Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Yttrande över remiss om regeringsuppdraget Utvärdering av ekonomiska stöd

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker Skogsstyrelsens fyra övergripande rekommendationer till regeringen. Vi tillstyrker också de förslag som Skogsstyrelsen ger om vilka åtgärder myndigheten själv avser genomföra.

När det gäller förslaget om fasta ersättningar så anser vi att det hade varit ännu bättre om ersättning kunde ges utifrån en bedömning av den nytta om åtgärden bidrar med. Enligt en rapport från Jordbruksverket så
medger WTO:s och EU:s regelverk resultat- och värdebaserade
ersättningar, men inte EU:s nuvarande regler för jordbruksstöd
(Jordbruksverket Rapport 2015:12). Ett förslag är att man ser över
möjligheten att lämna resultat- eller värdebaserade ersättningar i den
föreslagna översynen.

HaV instämmer i att det bör göras en noggrannare konsekvensanalys innan Skogsstyrelsen lägger förslag på att miniminivån på stödet ska höjas. Målsättningen bör vara så stor nytta som möjligt per krona sett ur ett landskapsperspektiv, oavsett om administrationskostnaden för stödet utgör en stor del av den totala kostnaden för åtgärden.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Anna Jöborn efter föredragning av utredaren Johanna Andreasson. I den slutliga
handläggningen av ärendet har även deltagit enhetscheferna Fredrik
Nordwall och Mats Svensson.

Dokument:Yttrande över remiss om regeringsuppdraget Utvärdering av ekonomiska stöd (dnr 3463-2015)PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2016-02-22

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen