Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Äldre remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

Remisser publicerade 2018

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.
Remiss om redovisning och rapportering av makrill i elektronisk kustfiskejournal

Förlaget gäller att befälhavare som för kustfiskejournal ska registrera och rapportera sina fångster av makrill elektroniskt inom två dagar efter att redskapen vittjades.

Remiss om befälhavares skyldighet att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet

Vi önskar ta del av era synpunkter om det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remiss om bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön under 2018

Havs- och vattenmyndigheten föreslår bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön mot bakgrund av den för svenskt yrkesfiske tillgängliga laxkvoten och behovet att stärka skyddet för bestånden av lax.

Remiss om vägledning för beskrivning och dokumentering av mänsklig verksamhets betydande påverkan samt riskbedömning - Vägledning för tillämpning av 8 och 9 §§ HVMFS 2017:20

Havs- och vattenmyndigheten planerar att, i sin roll som vägledande och samordnande inom vattenförvaltningsarbetet, ta fram en ny vägledning till vattenmyndigheterna. Ni ges nu möjlighet att komma in med kommentarer på denna. Kommentarer önskas inkomma senast den 15 februari 2018.

Remiss om förslag till hanteringsprogram för signalkräfta

Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.

Remisser publicerade 2017

Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Vi vill ta del av era synpunkter på bedömningarna och materialet i rapporten Samråd om inledande bedömning 2018. Vi önskar särskilt få in synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen.

Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter.

Remiss om anpassningar inför år 2018 vad gäller regelverk kring fördelning av fiskemöjligheter inom demersalt fiske

Vi vill ta del av era synpunkter på det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Vi vill informera om att Helcoms och Ospars bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten nu finns tillgängliga och att ni som är intresserade kan lämna synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten.

Remiss om landningsskyldigheten i pelagiskt fiske

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att vissa principer som ska underlätta genomförandet av landningsskyldigheten för medlemsstaten, i vissa fall även ska kunna tillämpas på fartygsnivå i pelagiskt fiske.
Förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö – Mosaic

Vi vill ha era synpunkter på förslaget till ramverk för naturvärdesbedömning i marin miljö (Mosaic). Till remissen följer även ett PM som speglar hur vi ser på ramverket och dess fortsatta utveckling.
Remiss gällande ändrade bestämmelser för fiske efter hummer

Vi föreslår nya regler för hummerfisket i höst. Det gör vi för att beståndet av hummer i svenska vatten bedöms vara svagt. Beståndet behöver få möjlighet att växa till sig, både i antal och i storlek.
Remiss gällande föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar

Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget angående våra föreskrifter om fiskefartygs tillträde till hamnar.
Förslag till fiskereglering i de marina skyddade områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank, Morups bank samt Nidingen

Vi vill ta del av era synpunkter om det remitterade förslaget till fiskereglering i marina skyddade områden.
Remiss gällande föreskrift om kartläggning och analys av ytvatten

Remissen pågick 23 maj 2017 till 15 juli 2017. Föreskrifterna ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:1.
Remiss gällande ändrade regler om fångstbegränsningar för makrill på kustkvoten

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter angående förslaget om att fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill inte ska gälla i Skagerrak och Kattegatt för sig utan gemensamt. 
Remiss gällande förordnande av ledamot i fiskeskyddsnämnd

Vi önskar ta del av synpunkter om förordnande av ledamöter i fiskeskyddsnämnd för Vättern.
Remisser publicerade 2016

Remiss gällande HaV:s föreskrift (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Remiss där vi önskar ta del av synpunkter på förslaget om klassificering av förorenande ämnen som släpps ut i ytvattnet.
Remiss om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten

Havs- och vattenmyndigheten, föreslår nu ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter, bland annat för torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet. Syftet är att bland annat minska utkast av fisk och att undvika kollektiva fiskestopp.
Remiss gällande förslag till föreskrifter om spårbarhet för vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning som föreslås i remissen.
Remiss av vägledning för restaurering av ålgräs i Sverige

Vi vill ha in synpunkter på utkastet till Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige samt en bilaga i rapporten Ekologisk restaurering och kompensation av ålgräs i Sverige.
Remiss gällande regeringsuppdraget om översyn av förordningen (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Vi vill ha in synpunkter på vårt regeringsuppdrag att se över miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Förslag till Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten

Vi vill informera om de förändringar som föreslås i de allmänna råden om små avloppsanordningar, tidigare NFS 2006:7, som snart kommer att införas i vår författningssamling. 
Remiss gällande ändrade regler om tillstånd att bedriva siklöjefiske med partrål i kustvattenområdet

Vi vill ha in synpunkter på förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.
Remiss om Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus, vägledning av tillämpning av HVMFS 2013:19

Vi vill genom den här remissen ha synpunkter på förslaget till vägledning om klassificering av status gällande mijögifter i ytvatten.
Remiss gällande vägledning om prövningen av användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Förslaget gäller att ta fram en vägledning för hur den prövning som ska göras av den kommunala nämnden inför användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde ska hanteras. Det här andra remissrundan för vägledningen.
Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten

Remissen gällde ett antal mindre ändringar av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14).
Remiss – tillstånd med torskfångande redskap och för fiske efter havskräfta samt ändringar i regelverket för effortsystemet

Förslag till ändringar gällande bestämmelser för att få förnyat tillstånd med torskfångande redskap och för fiske efter havskräfta samt ändringar i regelverket för effortsystemet.
Remisser publicerade 2015

Remiss gällande fördelning av taggmakrill i Nordsjön och sill i delområde 30–31 i Östersjön

Förslaget gäller fördelning av kvoterna av taggmakrill, sill och skarpsill.
Remiss gällande ökad rapporteringsfrekvens av fångst ombord av äkta tunga i kustfiskejournalen

Förslag till ändringar gällande fångstrapportering av äkta tunga för att säkerställa en effektiv kvotavräkning.
Remiss gällande yrkesfiskets registrering av fångstuppgifter

Förslag till ändringar i registreringsregler för yrkesfisket för att anpassa nationella föreskrifter till landningsskyldigheten samt för att förbättra fångstdokumentationen.
Remiss – ändrade bestämmelser för fiske med garn och trål

Förslag till ändringar gällande krav på selektiva paneler i trål med maskstorlek 90 – 119 millimeter i Kattegatt, begränsningar för maskstorlekar i garn i Kattegatt och Öresund samt uppdelning av kvoten för äkta tunga mellan redskapsgrupper.
Remiss gällande Havs- och vattenmyndighetens förslag till föreskrift om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Förslaget till föreskrift innebär att Naturvårdsverkets båda föreskrifter om hur förvaltningsplaner och åtgärdsprogram ska redovisas slås samman till en föreskrift i Havs- och vattenmyndighetens HVMFS-serie.

Remiss om vägledning för prövning av användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Vägledningen beskriver prövningen som den kommunala nämnden ska göra om någon vill använda kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 
Förslag till inriktning för havsplaneringen med avgränsning av miljöbedömningen

För att stödja och vägleda arbetet med att utveckla havsplaner samt skapa tydlighet och förankring för den fortsatta planeringsprocessen tog Havs- och vattenmyndigheten fram ett förslag.

Remiss gällande Havs- och vattenmyndighetens vägledning enligt vattenförvaltningsförordningen: Grundläggande och kompletterande åtgärder i åtgärdsprogram

Förslaget gäller framtagande av en ny vägledning som kompletterar Naturvårdsverkets vägledning 2008:6 avseende åtgärdsprogram enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.
Remiss gällande föreskrift om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Remissen gällande Havs- och vattenmyndighetens förslag på ny föreskrift om övervakning av ytvatten pågick 17 juni 2015 till 28 augusti 2015. Föreskriften ersätter Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:11.
Remiss gällande föreskrift om klassificering och miljökvalitetsnormer för ytvatten

Remissen gällande vårt förslag på ändringar i föreskrift HVMFS 2013:19 pågick 8 juli 2014 till 30 september 2014. Läs här om ändringarna i HVMFS 2015:4.
Remiss om ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten föreslår begränsningar för trålfiske efter nordhavsräka innanför trålgränsen norr om latituden 58 31,50 N från och med den 1 juli 2015.
Remiss om möjlighet till byte av tillståndshavare för särskilda tillstånd

Remissen föreslår en större möjlighet till att byte av tillståndshavare ska möjliggöras för särskilda tillstånd för fiske efter torsk i Östersjön, fiske inom effortregleringen i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön, fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med art-sorterande rist samt för fiske efter nordhavsräka.

Remisser publicerade 2014

Remiss med förslag till ändrade föreskrifter för fiske efter nordhavsräka

Havs- och vattenmyndigheten vill få in synpunkter på denna remiss om ändring av föreskrifter och en konsekvensutredning. Bland annat föreslås att tillfällig omfördelning av fiskemöjligheter mellan svenska räkfiskare ska bli möjlig.

Remiss åtgärdsprogram för havsmiljön 2015

Samråd om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön pågick från 1 februari till 30 april 2015. Här finner du all information om samrådet.

Remiss av Vägledning om kraftigt modifierade vatten

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med vägledningar inom vattenförvaltningen. Två förslag till vägledningar kring kraftigt modifierade vatten (KMV) har varit ute på remiss.

Förslag till ändrade föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske

I remissen föreslås hur Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske ska anpassas till EU-rätten och ändringar i fiskelagen.

Vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015

Vägledning om undantag från att nå en god status/potential till 2015 är avsedd som som stöd i genomförandet av vattenförvaltningsförordningen. Förslaget till vägledning var ute på remiss under 2014. Bearbetad version publicerades i december 2014.
Nya fredningsområden runt Gotland

Havs- och vattenmyndigheten föreslår två nya och ett utökat fredningsområde för havsöring på Gotland.

Remiss gällande ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2012:18)

Remiss gällande Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2014-XX) om ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön
Vägledning för handläggning av dumpningsdispenser

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till vägledning för tillämpning av 15 kap. 31-33 §§ miljöbalken. Dessa paragrafer berör det generella dumpningsförbudet av avfall i vatten och möjligheten till dispens från förbudet. Målgrupp för vägledningen är i första hand länsstyrelserna.
Förslag till ändrade föreskrifter för kustfiske efter lax och i Östersjön.

Sammanfattat innehåller remissen förslag för yrkesfiskare och fritidsfiskare med fasta redskap.

Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet - God Havsmiljö 2020; del 3 Övervakningsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till övervakningsprogram som ska användas för att bedöma och följa upp utvecklingen av miljöstatus i Sveriges förvaltningsområden Nordsjön och Östersjön. Övervakningsprogrammen ska beslutas den 15 juli och rapporteras till EU-kommissionen senast den 15 oktober.

Förslag till ändrade föreskrifter om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Remissen innehåller två förslag till ändringar i FIFS 2004:25

Remisser publicerade 2013

Förslag till ändrade föreskrifter för fiske efter lax eller öring i Skagerrak eller Kattegatt

Förslaget innebär bland annat att nät inte får användas för fångst av lax inom större djup än 3 meter enligt gällande sjökort.

Registrera fångstintyg för import av fisk och fiskprodukter via hemsida

Sedan 2010 krävs det fångstintyg vid import av vildfångad fisk och fiskprodukter till Sverige och övriga EU. Havs- och vattenmyndigheten föreslår att importörer och ombud framöver ska registrera de här fångstintygen elektroniskt via myndighetens hemsida. Svar på remissen ska ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 30 september 2013.

Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till nationell vägledning för kommunal VA-planering. Arbetet har genomförts i samarbete med Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, de regionala vattenmyndigheterna, Sveriges kommuner och landsting och Svenskt Vatten. 

Remiss om reglering av fiske i marina skyddade områden

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till vägledning om hur länsstyrelser och kommuner bör arbeta med fiskereglering i marina skyddade områden.

Förslag till ändrade föreskrifter för kustfisket efter lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten överlämnar ett förslag till ändrade föreskrifter för kustfisket efter lax i Östersjön. Länsstyrelsen bör remittera förslaget till berörda intressenter.

Remisser publicerade 2012

Förslag till nya bestämmelser för ökad selektion vid trålfiske i Skagerrak

Som en del i överenskommelsen mellan Norge och EU om att införa utkastförbud i Skagerrak behövs nya bestämmelser om mer selektiva redskap. Havs- och vattenmyndighetens förslag berör främst trålfiske efter räka, havskräfta och fisk som inte är pelagisk.

Föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten skickar ut föreskrifter om kalkning av sjöar och vattendrag på remiss. Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 18 januari 2013.

Yttrande angående det tekniska underlaget samt behovet av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion för Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Havs- och vattenmyndigheten har lämnat sitt yttrande till Landsbygdsdepartementet angående Jordbruksverkets två skrivelser ”Tekniskt underlag för Landsbygdsprogram 2014-2020” samt ”Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet”. Yttrandet lämnades 10 september 2012.

Föreskrifter om ett pricksystem på fiskets område

Havs- och vattenmyndigheten lämnar förslag till föreskrifter som kompletterar redan beslutad lagstiftning om införande av ett pricksystem på fiskets område. Synpunkter ska vara inkomna till Havs- och vattenmyndigheten senast den 26 september 2012. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2012.

God havsmiljö 2020 — tillägg om miljökvalitetsnormer för fisk m.m. enligt havsmiljödirektivet

Havs- och vattenmyndigheten har utarbetat ett förslag om införande av miljökvalitetsnormer för fisk och vill nu samråda med myndigheter, organisationer, verksamhetsutövare och enskilda inför ett slutligt beslut. Remissen innehåller även vissa ändringar och rättelser av tidigare meddelad föreskrift.

Trollingfiske efter lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten föreslår förbud mot fiske av lax utan bortklippt fettfena, för dörj-, trolling- och utterfisket i Östersjön. Synpunkter ska vara inkomna till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 juni 2012. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Nya regler för kustfiske efter lax i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten överlämnar ett förslag till ändrade regler för kustfisket efter lax i Östersjön. Yttrande bör ha kommit in till Havs- och vattenmyndigheten senast den 4 maj 2012, gärna med en kopia per mail till havochvatten(/at/)havochvatten.se. Ange diarienummer 1651-12 i ärendemeningen.

God havsmiljö 2020

Rapporterna i denna remiss innehåller en bedömning av det nuvarande miljötillståndet i de svenska förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön. En socioekonomisk analys, bland annat av samhällets kostnad för en fortsatt miljöförstöring, finns också med. I rapporterna fastställs vad som kännetecknar det önskade tillståndet i havsmiljön, så kallad god miljöstatus. Miljökvalitetsnormer, som ska se till att god miljöstatus uppnås eller upprättshålls, har också tagits fram.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Sidansvarig: Webbredaktionen