Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Muddring

Muddring

Muddringar, grävningar och utfyllnader i vattenområden påverkar vattenmiljön.

Havs- och vattenmyndigheten deltar i vissa tillståndsprövningar av muddringar, grävningar och utfyllnader för att bevaka vattenanknutna naturvärden. Vi vägleder även tillsynsmyndigheterna i dessa frågor.

På dessa sidor har vi försökt samla vissa av de ärenden som vi har yttrat oss i.

Vi har även valt att redovisa enstaka beslut från domstolarna för att de är intressanta ur en viss frågeställning.

Domar

Avgörande från Mark- och miljööverdomstolen angående muddring i Älvsborgshamnen och påverkan på ålgräs Mark- och miljööverdomstolen ändrar två villkor satta av mark- och miljödomstolen gällande dels tid för grumlande arbeten dels kontroll av grumlande arbeten i syfte att skydda en närliggande ålgräsäng.

Föreläggande om återställande av havsvik Länsstyrelsen ansåg att de utfyllnader som gjorts i viken skulle tas bort

Norrtäljehamn muddring och dumpning Vissa massor fick inte dumpas

Referat från dom i EU-domstolens mål C-461/13, även kallad Weserdomen Klargörande avgörande från EU-domstolen om bland annat vilka skyldigheter vattendirektivet medför för medlemsstaterna vid tillståndsprövningar av enskilda verksamheter eller projekt och om hur begreppet "försämring av status" ska tolkas.

Tillsyn avseende utförd muddring i Fållnäsviken inom fastigheten X i Nynäshamns kommun Ärendet bör återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Muddring