Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vattenverksamhet

Naturfåror

Havs- och vattenmyndigheten driver i samverkan med SMHI, Umeå universitet, SLU, länsstyrelserna i Västerbottens, Värmlands och Jönköpings län ett projekt om naturfåror.

Syftet med projektet är att ta fram vetenskapligt baserat underlag som visar vilken potential det finns att återskapa naturvärdena i de ursprungliga vattendragssträckor (ofta kallade torrfåror) som mer eller mindre torrlagts i samband med utbyggnaden av vattenkraften.

Projektet innefattar också utredningar kring hur naturvärdena i och vid naturfårorna kan övervakas och följas upp. Förhoppningen är att kunskapen som tas fram ska kunna användas i arbetet för en mer ekologiskt hållbar vattenkraft och i kontrollen av vattenkraftens miljöpåverkan.

I projektet ingår också en referensgrupp med företrädare för vattenkraftbranschen och Sveriges lantbruksuniversitet.

Projektet startade år 2014 och har utmynnat i Rapport 2015:22 - Ekologisk återställning i helt eller delvis torrlagda naturfåror i anslutning till vattenkraftverk.

Länsstyrelsen i Jönköpings län har låtit en konsult ta fram en underlagsrapportPDF som redovisar hur arbetet kan ske med att bedöma vilken ekologisk potential naturfåror har för fiskbestånd.

Medins Biologi AB har genomfört en utredning angående förutsättningarna för bottenfaunan i naturfåror vid vattenkraftverk. Syftet med utredningen är att undersöka en ny metod för provtagning av bottenfauna i naturfåror, samt att kontrollera om befintliga utvärderingsmetoder samt internationellt framtagna index kan användas för att bedöma graden av påverkan som regleringen orsakar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenkraft Vattenverksamhet

Publicerad: 2015-02-02
Uppdaterad: 2015-12-14

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen