Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Yrkesfiske

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken 2014

Den 1 januari 2014 trädde en ny gemensam fiskeripolitik i kraft. Denna innehåller nya komponenter som att EU:s medlemsstater tydligare ska integrera fiskeripolitiken med miljöfrågor och annan marin verksamhet samt krav om maximal hållbar avkastning (MSY) och ett succesivt införande av en landningsskyldighet.

För att undvika den detaljreglering på unionsnivå som kännetecknat den tidigare fiskeripolitiken samt för att anpassa regler för fisket till förutsättningar i olika regioner finns i den nya politiken möjlighet till en regionaliserad process. Grundförordningen utgör ett ramverk med målsättningar som ska kompletteras med åtgärder på regional nivå genom samarbete mellan berörda medlemsländer.

Under 2014 har ett intensivt arbete bedrivits inom de regionala grupperna Baltfish (förvaltningsområde Östersjön) och Scheveningen (förvaltningsområde Västerhavet) kring främst genomförandet av landningsskyldigheten. Arbetet kring landningsskyldigheten har varit den dominerande frågan under 2014 i ett GFP-perspektiv.

En ny marknadsordning och den nya Europeiska havs- och fiskerifonden började också att gälla under 2014. Det svenska havs- och fiskeriprogrammet är ännu inte beslutat av regeringen och först när det är beslutat kan det skickas till kommissionen för godkännande. Medlemsstaterna är skyldiga att genomföra vissa insatser under 2014 och därför var det under året möjligt att lämna in ansökningar i begränsad omfattning.

Under året har arbetet med fiskereglerande åtgärder i särskilt skyddsvärda områden tagit fart i enlighet med den nya fiskeripolitiken. Danmark har i en första vända gjort bedömningen att fiskereglerande åtgärder behöver antas i tio utpekade Natura 2000-områden, varav tre finns i Kattegatt och sju områden ligger i Östersjön. Sverige har deltagit i hela denna process som berört medlemsland.

Till skillnad från den tidigare GFP:n finns nu ett särskilt avsnitt om den externa politiken i grundförordningen. Där tydliggörs att samma villkor ska gälla för unionens fiskeverksamhet utanför unionens vatten som gäller internt inom EU. De övergripande målsättningarna i den nya GFP:n är sålunda relevanta och tillämpbara även för EU:s externa politik.

Läs hela rapporten under dokument nedan

Regeringsuppdraget

Havs och vattenmyndigheten ska i samråd med Statens Jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheterna inom den gemensamma fiskeripolitiken 2014.

Redovisning

Uppdraget redovisades i samråd med Jordbruksverket till Regeringskansliet, Näringsdepartementet den 27 februari 2015.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Yrkesfiske

Publicerad: 2015-03-02

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen