Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Remiss

Information om regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten och inbjudan till att lämna synpunkter

Vi vill informera om att Helcoms och Ospars bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten nu finns tillgängliga och att ni som är intresserade kan lämna synpunkter till Havs- och vattenmyndigheten.

Sverige har deltagit i framtagandet av de regionala bedömningarna State of the Baltic Sea samt OSPAR:s Intermediate Assessment 2017 och vi önskar nu era synpunkter. Vi kommer att vidarebefordra synpunkter till ansvariga projektledare på sekretariaten för Helcom och Ospar. Synpunkterna kan också användas i det nationella arbetet enligt havsmiljöförordningen, vilket ska remitteras senare i höst. 

Vi önskar följande typer av synpunkter:

  • faktafel (inklusive redaktionella, oklarhet i text och så vidare)
  • metoder (inklusive indikatorer och verktyg)
  • data, resultat och slutsatser

Materialet är på engelska, och era synpunkter kan lämnas på svenska eller engelska.

Bakgrund

De regionala havsmiljökonventionerna Helcom och Ospar har under de senaste två åren, genom projekten HOLAS II och IA2017, arbetat fram regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten (Inklusive Öresund, Kattegatt och Skagerrak). Sverige har aktivt medverkat i projekten. Dessa bedömningar är tänkta att bidra till samordning av ländernas nationella bedömningar enligt EU:s havsmiljödirektiv (2008/56/EG).

Havs- och vattenmyndigheten kommer i november 2017 även remittera den nationella inledande bedömningen, enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), som liknar de regionala bedömningarna men gör mer detaljerade bedömningar och beskrivningar av tillståndet i Sveriges havsområden. Remisstiden för de regionala rapporterna kommer att överlappa cirka en månad med remisstiden för den inledande bedömningen, vilket möjliggör för er att jämföra och granska rapporterna samlat.

När det gäller de indikatorer som används i de regionala bedömningarna är det vår avsikt att de, om de är relevanta för svenska vatten, ska ingå i föreskriften HVMFS 2012:18 för att beskriva vad som är god miljöstatus. Föreskriften kommer att uppdateras under hösten och skickas ut på remiss i början av 2018.

Det finns också ett nytt kommissionsbeslut om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus i marina vatten ((EU) 2017/848). Detta är styrande för hur bedömningar av miljötillståndet ska göras enligt havsmiljödirektivet, men det har i de nu aktuella regionala bedömningarna inte varit möjligt att helt följa det nya beslutet.

Remissvar senast den 15 december

Vi vill ha synpunkter senast den 15 december 2017 genom att ni fyller i nedanstående svarsformulär och skickar det till havochvatten@havochvatten.se. Ange diarienummer 2611-2017 som ärende.

Remissmaterial

State of the Baltic Sea

Helcoms bedömning presenteras i en samlad rapport på cirka 200 sidor, och en stor mängd underlagsmaterial finns även tillgängligt på projektets webbplats. Vi önskar i första hand synpunkter på innehållet i rapporten, men välkomnar även synpunkter på det mer detaljerade webbmaterialet.

Ospars Intermediate Assesement 2017 (Ospars bedömning finns endast på webben)

Här kan du lämna synpunkter på Helcoms bedömningExcel.

Här kan du lämna synpunkter på Ospars bedömningExcel.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Havsmiljödirektivet Remiss

Publicerad: 2017-09-07

Sidansvarig: Webbredaktionen