Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Fiskevård Havs- och vattenmiljöanslaget

Utlysning av medel till insatser inom fiskevården 2017

Medel för nationella eller regionala informationsinsatser inom fiskevården. Utlysningen riktar sig till fiskevårds- och miljöorganisationer. Ansök senast 27 februari 2017.

Utlysning av medel till nationella och regionala informationsinsatser inom fiskevården

Under 2017 finns det möjlighet för fiskevårds- och miljöorganisationer att söka medel till nationella och regionala informationsinsatser som främjar fiskevården genom bevarande, restaurering och hållbart nyttjande. Särskilt i vattenområden som har betydelse för allmänhetens möjligheter till fiske. Man kan bland annat söka medel för informationskampanjer, utbildningar, konferenser och kunskapsförmedling.

Så söker du medel

Intresseanmälan om nationella informationsinsatser ska vara hos Havs- och vattenmyndigheten senast den 27 februari 2017.

Ambitionen är att vi ska kunna lämna besked om vilka projekt som beviljas medel senast den 24 mars 2017. Information om tidpunkt för utbetalning och övriga villkor för medlen kommer att anges i samband med att vi meddelar vilka projekt som beviljas. Vi kommer inte att lämna bidrag till informationsinsatser som ligger inom andra myndigheters ansvarsområden.

Totalt har vi avsatt cirka 750 000 kronor för denna bidragspost. Ange bidragsbelopp som ni söker. Om möjligt, dela in budget i delposter.

Intresseanmälan märks med dnr 422-17 och mejlas till havochvatten@havochvatten.se med kopia till per.olsson@havochvatten.se

För att vi ska kunna ta ställning till en intresseanmälan behöver projektägaren lämna en projektbeskrivning som besvarar ett antal frågor som listas nedan. Följdfrågor kan också tillkomma. Avsikten med frågorna är att vi ska få en övergripande bild av projektets inriktning, omfattning och upplägg – däremot behövs inte några detaljerade redogörelser av olika aspekter på projektet om vi inte specifikt önskar sådana upplysningar när intresseanmälan kommit in.

En lämplig omfattning på intresseanmälan är 2-4 sidor.

Frågor som ska besvaras:

 • Vad är projektets mål och syfte?
 • Hur länge ska projektet pågå?
 • Vilka problem är projektet inriktat på att åtgärda, vilket behov ska projektet tillgodose?
 • Vilket geografiskt område omfattar projektet?
 • Vilka åtgärder/informationsinsatser (en övergripande beskrivning) avser ni att genomföra inom projektet?
 • Vilka åtgärder kommer ni att lägga tyngdpunkten på?
 • Kommer det att finnas en huvudsaklig inriktning för åtgärderna, till exempel för biologisk mångfald i rinnande vatten, övergödning eller något annat?
 • Vilka effekter eller mål förväntar ni er uppnå med projektet?
 • Vilken målgrupp riktar sig projektet till?
 • På vilket sätt kommer ni att dokumentera projektet?
 • Hur kommer ni att följa effekterna långsiktigt?

Riktlinjer för bedömning av inkomna intresseanmälningar

Medel kan beviljas till de projekt som vi ser som angelägna och bedömer hålla tillräckligt hög kvalitet. Vid bedömning av inkomna intresseanmälningar kommer följande kriterier att beaktas:

 • Innehållet i förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården.
 • Projekten ska främja miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag och/eller Hav i balans samt levande kust och skärgård.
 • Projektens betydelse för arter och/eller vattenområden där allmänheten har rätt att fiska.
 • Projekt som omfattar vattenområden med fria fiskerättigheter (kusterna och de stora sjöarna med tillrinnande vattendrag upp till först mötande definitiva vandringshinder) ges en högre prioritering än övriga vattenområden.
 • Projekt som avser nationellt värdefulla vattenområden (riksintressen, utpekade värdefulla vatten och särskilt värdefulla vattenområden för fritidsfiske/fisketurism) ges en högre prioritering än övriga vattenområden.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Fiskevård Havs- och vattenmiljöanslaget

Publicerad: 2016-03-09
Uppdaterad: 2017-02-08

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen