Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenverksamhet Yttrande Muddring

Yttrande angående hamn i Arendal, Göteborg Hamn

Göteborgs hamn ansöker (M 4523-13, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt) om att få anlägga kajplatser och terminalyta i ett vattenområde vid Arendal på Hisingens södra strand.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Projektet som är ett steg i en större utvidgning av hamnen innebär att
man spränger bort ön Lilla Aspholmen och fyller ut ett grunt
vattenområde, bland annat med muddermassor från Göta älv. Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker projektet eftersom hamnen har ett stort samhällsekonomiskt värde och det berörda området är planlagt för utvidgad hamnverksamhet enligt kommunens planering.

Men myndigheten är kritisk till att hamnens expansion sker på bekostnad av ekologiskt värdefulla bottnar. I yttrandet beskrivs vilken betydelse denna återkommande förlust av viktiga biotoper har för Göta älvs mynningsområde, som redan är kraftigt miljöpåverkad.

Havs- och vattenmyndigheten yrkar bland annat på att Mark- och miljödomstolen ska ålägga hamnen att kompensera förlusterna av de viktigaste naturvärdena, inklusive transplantering av ålgräs. Sådan ekologisk kompensation är ett viktigt men sällan använt medel för att förebygga kumulativa förluster av ekosystemtjänster i kustvattnen. Yrkandet ligger i linje med EU:s initiativ 'No Net Loss', om att exploatering inte ska innebära några nettoförluster av ekosystemtjänster.

Vidare skriver Havs- och vattenmyndigheten att hamnen noggrant måste utreda hur förorenade massor ska stabiliseras och kapslas in om de ska användas för utfyllnaden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenverksamhet Yttrande Muddring

Publicerad: 2014-11-28

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen