Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Riksintresse Tillstånd Vattenkraft Yttrande

Yttrande över ansökan om tillstånd till uppförande av nytt vattenkraftverk vid Edeforsen i Ljusnan, Ljusdals kommun

Fortum vill vid Edeforsen bygga ett nytt vattenkraftverk som är ca sex gånger så stort kraftverk som det gamla med omfattande schaktnings-, sprängnings- och muddringsarbeten.

Ärendet har överklagats till mark- och miljööverdomstolen och har målnummer M 9073-14.Havs- och vattenmyndigheten motsätter sig ändring av mark- och miljödomstolens dom.

Havs- och vattenmyndigheten hänvisar till vad som tidigare sagts i målet i mark- och miljödomstolen (M 2640-12).

Berört område omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 6 § miljöbalken. I området får enligt bestämmelserna vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras. Förbudet gäller dock inte vattenverksamhet som förorsakar endast obetydlig miljöpåverkan. Bestämmelsen ska tolkas restriktivt. Havs- och vattenmyndigheten anser att de planerade arbetena förorsakar mer än obetydlig miljöpåverkan.

Havs - och vattenmyndighetens yttrandePDF

Publicerad: 2015-03-09

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen