Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grön infrastruktur

Limnisk arbetsprocess

På denna sida beskriver vi vad vi har gjort och gör framöver inom det limniska arbetet med grön infrastruktur.

Vad händer under 2016?

Projekt att definiera parametrar för sötvattensarter

HaV har under 2016 diskuterat ett limniskt projekt med SLU Aqua där viktiga parametrar för olika paraplyarter kommer att identifieras. Först ut är öring och flodpärlmussla som indikerar konnektivitet och vattenkvalitet i vattendrag. SLU har redan utfört en studie där man har sett att det behövs 300 m strömsträcka för att en öringpopulation ska kunna leva kvar långsiktigt. Detta ska nu testas i andra vattensystem för att se att detta stämmer även i andra vattendrag och inte var specifik för just ån Hedströmmen i Västmanlands län där man genomförde studien.

Därefter kan länsstyrelser använda denna typ av parametrar för att göra konnektivitets- och bristanalyser. Detta kommer visa var åtgärder behöver sättas in, var förutsättningar finns för att till exempel restaurera biotoper och även visa vilka områden som kan vara lämpliga att skydda.

SLU Aquas studie kommer fortsätta under 2017. Detta är ett långsiktigt projekt och de första resultaten kommer länen förhoppningsvis kunna börja använda under 2018.

Pilotprojekt för att kartlägga limniska värdekärnor

Länsstyrelsen i Jönköpings län har under 2015-2016 utfört ett pilotprojekt för att titta på hur man kan kartlägga limniska värdekärnor. Man valde ut två av de naturtyper som utpekas som värdekärnor i Artdatabankens rapport Grön infrastruktur i sötvatten,PDF bäckraviner och hävdade strandängar.

  1. Här presenteras arbetet i ett bildspelPDF
  2. Dokumentation över analysen av bäckravinerPDF
  3. Dokumentation över analysen av hävdade strandängarPDF

Ekosystemtjänster

En rapport om ekosystemtjänster i sötvatten kommer att publiceras
under 2016.

Vad hände 2015?

Ett första underlag för hur man kan tänka runt landskapsanalys
för grön infrastruktur i sötvatten togs fram av Artdatabanken. Underlaget
beskriver tänk utifrån indikatorarter, värdekärnor och spridningsvägar mellan värdekärnor.

  1. Huvudrapport, Grön infrastruktur i sötvatten - ArtdatabankenPDF
  2. Bilaga 1PDF
  3. Bilaga 2PDF
  4. Bilaga 3aPDF
  5. Bilaga 3bPDF
  6. Bilaga 4PDF
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grön infrastruktur

Publicerad: 2016-06-17

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen