Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Undersökningstyper

Bestånd av knubbsäl och vikaresäl

Syftet är att dokumentera populationsutveckling hos knubbsäl och vikaresäl. Populationsutvecklingen kan exempelvis vara ett tecken på långsiktiga effekter av organiska miljögifter i den marina miljön.

Om undersökningstypen

  • Senaste version: 1:4, uppdaterad 2016-12-08
  • Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
  • Programområde: Kust och hav
  • Delprogram: Säl och havsörn
  • Kategori: Däggdjur

Datavärdskap

Syfte och mål med undersökningstypen

Genom att få tillförlitliga mått på populationstrenderna (båda arterna) och reproduktionsutfallet (knubbsäl) beräknas effekter på mortalitetsmönster. Samtliga dessa parametrar analyseras i relation till patologiska fynd och belastning av miljögifter i respektive havsområden.

Denna information är väsentlig även vid beräkningar av sälars inverkan på fiskbestånd och fiske, effekter av epizootier, upprättande av åtgärdsprogram och förvaltningsplaner samt av ekologiska riskanalyser. I ett internationellt perspektiv har Sverige förbundit sig att utföra fortlöpande inventeringar av samtliga sälbestånd , vilket årligen rapporteras till HELCOM och ICES.

För utvärdering av orsak-effekt-samband är det av stor vikt att miljöövervakningsmetoden samordnas med kemiska och patologiska undersökningar inom programområdet Kust och hav.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Undersökningstyper