Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Dricksvatten

Bidrag till åtgärder för en bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidrag kan lämnas till åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som syftar till en bättre vattenhushållning eller bättre tillgång till dricksvatten.

HaV har efter uppdrag från regeringen fördelat 45 miljoner kronor till länsstyrelserna. Länsstyrelserna hanterar ansökningar om bidrag.

Främsta mottagare av stödet är kommuner och kommunala va-bolag.

Länsstyrelserna får fatta beslut om bidrag i enlighet med förordningen om statligt stöd för bättre vattenhushållning 2019:556 som träder ikraft 1 augusti 2019.

Om bidraget

Bidraget lämnas med stöd av den nya förordningen om statligt stöd för bättre vattenhushållning och medel från Havs- och vattenmyndighetens regleringsbrev beslutat den 27 juni 2019 som är avsett för ändamålet (anslag 1:11, villkor 16).

Bidrag får ges med högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna.

Bidrag får inte avse åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelse har beslutat att ge stöd, eller följer av skyldighet i lag eller annan författning.

Bidrag till företag får endast ges enligt de villkor som framgår av förordningen om stöd av mindre betydelse (EU) nr 1407/2013.

Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Stödet ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparande, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Det kan till exempel omfatta åtgärder som:

  • Övervakning, sensorer och styrning
  • Rening och återanvändning av avloppsvatten
  • Mikrobiella och kemiska barriärer
  • Konstgjord grundvattenbildning
  • Ökat grundvatten- och ytvattenuttag
  • Vattenbesparande kampanjer.

Ansökan om bidrag

En skriftlig ansökan ska lämnas till länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden uppmuntras. Del- och slutrapportering av projekt sker även till samma länsstyrelse.

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag. Vänd dig direkt till din länsstyrelse för ansökningsblankett och frågor om ansökan.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Bidrag Dricksvatten