Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vattenverksamhet

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Omslag Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan
Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan Vi fick i uppdrag att i samråd med andra myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring fastställda mål om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som nu utvecklas genom fördjupade underlag kring metoder för prioritering och avvägning.
Omslag Dialog om vattenkraft och miljö
Dialog om vattenkraft och miljö Vi har sammanställt ett promemoria med de viktigaste resultaten från dialogmötena om vattenkraft och miljö år 2015. Det kommer också redovisas till regeringen.Omslag Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten
Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten Detta vägledningsdokument behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § i förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön.
Omslag Vägledning för kraftigt modifierat vatten
Vägledning för kraftigt modifierat vatten Fastställande av kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft.Omslag Dialog och vattenkraft och miljö 2012
Dialog och vattenkraft och miljö 2012 Regeringen har givit Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.
Omslag Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk
Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.
Omslag Miljöåtgärder i vattenkraftverk
Miljöåtgärder i vattenkraftverk Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.
Omslag Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014
Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014 Vi har ansvar för att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen av vattenverksamheter.
Omslag Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan
Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan Denna rapport har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området.
Omslag Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum
Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget vad gäller fiskvandring.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vattenverksamhet

Publicerad: 2015-09-10

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen