Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lagstiftning Vattenbruk

Annan lagstiftning om vattenbruk

Vattenbruk omfattas också av krav som regleras genom annan lagstiftning och som även faller inom andra myndigheters ansvarsområden.

Odlingsband för ostron.

Här ges exempel på lagstiftningsområden, utöver miljöbalken, som kan gälla för ett vattenbruk:

Tillståndsplikt enligt fiskelagen

Det krävs tillstånd (2 kap. 16 § förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen) för att sätta ut eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en fiskodling. Tillstånd lämnas av länsstyrelsen. Med fisk menas även vattenlevande blötdjur och vattenlevande kräftdjur, enligt 4 § fiskelag (1993:787).

Jordbruksverket är nationellt ansvarig myndighet för frågor om vattenbruk och förflyttning av fisk mellan odlingar enligt fiskelagen.

För utsättning och flyttning av fisk i andra fall än mellan odlingar ansvarar Havs- och vattenmyndigheten enligt (FIFS 2011:13).

Utmärkning av vattenbruksanläggningen

Fiskelagstiftningen reglerar även utmärkning av vattenbruksanläggningar. En vattenbruksanläggning ska, när sjötrafiken så kräver, vara utmärkt med sjösäkerhetsanordning. För att få etablera en sjösäkerhetsanordning krävs att ägaren till utmärkningen erhållit ett tillstånd från Transportstyrelsen.

Tillstånd för sjösäkerhetsanordning

För att etablera en sjösäkerhetsanordning krävs tillstånd av Transportstyrelsen. Myndigheten prövar ansökan om sjösäkerhetsanordningar i samråd med Sjöfartsverket. Ytterligare information om detta samt formulär för att ansöka om tillstånd för sjösäkerhetsanordning finns på Transportstyrelsens hemsida.

Information till sjöfarten

Anläggningar för vattenbruk ska redovisas i Sveriges officiella sjökort och ENC (elektroniska sjökort) vilka utges av Sjöfartsverket. Förändringar i form av nyetablering, flyttning, ändrad utmärkning och avveckling ska meddelas genom Underrättelser för sjöfarande på Sjöfartsverkets hemsida. Av denna anledning ska nämnda förändringar meddelas till Sjöfartsverket.

Konsultation med Sjöfartsverket

Vid planering av vattenbruksverksamhet bör Sjöfartsverkets regionala lotsområde konsulteras i ett tidigt skede för att undvika konflikt mellan sjöfartens och vattenbrukets intressen. Kontaktuppgifter till lotsområdena finns här.

Smittskyddslagstiftning

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för kontroll och bekämpande av smittsamma sjukdomar hos djur samt övervakning av det nationella sjukdomsläget.

Djurskyddslagen

Djur i fångenskap omfattas av djurskyddslagens krav. Jordbruksverket är nationellt ansvarig myndighet för frågor gällande djurskydd.

Livsmedelslagstiftning

Livsmedelsverket är nationellt ansvarig myndighet för frågor gällande produktion av livsmedel.

Animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter är sådant från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter. Det kan vara bland annat döda djur och biprodukter från slakt.

Centralt ansvarig myndighet för frågor gällande animaliska biprodukter är Jordbruksverket.

Plan- och bygglagen

Boverket är nationellt ansvarig myndighet för frågor gällande planering av områden till exempel detaljplaner och översiktsplaner.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Lagstiftning Vattenbruk