Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss Vattenskyddsområde Vägledning

Remiss gällande vägledning om prövningen av användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Förslaget gäller att ta fram en vägledning för hur den prövning som ska göras av den kommunala nämnden inför användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde ska hanteras. Det här andra remissrundan för vägledningen.

Om remissen

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 innehåller bestämmelser som innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från den kommunala nämnden använda växtskyddsmedel inom vattentäktzon, primär och sekundär skyddszon inom vattenskyddsområde. Tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden kan också gälla enligt lokala vattenskyddsföreskrifter som beslutats med stöd av 7 kap miljöbalken.

Naturvårdsverket har en skyldighet att vägleda kring tillämpningen av NFS 2015:2 och Havs- och vattenmyndigheten är den centrala vägledande myndigheten för arbetet med att inrätta och omarbeta vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter.

Både Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har därmed ett delvis överlappande ansvar för att vägleda kring hur särskilda prövningar av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden ska hanteras utifrån sina respektive ansvarsområden. Myndigheterna har därför valt att arbeta fram en gemensam vägledning med råd och riktlinjer för just prövningen inom vattenskyddsområden så att förfarande ger ett så stort mervärde som möjligt för skyddet av dricksvattnet.

Det är myndigheternas förhoppning att vägledningen ska bidra till att handläggningen av tillståndsansökningar inom vattenskyddsområden kan förenklas och bli mer enhetlig.

Ett förslag till vägledning remitterades under hösten 2015 till ett antal intressenter. Myndigheterna mottog ett stort antal synpunkter och har därför valt att vidareutveckla vägledningen i vissa delar. Av detta skäl finns det anledning att genomföra en andra remissrunda.

Remissmaterial

Hur har remissinstanserna valts ut?

Inför den första remissrundan valdes ett antal aktörer ut bland berörda myndigheter, ett urval av kommuner och miljöförbund samt bransch- och intresseorganisationer. Dessa fick materialet tillsänt sig med en förfrågan om svar. Utöver dessa särskilt utvalda remissinstanser bereddes alla övriga myndigheter och organisationer som hade ett särskilt intresse för frågorna möjlighet att yttra sig.

Inför nuvarande remissomgång kommer alla aktörer som tidigare valde att lämna synpunkter få en förfrågan om att återigen yttra sig över det omarbetade förslaget till vägledning. Utöver dessa organisationer så är även andra intressenter välkomna att lämna synpunkter på innehållet i förslaget till vägledning.

Remissvar senast 21 mars

Havs- och vattenmyndigheten administrerar remissen för båda myndigheternas räkning.Skicka synpunkter till havochvatten@havochvatten.se, alternativt till Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg. Ange ärendenummer 2604-15.

Kontaktpersoner

Susanna Hogdin, Havs- och vattenmyndigheten, 010-698 60 28, susanna.hogdin@havochvatten.se

Magnus Karlsson, Naturvårdsverket, 010-698 10 92,
magnus.karlsson@naturvardsverket.se

Publicerad: 2016-02-26

Sidansvarig: Webbredaktionen