Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Rapport

Utvärdering av projektverksamheten i havs-och vattenmiljöanslaget 2007-2012

Havs- och vattenmiljöanslaget bekostas med skattemedel och är en viktig del av Sveriges miljöarbete. För oss är det viktigt att vara säkra på att vi använder dessa pengar rätt och där de gör mest nytta för miljön. Vi har därför gjort en utvärdering av hur delar av havs- och vattenmiljöanslaget använts mellan 2007-2012.

Pennor och anteckningsblock.

Varje år satsar regeringen pengar på insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Anslaget heter 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö och ska användas till detta ändamål. Sedan 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för anslaget.

Anslaget omfattar det tidigare Havsmiljöanslaget som hanterades av Naturvårdsverket. Sedan vi tog över har det vidgats till att även innehålla finansiering av bland annat kalkning, fiskevårdsåtgärder, arbete med vattenförvaltning, restaurering av vattenmiljöer och arbete med åtgärdsprogram för hotade arter.

I vårt regleringsbrev följer ett antal villkor som reglerar vad delar av anslaget ska användas till. Anslagets användning regleras också i särskilda förordningar: förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag, förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården, förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

En stor del av anslaget har gått till insatser som regleras i förordning eller som regeringen reglerat i villkor i de årliga regleringsbreven till myndigheterna.

Projektbidrag

Anslaget har också använts för att ge projektbidrag efter ansökan. Under 2013 har vi inte genomfört någon utlysning av bidragsmedel. Under 2012 utbetalades 83 651 000 kronor i projektbidrag varav 47 552 000 kronor avsåg projekt beviljade före 2012 och 36 099 000 kronor gällde utbetalningar till nya projekt riktade främst till länsstyrelser och kommuner. Drygt 300 ansökningar inkom varav 48 beviljades bidrag.

Vi har också beslutat om riktade bidrag i ett antal fall. För 2012 gäller det bland annat bidrag till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för medfinansiering av datainsamling och rådgivning inom fiskeriförvaltningen, bidrag till Sjöfartsverket för uppbyggnad av en digital djupdatabas och bidrag till länsstyrelserna för det löpande arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.

Vägledande i vårt arbete med att fördela bidragsmedel från havs- och vattenmiljöanslaget har varit de övergripande målen i HELCOM:s aktionsplan för Östersjön (BSAP), de vattenrelaterade nationella miljökvalitetsmålen, åtaganden i internationella samarbeten och konventioner samt EU:s strategi för Östersjöregionen.

Havs- och vattenmiljöanslaget används även för vissa kostnader för expertuppdrag som vi behöver för att genomföra vårt uppdrag och ge underlag för åtgärdsarbetet.

För 2012 har det bland annat rört expertstöd och underlag i arbetet med havsmiljödirektivet, havsplanering och miljömålsarbetet. Uppdragen har vidare omfattat nationell uppföljning och utveckling av kalkningsverksamheten och viss internationell rapportering. Uppdragen har i stor utsträckning lämnats till universitet eller andra myndigheter.

Vår målsättning är att skapa en ändamålsenlig anslagshantering där medel fördelas till åtgärder som ger goda effekter på miljön och skapar mervärden.

Utvärderingsrapport

2012 gav vi Havsmiljöinstitutet, HMI, i uppdrag att granska delar av den projektverksamhet som finansierats genom havs- och vattenmiljöanslaget (så kallade HVM-projekt) under åren 2007-2012 samt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt) under åren 2009-2012.

Vi ville se resultatet och effekterna av genomförda HVM-projekt och utvärdera vår hantering av dessa. För oss är det viktigt att vara säkra på att vi använder anslagspengarna på rätt sätt, i enlighet med regleringsbrev och förordningar, och där de gör mest nytta för miljön.

I rapporten finns en redovisning av vilken typ av insatser och projekt som fått pengar och en utvärdering av bland annat projektens miljöeffekter och samhällsnytta. Utredarna har också tittat på vår och andra myndigheters hantering av anslaget.

Rapporten visar att

  • det finns många väl genomförda projekt vars resultat är väl använda inom svensk havs- och vattenförvaltningen och anslaget har använts i enlighet med regleringsbrev och förordningar och har haft viss samhällsnytta
  • länsstyrelserna har hanterat LOVA-projekten på ett bra sätt
  • det finns brister i Havs- och vattenmyndighetens interna rutiner
  • slutrapporter saknas och det är svårt att tydligt se projektens miljöeffekter
  • det saknas dokumentation över den arbetsprocess som använts vid prioritering och hantering av projekt

Vi kommer nu att göra åtgärder med utgångspunkt från vad rapporten rekommenderar. Bland annat ska vi

  • förbättra dokumentationen av genomförda projekt och göra den tillgänglig för alla
  • under 2014 lägga ut en större del av bidragsmedlen direkt till länsstyrelserna jämfört med tidigare år
  • se till att beslut om bidragsmedel sker på ett tydligt och transparent sätt
  • ge bättre stöd till länsstyrelserna så att deras arbete med anslagsmedel bättre bidrar till att miljömålen nås
  • stärka uppföljningen av det åtgärdarbete som finansieras med havs- och vattenmiljöanslaget.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Rapport

Publicerad: 2014-02-13

Sidansvarig: Webbredaktionen