Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vattenverksamhet

Rapporter som berör dammar och vattenkraft

Här hittar du rapporter som är intressanta för dig som jobbar med dammar och vattenkraft.

Omslag Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan
Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan Vi fick i uppdrag att i samråd med andra myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring fastställda mål om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som nu utvecklas genom fördjupade underlag kring metoder för prioritering och avvägning.

Omslag Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan
Sötvattenanknutna Natura 2000-värdens känslighet för hydromorfologisk påverkan Denna rapport har tagits fram av Sveriges lantbruksuniversitet och ArtDatabanken i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. Rapporten utgör ett vetenskapligt underlag och presenterar fakta och information inom området.
Omslag Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014
Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014 Vi har ansvar för att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen av vattenverksamheter.
Omslag Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem
Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem Vattenkraften är en av de största källorna till påverkan på den ekologiska statusen. Samtidigt är den en av våra viktigaste energikällor.
Omslag Miljöåtgärder i vattenkraftverk
Miljöåtgärder i vattenkraftverk Sammanställning av åtgärder för att nå god ekologisk status och god ekologisk potential.
Omslag Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk
Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda fåror i anslutning till vattenkraftverk Många forsar är torrlagda på grund av vattenkraftsutbyggnad eftersom vattnet rinner genom vattenkraftverken istället för genom forsarna. Rapporten är en sammanställning av dagens kunskap om vilka värden som är möjliga att återfå om flöden säkerställs i de gamla forsarna.
Omslag Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan
Analys av behovet att revidera Sveriges nationella ålförvaltningsplan Havs- och vattenmyndighetens analys av behovet att revidera den nationella förvaltningsplanen för ål.Omslag Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar
Anordningar för upp- och nedströmspassage av fisk vid vattenanläggningar Underlag till vägledning om lämpliga försiktighetsmått och bästa möjliga teknik för vattenkraft.
Omslag Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum
Fiskvandring - arter, drivkrafter och omfattning i tid och rum Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:11. Denna rapport sammanfattar kunskapsläget vad gäller fiskvandring.
Omslag Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering
Ekologiska flöden och ekologiskt anpassad vattenreglering Rapporten visar på kopplingarna mellan ekologin och flödet och hur en reglering av flödet påverkar de vattenanknutna ekosystemen.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vattenverksamhet