Vägledningar

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för många olika vägledningar.

Avlopp

Vi vägleder kommuner och andra myndigheter i tillsyn av små avloppsanläggningar.

Vi vägleder också kommuner i prövningen av små avlopp.

Vi har även tagit fram en vägledning för kommunal vatten- och avloppsplanering.

Läs vanliga frågor och svar om små avlopp och prenumerera på vårt nyhetsbrev om du vill hålla dig ajour i frågorna.

Vattenkraftverk och dammar

Vägledning för fisk- och faunapassager

Miljökvalitetsnormer samt havs- och vattenförvaltning

Vi har tagit fram vägledning och föreskrifter för hur miljökvalitetsnormer inom havsförvaltningen och vattenförvaltningen (ytvatten) ska tas fram, vilka vatten som kan klassas som kraftigt modifierade, samt vilka undantag som kan göras.

Vattenmyndigheterna fastställer miljökvalitetsnormer för ytvatten och grundvatten.

Vi vägleder även kring statusklassning, miljöövervakning med mera.

För myndigheter som ger tillstånd till eller genomför tillsyn av olika verksamheter ska verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna bedömas.

Prövning och tillsyn

Vi har även ett ansvar att tillsynsvägleda inom vissa områden av miljöbalken. Vägledningarna kan även användas i prövning av verksamheter som regleras av miljöbalken, till exempel

Vi vägleder även i frågor som regleras av fiskelagstiftningen, till exempel fisketillsyn och fiske i skyddade områden.

Övriga områden där vi vägleder

Inom miljöövervakningen vägleder vi kring undersökningstyper och metoder inom programområdena Sötvatten och Kust och hav.

Vi vägleder även inom kalkning och badvatten och har tagit fram riktlinjer för båtbottentvätt av fritidsbåtar.

När det gäller restaurering och ekologisk kompensation har vi tagit fram en handbok för ålgräsrestaurering och en vägledning för kompensationsrestaurering av ålgräs.

Externa resurser

Fiskutredningsgruppen FUG vid Länsstyrelsen i Västra Götalands, Västernorrlands och Norrbottens län arbetar nationellt på uppdrag från mark- och miljödomstolar och andra myndigheter med fiskerelaterade frågor kopplade till tillståndsprövningar av vattenkraftverk, muddringar eller andra verksamheter som påverkar fiskbestånd. På begäran av andra myndigheter utför FUG utredningar om påverkan på allmänt fiskeintresse i ansökningsmål.

FUG jobbar även med resursövervakning av bland annat lax och ål. Arbetsgruppen har under de senaste åren haft särskilda uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten för att genomföra fiskerelaterade aktiviteter riktat mot expertstöd vid miljöanpassningar av vattenkraft, uppföljningsarbete av fiskvägar, kompensationsodlingar, stöd i arbetet med Handbok för upp- och nedströmspassager samt minimitappning som miljöåtgärd vid kraftverk.

Aktuella FUG rapporter 2018/2019: