Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss Vattenskyddsområde Vägledning

Remiss om vägledning för prövning av användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Vägledningen beskriver prövningen som den kommunala nämnden ska göra om någon vill använda kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 

Bakgrund

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 innehåller bestämmelser som innebär att det är förbjudet att utan tillstånd använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. Tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden kan också gälla enligt lokala vattenskyddsföreskrifter som beslutats med stöd av 7 kap miljöbalken.

Naturvårdsverket vägleder kring tillämpningen av NFS 2015:2 medan Havs- och vattenmyndigheten vägleder för arbetet med att inrätta och omarbeta vattenskyddsområden och vattenskyddsföreskrifter. Både Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har därmed ett delvis överlappande ansvar.

Myndigheterna har därför valt att arbeta fram en gemensam vägledning med råd och riktlinjer för prövningen så att förfarande ger ett så stort mervärde som möjligt för skyddet av dricksvattnet. Det är myndigheternas förhoppning att vägledningen ska bidra till att handläggningen kan förenklas och bli mer enhetlig.

Vägledningen föreslås att gälla från den 1 januari 2016.

Remissmaterial

  1. MissivPDF
  2. SändlistaPDF
  3. Förslag till vägledningPDF

Remisstid

Havs- och vattenmyndigheten, som administrerar remissen för båda myndigheternas räkning, behöver era synpunkter senast den 31 oktober 2015.

Synpunkterna ska skickas till havochvatten@havochvatten.se, alternativt till Havs- och vattenmyndigheten, Box 11 930, 404 39 Göteborg. Ange ärendenummer 2604-15.

Kontaktpersoner

Havs- och vattenmyndigheten

Susanna Hogdin
010-698 60 28
susanna.hogdin@havochvatten.se

Naturvårdsverket

Magnus Karlsson
010-698 10 92
magnus.karlsson@naturvardsverket.se

Hur har remissinsatserna valts ut?

De utvalda remissinstanserna, som fått materialet tillskickat sig särskilt, består av berörda myndigheter samt ett urval av kommuner och miljöförbund och bransch- och intresseorganisationer. 

I urvalet av kommuner och miljöförbund har vi eftersträvat en spridning över landet, samt en blandning av såväl större som mindre kommuner.  I urvalet av bransch- och intresseorganisationer har en bedömning gjorts av de organisationer som särskilt kan tänkas beröras av vägledningen.

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket vill dock understryka att var och en som är intresserad ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till vägledning och därför publiceras materialet på vår hemsida.

Publicerad: 2015-09-07

Sidansvarig: Webbredaktionen