Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Remiss av kommande vägledning om muddring och hantering av muddermassor

Vi vill ha era synpunkter på framtagen vägledning om muddring och hantering av muddermassor.

För att underlätta både inlämnandet och hantering av synpunkter har vi tagit fram en svarsmallExcel i Excel-format. Vi ber er fylla i denna och sedan skicka filen till havochvatten@havochvatten.se. Döp filen så att avsändaren framgår och ange diarienummer 2544-17 i e-postens ämnesrad.

Synpunkter ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast 31 oktober 2017.

Bakgrund

Havs- och vattenmyndigheten har i sin roll som tillsynsvägledande myndighet när det gäller vattenverksamheter och dumpning tagit fram en vägledning för stöd till de som arbetar med frågor kring muddring och hantering av muddermassor, inklusive dumpning. Vägledningen bygger på en tidigare framtagen webvägledning av Naturvårdsverket (2010). Vägledningen kompletterar även vår rapport 2015:28 som berör handläggningen av dumpningsdispenser samt den mer övergripande vägledningen Vattenverksamheter - handbok för tillämpningen av 11 kapitlet i miljöbalken (Naturvårdsverket 2008:5).

Syfte och målgrupp

Syftet med vägledningen är att underlätta myndigheternas arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken för muddring och hantering av muddermassor. Vägledningen ska vara ett stöd i tillämpningen av bestämmelserna i 11 och 15 kapitlet i miljöbalken.

Framtagande av vägledning kring muddring och hur spridning av miljögifter kan förhindras vid hantering av muddermassor är utpekat som en särskild åtgärd riktad till Havs- och vattenmyndigheten inom vattenförvaltningen (åtgärd 2 i Vattenmyndigheternas ÅP 2016-2021).

Vägledningen är i första hand tänkt att vara ett stöd för myndigheterna i tillämpningen av bestämmelserna men även konsulter, entreprenörer,
markägare och beställare av muddringsarbeten kan ha nytta av vägledningen.

Dokument

RemissPDF

Muddring och hantering av muddermassor - Vägledning för tillämpningen av 11 och 15 kap. miljöbanken (utkast)PDF

SvarsmallExcel

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Publicerad: 2017-09-21

Sidansvarig: Webbredaktionen