Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten

Webbenkät om regionala vattenförsörjningsplaner

Vi vill med denna enkät göra en sammanställning av länsstyrelsernas arbete i landet  med regionala vattenförsörjningsplaner.

Sammanställningen är tänkt att utgöra ett underlag till en framtida vägledning kring framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner under förutsättning att HaV får ett sådant mandat.

Underlag till vägledning

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, åtgärd 6, ålagts att utveckla vägledning för länsstyrelsernas och kommunernas arbete med långsiktigt skydd av dricksvattentäkter.

Idag saknas utpekad vägledande myndighet för framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner. HaV saknar formellt mandat att ge vägledning inom området.

I avvaktan på ett formellt ansvar för uppgiften vill vi förbereda arbetet genom att ta fram en sammanställning av hur länsstyrelserna arbetat med att ta fram regionala vattenförsörjningsplaner, hur långt man har kommit, vilka av befintliga vattenförsörjningsplaner som har uppdaterats, och dess innehåll och tillvägagångssätt. Använder sig kommunerna av de regionala planerna?

Sammanställningen av enkäten genomförs av Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med HaV.

1. Finns en regional vattenförsörjningsplan för ert län/region?
Multiple selection
Välj ett av alternativen

2. Hur har den regionala vattenförsörjningsplanen förankrats hos länets kommuner? (Flera alternativ kan kryssas i)
Multiple selection
3. Hos vilka sektioner inom kommunen har förankring skett? (Flera alternativ kan kryssas i)
Multiple selection


4. Finns andra aktörer som har betydelse för förankringen av vattenförsörjningsplanen?5. Upplever ni att länets kommuner använder den regionala vattenförsörjningsplanen som stöd i sin fysiska planering?
Multiple selectionVälj ett av alternativen

6. Upplever ni att länets kommuner eller andra aktörer använder den regionala vattenförsörjningsplanen som stöd i sin VA-planering?
Multiple selectionVälj ett av alternativen


8. Innehåller er vattenförsörjningsplan konkreta förslag till åtgärder?
Multiple selection


Välj ett av alternativen


9. Om inte åtgärderna har genomförts, varför inte? (Flera alternativ kan kryssas i)
Multiple selection

11. Hur lätt eller svårt har det varit att hantera nedanstående frågor i arbetet med er regionala vattenförsörjningsplan? Markera relevant siffra. Kommentera gärna om frågan har hanterats endast inom eller även utanför kommunalt verksamhetsområde.
Gradefield
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1= mycket svårt 2= ganska svårt 3= ganska lätt 4= mycket lätt Vet ej, har ej beaktat frågan
Nuvarande vattenbehov för både hushåll och verksamheter

Befolkningsutveckling och framtida vattenbehov för både hushåll och verksamheter

Potentiella vattenresursers kvalitet

Tekniska möjligheter att nyttja potentiella vattenresurser

Bedömning och prioritering av vattenresursernas betydelse

Identifiering av områden som har eller riskerar att få brist på vatten av tillräckligt god kvalitet

Hänsyn till frågor om säkerhet kopplat till lagring och spridning av känsliga uppgifter

12.Vad bedömer ni är de främsta hoten mot er vattenförsörjning? (Flera alternativ kan kryssas i)
Multiple selection


15.Finns det en plan för hur den regionala vattenförsörjningsplanen ska följas upp?
Multiple selectionVälj ett av alternativen

16. Vilka befintliga rapporter och riktlinjer har ni använt och haft nytta av i framtagandet av er regionala vattenförsörjningsplan? (Flera alternativ kan kryssas i)
Multiple selection
17. Vad behövs mer vägledning om?
Multiple selection


Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten

Publicerad: 2017-12-04

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen