Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grön infrastruktur

Marin arbetsprocess - grön infrastruktur

På denna sida beskriver vi vad vi har gjort och gör framöver inom det marina arbetet med grön infrastruktur.

Vad händer under 2016?

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat uppdrag till Aquabiota, kontaktperson Hedvig Hogfors, att genomföra ett förankringsarbete vad gäller förslag till ramverk för Sveriges arbete med naturvärdesbedömning i marin miljö ”Förslag på riktlinjer vid marin naturvärdesbedömning”. Ramverket går under namnet MOSAIC och ska fungera som ett verktyg vid olika former av förvaltning – från miljökonsekvensbeskrivningar till områdesskydd – men är här exemplifierad för arbete med marin grön infrastruktur.

En stor del av det fysiska förankringsarbetet genomförs under våren. En bredare remiss planeras under hösten efter det att underlaget sammanställts och bearbetats. Slutlig rapport kan förväntas tidigast vid årsskiftet 2016/2017.

  1. Förankring marin naturvärdesbedömning
  2. MOSAIC – Metod för akvatisk naturvärdesbedömning
  3. Marin grön infrastruktur

Vad gjorde vi 2015?

Havs- och vattenmyndigheten gav 2015 som en del av arbetet med riktlinjer och genomförandeplan för länsstyrelsernas arbete med regionala handlingsplaner, Aquabiota i uppdrag att ta fram förslag på tillvägagångsätt för arbete med marin grön infrastruktur. Grunden i föreslaget system utgörs av en naturvärdesbedömning av biotiska ekosystemkomponenter (arter/artkomplex/biotoper). Till huvudrapporten finns en bilaga.

  1. Marin grön infrastrukturPDF
  2. Bilaga 1 - identifiering av värdekärnor, nyckelfaktorer och påverkansfaktorerExcel

Aquabiota fick även i uppdrag att se över befintligt, yttäckande kartunderlag till stöd för länens arbete med grön infrastruktur. Till huvudrapporten finns ett stort antal metadatafiler i xls-format.

Kartunderlag för marin grön infrastruktur, AquabiotaPDF

Länsstyrelserna i Västerbotten och Västra Götalands län (pilotlän för arbetet med handlingsplanerna) har sedan under hösten 2015 testat och utvärderat föreslaget arbetssätt i samverkan med Aquabiota. Länen redovisade sina arbeten i februari/mars 2016.

Redovisning av marint grön infrastrukturarbete, VästerbottenPDF– Kontaktperson Johnny Berglund

Redovisning av marint grön infrastrukturarbete, Västra GötalandPDF– Kontaktperson Maria Kilnäs

  1. bilaga 1 - identifiering av värdekärnor, nyckelfaktorer och påverkansfaktorer i VästerhavetExcel
  2. bilaga 2 - förslag på riktlinjer vid naturvärdesbedömningPDF
  3. bilaga 3 - ekosystemtjänsterPDF

Ekosystemtjänster

Arbetet med grön infrastruktur bygger på dels biologisk mångfald dels ekosystemtjänster. Havs- och vattenmyndigheten tog 2015 fram en rapport om Ekosystemtjänster från svenska hav – Status och påverkansfaktorer. Rapport 2015:12. Då tillämpat arbete kring ekosystemtjänster är tämligen nytt och komplext är det viktigt att underlaget används med förnuft.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grön infrastruktur

Publicerad: 2016-06-20

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen