Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Andra myndigheters uppdrag om havs- och vattenmiljö

Även andra myndigheter får regeringsuppdrag som rör havs- och vattenmiljöfrågor. Här listar vi några av de uppdrag och frågor som vi deltar i eller som är av intresse för oss.

Regeringsuppdrag och återrapporteringskrav

Fördelning av ansvaret för regeringsuppdrag och återrapporteringskrav enligt regleringsbrev för 2017.

Läs hela beslutet: Beslut om fördelning av återrapporteringskrav och regeringsuppdrag 2017PDF

Uppdrag att bistå under det svenska ordförandeskapet i organisationen Visions and Strategies around the Baltic Sea

Regeringen uppdrar åt Boverket att bistå Regeringskansliet i arbetet med det svenska ordförandeskapet i den multilaterala organisationen Visions and Strategies around the Baltic Sea (VASAB)under perioden januari 2017 till juli 2018.

Ansvarig enhet på HaV: Enheten för havsplanering och maritima frågor

Identifiera källor till utsläpp av mikropartiklar av plast och föreslå åtgärder för att minska utsläppen

Naturvårdsverket ska identifiera viktigare källlor i Sverige som släpper ut mikropartiklar av plast i havet. De ska även verka för att minska uppkomsten och utsläppen av mikroplaster från dessa källor och vid behov föreslå författningsändringar för att minska utsläppen.

HaV ska bidra till ett systematiskt och samordnat genomförande av uppdraget.

Naturvårdsverket ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 15 juni 2017.

Ansvarig enhet på HaV: Enheten för havsplanering och maritima frågor

Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster

Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att genomföra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster under perioden fram till den 10 december 2017.

Naturvårdsverket bör i relevanta frågor samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Sametinget, Riksantikvarieämbetet, Vinnova, Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens Jordbruksverk, Boverket, Tillväxtverket, länsstyrelserna och andra regionala aktörer samt vid behov samråda med andra berörda myndigheter, framför allt sådana med ansvar i miljömålssystemet.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 31 januari 2018. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2015 och den 1 oktober 2016.

Slutredovisningen ska utöver genomförda åtgärder även omfatta en beskrivning av en effektrelaterad uppföljning av åtgärderna.

Ansvarig enhet på HaV: Enheten för forskning och miljömål

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Länsstyrelserna ska ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Syftet med handlingsplanerna är att identifiera landskapets biotoper, strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden som tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang och som utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja ekosystemtjänster, som exempelvis värden för friluftslivet.

I handlingsplanerna ska även förslag till lämpliga bevarandeinsatser redovisas.

Handlingsplanerna bör ligga till grund för insatser från olika aktörer som leder till att säkra ekosystemtjänster, förbättra måluppfyllelse avseende berörda miljökvalitetsmål och möjliggöra anpassningar till ett förändrat klimat.

Handlingsplanerna ska även redovisa behov av skydd, skötsel och restaureringsinsatser, och de ska kunna utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk planering.

Varefter Naturvårdsverket presenterar riktlinjer för handlingsplanerna ska dessa tjäna som vägledning för arbetet. Samarbete mellan berörda landskapsaktörer som markägare, brukare, myndigheter, ideella organisationer och andra relevanta aktörer på lokal och regional nivå bör ingå i arbetet.

Tillämpliga arbetsformer, samrådsprocesser och underlag som utvecklats i t.ex. regionala landskapsstrategier och samrådsgrupper för naturvård bör lyftas in i arbetet och utvecklas för att i ökad utsträckning involvera det civila samhället.

Målsättningen är att handlingsplanerna till stora delar ska vara etablerade 2017.

Länsstyrelserna ska delredovisa utvecklingen av arbetet i sina årsredovisningar.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) samlat den 1 oktober 2017 av Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Ansvarig enhet på HaV: Enheten för biologisk mångfald

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Publicerad: 2013-12-04
Uppdaterad: 2017-04-05

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen