Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Vad är grön infrastruktur?

Grön infrastruktur är ett nytt begrepp inom naturvård och det centrala är landskapsperspektivet.

ReBorN är ett Life-projekt där man återställer 200 kilometer vattendrag i Västerbotten och Norrbotten. Filmen är framtagen i ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Definitionen på grön infrastruktur är

"Grön infrastruktur utgör ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet".

Med ”anlagda element” menas skapade strukturer i landskapet, till exempel vandringstrappor för fisk, skapade biotoper, vägkanter eller anlagda naturområden.

Syftet med att arbeta med grön infrastruktur är att:

  1. stärka och utveckla natur- och kulturvärden, friluftsvärden, naturresurser som fisk och skaldjur samt vattenresursen
  2. bidra till klimatanpassning, dels genom reducering av översvämningsrisker med hjälp av naturliga och halvnaturliga lösningar, dels genom upprätthållande av ekosystemens funktioner i ett förändrat klimat
  3. stärka centrala insatser för att nå miljömålen, det landskapsinriktade arbetet i naturvården och den geografiska dimensionen i plan-och miljöprocessen
  4. stärka insatsarbetet i övergångszoner genom att tydliggöra gränsöverskridande samarbeten för land och vatten
  5. stärka arbetet med samlad analys och uppföljning/utvärdering av tillstånd, trender och förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Klippor i skärgården på östkusten.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut