Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss Tillstånd Yttrande

Yttrande i regeringens prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av stickmygglarver i översvämningsvåtmarker i Klarälven vid Deje, Forshaga kommun

Regeringen ska ta ställning till om det är tillåtligt att bekämpa stickmygglarver inom Natura 2000 området.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Havs- och vattenmyndigheten bedömer att bekämpningen av stickmygg enbart med hjälp av VectoBac G inte utgör en långsiktigt hållbar lösning på  problemen med översvämningsmygg vid Klarälven.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker dock ansökan under förutsättning att

  • En plan för minskad användning av bekämpningsmedlet, till förmån för andra metoder, ska tas fram av sökanden och redovisas till Naturvårdsverket. Planen innefatta detaljerade förslag till åtgärder, deras lokalisering och hur de ska verkställas. Exempelvis bör planen omfatta en strategi för hävd av landskapet och kartor som beskriver var särskilda insatser ska genomföras.    
  • En årlig sammanställning av samtliga genomförda alternativa bekämpningsåtgärder ska ske.                  
  • En utvärdering av bekämpningsmedlets reella effekt på myggtätheten i berörda områden ska utföras och redovisas på ett statistiskt vedertaget vis.
  • Fortsatta undersökningar ska utföras avseende påverkan på bottenfauna med fokus på små vatten (vattensamlingar och delfåror) där koncentrationerna av bekämpningsmedlet riskerar att bli som högst.
  • En sammanfattande rapport som visar ovan nämnda effekter och påverkan ska redovisas till Naturvårdsverket.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss Tillstånd Yttrande

Publicerad: 2015-03-09

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen