Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Restaurering

Förstärkning av länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattendrag

För att förstärka länsstyrelsernas arbete kan bidrag sökas från Havs- och vattenmiljöanslaget. (1:11)

Tvådelad utlysning

Vi prioriterar aktuella och framtida åtgärder i rinnande vatten samt åtgärder för att minska internbelastningen i övergödda sjöar.

Utlysningen är tvådelad dels för arbetet med tillståndsansökningar, dels genomförande av åtgärder. Det är delvis olika förutsättningar för de olika delarna.

Förberedelser och administration av tillståndsansökningar för framtida åtgärder.

Länsstyrelserna kan söka för förberedelser och administration av tillståndsansökningar för framtida åtgärder. De framtida åtgärderna ska vara högt prioriterade i länets arbete med vattenvård. Ansökan kan omfatta kostnader för förberedande kunskapssammanställning, administration i samband med samråd och ansökan samt andra kostnader direkt kopplat till ansökningsprocessen.

Projekt ska syfta till en ansökan till prövningsmyndighet. Projekt som planerar en ansökan under 2019 kommer att prioriteras.

Maxbelopp för ansökan är 250 000 kr.

Genomförande av redan planerade åtgärder.

Länsstyrelsen kan söka för att genomföra redan planerade och tillståndsgivna projekt. Medlen i denna del kan inte användas till förberedande arbete exempelvis framtagande av kunskapsunderlag som krävs för att genomföra åtgärderna.

Ansökan för genomförande av fysiska åtgärder kan omfatta såväl sjöar som rinnande vatten. I sjöar prioriteras särskilt åtgärder för att minska internbelastning av näringsämnen. De flesta fysiska åtgärder för att restaurera vattenmiljöer omfattas av miljöbalkens regelsystem. Nödvändiga tillstånd förutsätts för beviljande av bidrag.

Ansökan för genomförande av åtgärder ska vara mint 250 000 kr och max 5 000 000 kr.

Åtgärderna som omfattas av ansökan ska vara genomförda inom projektperioden och senast 2019-12-31.

Genomförda åtgärder ska rapporteras i Åtgärder i Vatten.

Tidsplan

Utlysningen gäller projekt som påbörjas i slutet på 2018 (efter att ansökan inkommit till HaV). Projektet kan inte förlängas utan samtliga finansierade åtgärder ska vara genomförda 2019-12-31.

Finansiering

Utlysningen omfattar totalt ca 16 mnkr. Utlysningen medger 100% finansiering av åtgärdskostnaden men extern medfinansiering är en prioriteringsgrund.

Huvuddelen av projektets medel ska sökas och rekvireras 2018 och förbrukas i nära anslutning till att medlen betalats ut. Detta för att skapa förutsättningar för att projektet tidigt ska komma igång med upphandling av eventuella konsulter och planerade aktiviteter i projektet. Beviljade medel för 2019 kommer att betalas ut i juni 2019 och bör avse en mindre del av projektets kostnader.

En plan för projektets planerade förbrukning av medel ska framgå av ansökan.

Länsstyrelsen behöver inte vara utförare i projekten utan kan delegera detta till en enskild utövare till exempel en kommun eller ett vattenvårdsförbund. Länsstyrelsen behåller dock det samordnande projektägaransvaret gentemot Havs- och vattenmyndigheten.

Ett brett deltagande eftersträvas varför det är en fördel om projekten är gränsöverskridande, och genomförs i samverkan över till exempel administrativa gränser.

Prioriteringar för urval av projekt

HaV kommer att använda sig av urvalskriterier vid bedömning av projektansökningar. Prioriteringarna presenteras utan inbördes ordning. I ansökan ska länsstyrelserna motivera hur varje punkt kommer att uppfyllas i projektet.

I de fall ansökan gäller förberedelser och administration av tillståndsansökningar gäller relevanta prioriteringsgrunderna den planerade åtgärden.

Projekten kommer att prioriteras utifrån hur väl de uppfyller följande:

  • Projektet kommer använda metoder som är kostnadseffektiva och som erfarenhetsmässigt gett goda resultat och har hög genomförandekapacitet.
  • Förberedelser till ansökan som planerar en ansökan till prövningsmyndighet under 2019.
  • Åtgärder som syftar till att återställa ett vattensystems naturliga funktion och processer.
  • Projektets åtgärder stärker vattensystemets gröna infrastruktur och som bidrar till ett helhetsgrepp på avrinningsområdets funktion.
  • Gränsöverskridande med genomförande över administrativa gränser och inom avrinningsområden, för att på så sätt främja ett brett deltagande.
  • Projekt som är samfinansierade med externa aktörer.
  • Projektet bidrar till att uppnå god ekologisk status.
  • Projektet bidrar till att uppnå gynnsam bevarandestatus i N2000-områden.

Ansök så här

Ansökningsblankett - bidrag vattendragsrestaureringWord

Anvisning för hur du fyller i blankettenPDF

Ansök senast den 12 november 2018.

Ansökan ska skickas med e-post till: havochvatten@havochvatten.se.

Ange diarienummer 2223-18 i ärendemeningen och att det gäller ansökan för restaurering av vattendrag (anslag 1:11) (Projektnamn).

Ansökningarna kommer att behandlas och prioriteras av en intern beredningsgrupp på HaV. Besked om beviljade projekt kommer att meddelas länsstyrelserna senast 26 november. Gällande beviljade projekt kan vi behöva begära in kompletterande uppgifter, detta görs fram till 31 november, därefter börjar vi med att utforma de formella besluten.

Efter beslut måste tilldelade medel rekvireras senast 2018-12-05.

Bakgrund och syfte

Genom omfördelning i 1:11 anslaget för 2018 finns möjlighet att frisätta medel för att förstärka Länsstyrelsernas restaureringsarbete i vattenmiljöer. Syftet med utlysningen är tvådelad, dels att stödja Länsstyrelsernas arbete med tillståndsansökan och planering av åtgärder dels att stödja genomförandet av åtgärderna.

Utlysningen prioriterar åtgärder i rinnande vatten samt åtgärder för att minska internbelastningen i övergödda sjöar.

Utlysningens inriktning utgår från vad anslaget ska användas till enligt HaV:s regleringsbrev och verksamhetsstrategi för åren 2018-2020, samt beslut (dnr 259-18) om villkor för användande av anslag 1:11.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anslag Bidrag Havs- och vattenmiljöanslaget Restaurering