ledstjärna för projekt Framtid Gamlebyviken och innebär återföring av näringen till jordbruket. Kommunens renhållningsentreprenör har avtal med lantbrukare och erbjuder hämtning av separerat humanurin.

En gång per år sker hämning av urin från fastighetsägarna. Urinen mellanlagras hos lantbrukaren i sex månader som sedan använder den som gödning.

Här kan du läsa mer om Västerviks projekt om avlopp i kretslopp

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Vägledning