Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Yttranden från Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden som rör havs- och vattenmiljö. Här är ett urval av våra yttranden, det senaste ligger överst.

Yttranden publicerade 2017

Yttrande över remisser angående vindkraft och undervattenskablar på Södra Midsjöbanken

Havs- och vattenmyndigheten svarar samlat på remiss om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av vindkraftspark på Södra Midsjöbanken och remiss om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln att lägga ut undervattenskablar i samma område.Yttrande angående fråga om minimitappning vid Gideåbacka kraftverk i Gideälven

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående Gidekrafts prövotidsredovisning beträffande minimitappning med mera vid Gideåbacka vattenkraftverk i Gideälven.Yttrande över Miljötillsynsutredningen. Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet

HaV tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. Myndigheten avstyrker dock att Tillsyns- och föreskriftsrådet läggs ned.Yttrande över remiss gällande förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner

HaV tillstyrker i huvudsak de förslag som lämnas i remiss gällande förslag till vägledning om anläggning, underhåll och skötsel av konstgräsplaner.Yttrande över ansökan om tillstånd till nytt vattenkraftverk i Suseån, Falkenbergs kommun

HaV har yttrat sig angående ansökan om tillstånd till Berte nya vattenkraftverk i Suseån, särskilt angående behov av komplettering av ansökan. Yttrande angående planerad förnyelse av Untra vattenkraftverk

HaV har bemött Fortums synpunkter gällande förnyelse av Untra vattenkraftverk.Yttrande över promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

HaV är positiva till förslaget om att vattenkraftverk som saknar tillstånd enligt miljöbalken ska prövas för att få moderna miljövillkor och att vattenkraftverk med äldre tillstånd ska omprövas för samma ändamål.Yttrande över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Vi har yttrat oss över Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?Yttrande gällande vattenhushållning vid Stornorrfors vattenkraftverk

Vi har bemött Vattenfalls synpunkter gällande vattenhushållning (tappning) vid Stornorrfors vattenkraftverk. Vi lyfter fram vikten av biotopkartering och provtappning för att få ett bra underlag.
Yttrande angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen angående förnyelsen av Untra vattenkraftverk i nedre Dalälven.Yttrande över aktbilaga 443 i mål 108-99

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående vilka villkor som ska gälla för Sikfors vattenkraftverk i nationalälven Piteälven.Yttrande om remiss av Ds2017:5, N2017/01869/RS – Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan med mera.

Vi håller till stor del med om de förslag som lämnas i remissen, bland annat förslagen om förändrade straffsatser för brott mot livsmedelslagen.Yttrande över ändring av föreskriften SJVFS 2016:19

Vi håller i stort sett med om förslaget om ändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19). Ändringarna rör företagsstöd, projektstöd och miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling.Yttrande över överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut, angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, målnummer M 3989-16

Generellt anser vi att om krav på kvävereduktion ska ställas på avloppsanläggningar som är dimensionerade för mindre än 10 000 pe bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar.Yttrande över överklagande av Länsstyrelsen i Örebro läns beslut, angående föreläggande att åtgärda bristfällig avloppsanläggning i Hällefors kommun, målnummer M 597-17

Vi anser att det inte framkommit uppgifter som visar att det finns skäl att ställa krav på reduktion av kväve från den aktuella anläggningen. Generellt kan sägas att om krav på kvävereduktion ska ställas på små avloppsanläggningar bör det vara väl miljömässigt motiverat eftersom det är kostsamt och tekniskt komplicerat att införa kvävereduktion i sådana anläggningar. Havs- och vattenmyndigheten tar inte ställning till de andra kraven i föreläggandet om att åtgärda den bristfälliga avloppsanläggningen eller tidpunkten för att genomföra åtgärderna.Yttrande över Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Vi tillstyrker i huvudsak Energikommissionens förslag till insatser på energiområdet, och välkomnar bedömningarna för vattenkraften.Utveckling av yttrande i överklagan av tillstånd till förnyelse av vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har utvecklat skälen till överklagan av tillståndet till förnyelse av Untra vattenkraftverk.Yttrande om ansökan för tillstånd till utbyggnation av vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig angående sökandens synpunkter gällande villkor för fiskpassager och flöde i naturfåra, i samband med ansökan om tillstånd till Bergqvara nya vattenkraftverk.Yttrande över Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande (SOU 2017:1) För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Havs- och vattenmyndigheten främjar landsbygden och landsbygdsutvecklingen på flera sätt, då bra vattenmiljöer stärker landsbygdens attraktionskraft och ger förutsättningar för en hållbar näringslivsutveckling på landsbygden.Yttrande gällande Blankaströms dammanläggning och vattenkraftverk i Emån

Vi understryker vikten av en samlad prövning som beaktar hur vattenhushållningsbestämmelser och fiskpassager ska utformas.Yttrande över Riksintresse­utredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Vi säger nej till riksintresseutredningens förslag till ny reglering i 3 kap miljöbalken och hushållningsförordningen.
Yttrande över inrättande av avloppsanläggning för ett fastigheten Timrarön 1:32 i Österåker kommun, målnummer M 5060-16

Ansökan gäller en avloppsanläggning för ett hushåll på fastigheten Timrarön 1:32 i Österåker kommun. Vi anser att eftersom området är påverkat av övergödning och små avloppsanläggningar har en betydande påverkan ska ansökningar om tillstånd för minireningsverk med vattentoalett ansluten prövas restriktivt på grund av de följder som kan förväntas vid en generell tillståndsgivning av sådana anläggningar.Yttrande gällande miljöpåverkan från Bergqvara vattenkraftverk

Vi har yttrat oss angående obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap 6 § i miljöbalken, förutsättningar att följa miljökvalitetsnormerna, tappning i naturfåran, fiskpassager och kunskapsunderlag gällande Bergqvara vattenkraftverk i Helige å, Växjö kommun. HaV anser inte att kraftverket innebär en obetydlig miljöpåverkan och belyser att senaste kunskapen om bästa möjliga teknik, bland annat för passage av större fisk, ska nyttjas om domstolen anser att tillstånd kan beviljas.Yttranden publicerade 2016

Yttrande angående avslag på ansökan rörande installation av avloppsanläggning för sju hushåll på fastigheten Kolvik 1:38 i Uddevalla kommun, målnummer M 5802-16

Vi anser att ansökan om inrättande av en avloppsanläggning av typ BAGA Easy för sju fritidsfastigheter ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet, samt krav på resurshushållning och kretslopp.Yttrande angående avslag på ansökan rörande installation av avloppsanläggning på fastigheten Kolvik 1:26 i Uddevalla kommun, målnummer M 5910-16

Vi anser att ansökan om inrättande av minireningsverk med efterpolering ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms som nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet.Yttrande angående avslag på ansökan rörande installation av avloppsanläggning på fastigheterna Kolvik 1:27 och 1:29 i Uddevalla kommun, målnummer M 5911-16

Vi anser att ansökan om inrättande av minireningsverk med efterpolering ska avslås eftersom anläggningen inte uppfyller de krav som bedöms som nödvändiga att ställa med avseende på områdets känslighet.Yttrande gällande fiskpassage och vattenhushållning vid Sikfors vattenkraftverk

Vi har yttrat oss till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt som ska fastställa villkor om fiskpassage och vattenhushållningsbestämmelser vid Sikfors vattenkraftverk i Piteälven. Yttrandet tar upp lämpligt kunskapsunderlag, utredningar och möjliga tekniska lösningar för att följa rådande miljökvalitetsnormer.Yttrande över uppföljning och utvärdering av det nationella klimatanpassningsarbetet

Vi förespråkar att främja klimatanpassning på ett strategiskt sätt genom att använda befintliga verktyg som finansiering av åtgärder. Det behövs också en långsiktig miljöövervakning eftersom det är viktigt att detektera och särskilja effekter som leder till klimatförändringar.Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning

Vi tycker att dricksvattenutredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete och betänkandet ger en bra beskrivning av viktiga frågor för dricksvattenförsörjningen. Myndigheten är positiv till att genomföra de uppgifter som utredningen föreslår att vi ska ansvara för.Yttrande angående tillstånd till avloppsanläggning på fastigheten Rålanda 2:12 Orust kommun

Vi anser att tillståndsansökan gällande ny avloppsanläggning på Rålanda 2:12 bör relateras till hög skyddsnivå beträffande miljöskydd. Motivet till denna bedömning är att utsläppet av renat avloppsvatten ska ske till Storehamns våtmarksområde som enligt myrplanen är utpekat som skyddsvärt och där lämpliga habitat för ag (Cladium marsicus) finns.Yttrande angående tillstånd till avloppsanläggning på fastighet Rålanda 2:12 Orust kommun, målnummer M 5822-16

Vi anser att tillståndsansökan gällande ny avloppsanläggning bör relateras till hög skyddsnivå beträffande miljöskydd. Motivet till denna bedömning är att utsläppet av renat avloppsvatten ska ske till Storehamns våtmarksområde som enligt myrplanen är utpekat som skyddsvärt och där lämpliga habitat för ag (Cladium marsicus) finns.Yttrande gällande vattenhushållning vid Stornorrfors vattenkraftverk

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. För att fastställa vattenhushållningsbestämmelser vid Stornorrfors vattenkraftverk i Umeälven som följer miljökvalitetsnormerna har vi yttrat oss gällande lämpliga utredningar.Yttrande över delbetänkandet från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi (SOU 2016:47)

Havs- och vattenmyndighetens inställning är att insatserna inom klimat- och luftvårdsstrategin är av stor betydelse för havs- och vattenmiljön. Utsläppen påverkar möjligheterna att uppnå flera av målen inom miljömålssystemet, EU:s direktiv och förordningar samt andra internationella överenskommelser. HaV tillstyrker därför förslagen i delbetänkandet.Yttrande över Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker Indelningskommitténs generella förslag med att Sverige indelas i ett antal färre län.Yttrande gällande remiss av Naturvårdsverkets rapport Minskad förbrukning av plastbärkassar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) avstyrker förslaget att ett krav ställs på de producenter som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter eller andra användare, om att ta ut ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse. HaV bedömer att kravet är otillräckligt och att det är olämpligt utformat.Yttrande gällande EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter.

HaV välkomnar en handlingsplan som kan förbättra arbetet för att förhindra olaglig handel med vilda djur och växter.Yttrande över remiss av redovisningen från Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott

HaV välkomnar förslaget om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott, både de som syftar till att förebygga brott och de åtgärder som syftar till att stärka och samordna berörda myndigheters arbete mot artskyddsbrott som bedöms vara i linje med EU:s handlingsplan mot illegal handel och ett bidrag till de mål som fastställdes i 2030-agendan för hållbar utveckling.Yttrande över överklagan om fiskpassager för harr i Österdalälven

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig igen då verksamhetsutövaren har överklagat mark- och miljödomstolens dom som klargör att fiskpassager för harr ska byggas vid tre vattenkraftverk i Österdalälven.Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastigheten Norra Isaryd 1:1 Aneby kommun, målnummer M 10800-15

Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.Yttrande angående förbud gällande avloppsanläggning på fastigheten Bänarp 1:9 i Aneby kommun, målnummer M 10805-15

Vi delar bedömningen som tillsynsnämnden i Aneby kommun har gjort och anser att förbudet att släppa ut avloppsvatten ska fastställas. Detta eftersom fastighetsägaren inte kunnat visa att anläggningen uppfyller kraven på fosforreduktion.Yttrande över förslag till bestämmelser i förordning för genomförande av Nagoyaprotokollet i svensk rätt

HaV tillstyrker de förslag som lämnas.Yttrande gällande Luleå Hamns ansökan om tillstånd till anläggande och drift av ny djuphamn, muddring, utfyllnad med mera

HaV har inget att invända mot att domstolen ger Luleå Hamn tillstånd för den verksamhet man sökt för, men däremot yrkar vi på vissa förändringar och tillägg i villkoren.Yttrande gällande Sjöfartsverkets ansökan om tillstånd till fördjupning och breddning av farleder och dumpningsdispens med mera

HaV har inga invändningar mot att domstolen ger Sjöfartsverket tillstånd för den sökta verksamheten, under förutsättning att den begränsas enligt vad vi angett i yttrandet.Överklagande av mark- och miljödomstolens dom om Blankaströms vattenkraftverk i Emån

Vi anser att domstolen och sökanden inte i tillräcklig mån har tagit till sig Mark- och miljööverdomstolens dom som säger att lagligförklaring och tillståndsprövning ska ske samlat.Yttrande gällande ratificeringen av Minamatakonventionen om kvicksilver

Vi har av miljö- och energidepartementet blivit inbjuden att kommentera EU-kommissionens förslag till genomförande med anledning av EU:s ratificering av Minamatakonventionen om kvicksilver.Yttrande gällande förslag på nationella regler för högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i Kemikalieinspektionens rapport till regeringen gällande reglering av användningen av högfluorerade ämnen i brandsläckningsskum.Yttrande över remiss om bekämpning av stickmygglarver i Dalälven

Remiss om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker.Yttrande över remiss om bekämpning av stickmygglarver i Klarälven vid Deje

Remiss om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun.Yttrande över utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till förslaget att det införs förarbevis för vattenfarkoster, för att därmed uppnå ett säkrare och mer miljöanpassat båtliv. Detta, anser HaV, borde gälla både vattenskoter och snabbgående fritidsbåtar.Yttrande över Vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram

Havs- och vattenmyndigheten har anmodats att yttra sig över vattenmyndigheternas reviderade förslag till åtgärdsprogram genom att svara på nedanstående 14 frågor från Miljö- och energidepartementet.Yttrande över rapport från Länsstyrelsen i Skåne

Jordbruk och recipientkontroll - underlag för vägledning till tillsynsmyndigheter Yttrande över remiss om regeringsuppdraget Utvärdering av ekonomiska stöd

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker Skogsstyrelsens fyra övergripande rekommendationer till regeringen. Vi tillstyrker också de förslag som Skogsstyrelsen ger om vilka åtgärder myndigheten själv avser genomföra.Yttrande om EU-kommissionens förslag till meddelande om cirkulär ekonomi

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som rör marint skräp, återanvändning av vatten och näringsämnen från organiskt avfall.Yttrande över Rymdutredningen-En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)

Havs- och vattenmyndigheten instämmer i betänkandets analys att rymdverksamheten behöver resultera i ökade nyttor för samhället. Vi instämmer också, i huvudsak, i förslagen av en bättre helhetssyn på nyttan, bredare internationella samarbeten och bättre samverkan mellan forskningsfinansiärerna.Yttrande över Statskontorets rapport "Avgifter i livsmedelskontrollen"

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över Statskontorets rapport ”Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftshantering (2015:17)”, diarienummer N/2015/5104/DL.Yttranden publicerade 2015

Yttrande över villkor för tillstånd till avloppsreningsverk, Höganäs kommun

Yttrandet till Mark- och miljööverdomstolen i ärende M 133-15 handlar om vilka begränsningar av utsläpp från reningsverket som krävs med hänsyn till miljön och miljökvalitetsnormer.Yttrande till Naturvårdsverket angående myggbekämpning

Naturvårdsverket har fått in en ansökan om att sprida bekämpningsmedlet Vectobac G i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun.Yttrande över ansökan om utbyggnad av Bergqvara vattenkraftverk i Helige å, Växjö kommun (M 2200-15)

Havs- och vattenmyndigheten anser att upprustningsåtgärderna med  schaktningar, torrläggningar och fyllningar tillsammans med installation av en vattenkraftturbin för elproduktion, att ersätta tidigare såg, inte innebär endast obetydlig miljöpåverkan.Yttrande angående Loussavaara-Kiirunavaara AB:s tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun (M 4160-15)

Eftersom utsläppen sker inom ett Natura 2000-område är det  viktigt att helt säkerställa att otillåtna skador och störningar inte uppstår. Mark- och miljödomstolen angav i sin motivering att en förutsättning för Natura 2000 tillstånd var just att utsläppen till vatten villkorsreglerades. Vi yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen ska ändra ett antal villkor.Yttrande angående avloppsanläggning på fastigheten Hällebäck 1:60 i Uddevalla kommun, målnummer M 4515-15

Uddevalla kommun har gett avslag på en fastighetsägares ansökan om en avloppsanläggning bestående av ett minireningsverk med fosforfälla. Vi delar den bedömning kommunen har gjort och anser att anläggningen inte uppfyller miljöbalkens krav på en kretsloppsanpassad lösning.Yttrande över miljömyndighetsutredningens betänkande Vägar till ett effektivt miljöarbete

HaV har yttrat sig över miljömyndighetsutredningens betänkande Vägar till ett effektivare miljöarbete, SOU 2015:43. HaV ställer sig bland annat positiv till att föra över vattenmyndigheternas och vattendelegationernas uppgift och beslutsrätt till HaV.Yttrande över ansökan om tillstånd till åtgärder på och vid Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun

Fortum ansöker om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder, utförande av biokanal och förnyelse av Untra vattenkraftverk i Dalälven, Tierps kommun. Ärendet, M 3055-15, prövas av Mark- och miljödomstolen i Nacka.Yttrande över delbetänkandet SOU (2015:51) "Klimatförändringar och dricksvattensförsörjning"

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar den uppdatering av kunskapsunderlaget om dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat som utredaren gjort.Yttrande över Rådet för den officiella statistikens riktlinjer Begrepp, termer och rutiner kring revideringar

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över Rådet för den officiella statistikens riktlinjer Begrepp, termer och rutiner kring revideringar. Myndigheten lämnar här följande yttrande.Yttrande över ansökan om tillstånd till schaktningar, nya utskov och tappningsbestämmelser i Mölndalsåns vattensystem i anslutning till Stensjön, Mölndals och Härryda kommuner

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till mark- och miljödomstolen i Vänersborg i mål M 900-13. Havs- och vattenmyndigheten anser att ambitionsnivån, jämfört med den tidigare ansökan, är förhöjd med avseende på naturvårdshänsynen. Miljöpåverkan av projektet underskattas dock alltjämt i miljökonsekvensbeskrivningenYttrande angående Södra Cell AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och ökad produktion vid anläggningen i Värö, Varbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare yttrat sig till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gällande målet M 683-14. Havs- och vattenmyndigheten vill nu lämna följande kompletterande yrkandenSamråd om Sjöfartsverkets projekt "Malmporten" i Luleå

Projektet "Malmporten" innebär fördjupning och breddning av farlederna till Luleå hamn.Synpunkter på remiss angående Eurostats peer review

Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på de rekommendationer som ges av Eurostats utvärderare och de åtgärdsförslag som SCB ger med anledning av Eurostats rekommendationer.Yttrande angående ansökan om tillstånd till uppförande och drivande av vindkraftverk i Kattegatt utanför Falkenberg

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen (M 6960-14) angående ett överklagat tillstånd om uppförande och drivande av vindkraftverkYttrande angående ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt breddning och fördjupning av de allmänna farlederna till Västerås och Köpings hamnar m.m

Havs- och vattenmyndigheten bemöter aktbilaga 133 från sökanden i mål M 1492-14 vid Mark- och miljödomstolen i Nacka.Yttrande över vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten lämnar synpunkter för att komplettera och utveckla förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i enlighet med vattenförvaltningsförordningen och inför rapportering till EU-kommissionen.Yttrande över Naturvårdsverkets förslag (NV-08607-11) till nya föreskrifter inom bekämpningsmedelsområdet

Havs- och vattenmyndigheten anser att föreskrifterna överlag är tydliga och väl avvägda.Yttrande över ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid Södra Cell AB:s anläggning i Värö, Halmstads kommun

Frågan om tillstånd prövas av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg i mål M 683-14.Yttrande över SkiStar AB:s ansökan om vattenuttag ur Åresjön (Indalsälven), Åre kommun

Ansökan om tillstånd till uttag av vatten prövas av Mark- och miljödomstolen i Östersund i mål M 3149-14Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande av nytt vattenkraftverk vid Edeforsen i Ljusnan, Ljusdals kommun

Fortum vill vid Edeforsen bygga ett nytt vattenkraftverk som är ca sex gånger så stort kraftverk som det gamla med omfattande schaktnings-, sprängnings- och muddringsarbeten.Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i Dalälvens översvämningsvåtmarker

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.Yttrande över ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar tillhöriga Blankaströms kraftverk i Emån, Högsby kommun

Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö i mål M 3595-14.Yttrande över ansökan om tillstånd till nytt vattenkraftverk vid Berte Qvarn i Suseån, Falkenbergs kommun

Vid Mark- och miljödomstolen, Vänersborg (M 3657-14) ansöker ägaren till Berte Qvarn om bland annat att öka turbinernas slukförmåga  från ca 4 m3/s till 9 m3/s.Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastigheten Jönshult 1:20, Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

Vi anser att det är viktigt att det skyddsavstånd på 1 meter mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå som rekommenderas i de allmänna råden (NFS 2006:7) hålls, annars ökar risken för förorening av grundvattnet.Yttrande angående LKAB:s ansökan om tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun

Havs- och vattenmyndigheten anser, i mål M 12-14, att det finns skäl att ifrågasätta att den nuvarande verksamheten inte har bidragit till märkbara negativa effekter i recipienten.Yttrande över Statskontorets redovisning – Vägledning till en bättre tillsyn

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget om att Naturvårdsverket ska samla in information om tillsynen, men påtalar samtidigt att det behövs en genomgripande organisationsöversyn av miljötillsynen.Yttrande angående SCA Graphic Sundsvall AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid SCA Östrand, Timrå kommun

Havs- och vattenmyndigheten anser att ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning i sin nuvarande utformning inte kan ligga till grund för en tillståndsprövning.Yttrande om spridning av bekämpningsmedlet Vectobac i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Naturvårdsverket har fått in en ansökan om att sprida Vectobac för att minska tätheten av stickmyggor vid Deje i Forshaga kommun.Yttrande om spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G i Nedre Dalälvsområdet

Naturvårdsverket har fått in en ansökan om att sprida VectoBac G för att minska tätheten av stickmyggor i Nedre Dalälvsområdet.Yttrande om minimitappning vid Gammelby vattenkraftverk i Gideälven

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig i mål M 1612-12, mark- och miljödomstolen i Umeå.Yttranden publicerade 2014

Yttrande angående lagligförklaring av Blankaströms vattenkraftverk i Emån, Kalmar län

Eon ansöker om lagligförklaring av delar av Blankaströms vattenkraftverk i Emån. Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i mål M 3595-14.Yttrande angående Nordkalk AB:s tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker,Gotlands kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig (Mark- och miljööverdomstolen, M 5431-14) över den överklagade deldomen beträffande tillstånd för Nordkalk AB att bedriva bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker.Yttrande över SOU 2014:50 "Med miljömålen i fokus"

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar förlsagen i Miljömålsberedningens delbetänkande SOU 2014:50 ”Med miljömålen i fokus” som ett betydande steg på vägen för att nå de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen. Yttrande angående tillstånd till vindkraftverk i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen i ärende M 6960-14 som gäller ett överklagat tillstånd från mark- och miljödomstolen.Yttrande angående hamn i Arendal, Göteborg Hamn

Göteborgs hamn ansöker (M 4523-13, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt) om att få anlägga kajplatser och terminalyta i ett vattenområde vid Arendal på Hisingens södra strand.Överklagande av deldom i mål M 3093-12 gällande fortsatt och utökad verksamhet vid Aitikgruvan, Gällivare kommun

Mark- och miljödomstolen gav i oktober 2014 Boliden AB nytt tillstånd för hela verksamheten vid Aitik koppargruva, Europas största koppargruva.Remiss rörande SGU:s förslag till nya kriterier för utpekande av riksintresse enligt 3 kap 7§ MB

Sveriges geologiska undersökning har utarbetat förslag på nya, uppdaterade kriterier för utpekade områden av riksintresse för värdefull ämnen och mineral. Nuvarande urvalskriterier anses delvis vara gammalmodiga och svåra att applicera på samtliga aktuella ämnen och material. Syftet är även att bättre spegla dagens språkbruk och förutsättningar i dagens samhälle.Yttrande över ansökan om utfyllnad vid Verköhamnen i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun ansöker om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för utfyllnad av vattenområde i samband med utbyggnad av hamn inom Verkö industriområdeYttrande över SOU 2014:35 I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på de förändringar som föreslås i utredningen och menar att dessa är mycket angelägna för att effektivisera implementeringen av relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer.Yttrande över ansökan om fiskodling i sjön Storuman, Storumans kommun

Företaget Överumans fisk AB har ansökt om tillstånd till kassodling och övervintring av fisk.Program för Blå översiktsplan för Norra Bohuslän

De fyra nordbohuslänska kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil arbetar gemensamt fram en så kallad blå översiktsplan. Planen, som ska antas som ett tillägg till respektive kommuns översiktsplan, kommer att innehålla rekommendationer för havs- och skärgårdsområden.Yttrande över nya föreskrifter kring utsläpp av avloppsvatten

Havs- och vattenmyndigheten är positiv till att krav på rening och kontroll samlas i en föreskrift.Synpunkter på ersättningsreaktorer i Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall AB planerar att ersätta gamla reaktorer vid Ringhals. Havs- och vattenmyndigheten har fått möjlighet att lämna tidiga synpunkter på vad en kommande miljökonsekvensbeskrivning behöver innehålla.Yttrande över Uppsala Universitets ansökan om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken till projektområde för forskning och utveckling inom vågkraft

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över en tillståndsansökan från Uppsala universitet.Yttrande om ändring i förordningen om svavelhaltigt bränsle

Havs- och vattenmyndigheten, vill endast tillåta stängda så kallade scrubbers för rening av fartygsbränsle. Vi vill också att vattnet från denna process  endast ska få tömmas i miljösäkra anläggningar i hamn.
Yttrande över Boliden Minerals AB:s ansökan om tillstånd vid Rönnskärsverken, Skellefteå kommun.

Mark- och miljööverdomstolen har förelagt Havs- och vattenmyndigheten att yttra sig över en skrivelse från Boliden Mineral AB.Yttrande över betänkande Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i betänkande SOU 2013:82.Ansökan om förlängning av arbetstid för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft m.m. vid Stora Middelgrund samt ändring av villkor

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar att det i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon inte finns motsvarande bestämmelse om förlängning som i 24 kap. 2 § miljöbalken. Havs- och vattenmyndigheten ifrågasätter därför om det finns rättslig grund till förlängning enligt ansökan.Yttrande över ansökan från Kattegatt Offshore AB om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftpark i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har skrivit ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt med anledning av bolagets ansökan om tillstånd.Yttrande över Göteborg Energi AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft i Hake fjord, Göteborgs och Öckerö kommuner (Vindplats Göteborg)

Havs- och vattenmyndigheten anser att tillstånd kan medges till ansökt vindkraftpark under förutsättning att kompletterande villkor fastställs som säkerställer att anläggning och drift inte orsakar en betydande negativ miljöpåverkan.Yttrande om betänkande av nationell handlingsplan för nanomaterial

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till huvuddelen av de förslag till åtgärder som lämnas i SOU 2013:70 – betänkande av nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial. I utredningen ges en god beskrivning av kunskapsluckor om användning, exponering och toxicitet av nanomaterial.
Yttrande över kalkbrott vid Bunge, Gotland

Havs- och vattenmyndighetens yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64, Gotland.Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen