Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Andra myndigheters uppdrag om havs- och vattenmiljö

Även andra myndigheter får regeringsuppdrag som rör havs- och vattenmiljöfrågor. Här listar vi några av de uppdrag och frågor som vi deltar i eller som är av intresse för oss.

Regeringsuppdrag och återrapporteringskrav

Läs hela beslutet: Beslut om fördelning av återrapporteringskrav och regeringsuppdrag 201PDF9.

Sammanställning av medel för biologisk mångfald (2018)

Naturvårdsverket ska sammanställa finansiella medel som används av myndigheter för biologisk mångfald under 2017. Redovisningen ska utgöra underlag till Sveriges rapportering om resursmobilisering och utformas i enlighet med FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD), (COP beslut XII/3). Naturvårdsverket ska samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten, Statens Jordbruksverk och Skogsstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (MIljö- och energidepartementet) senast den 14 september 2018.

Ansvarig enhet på HaV: Enheten för biologiska mångfald och områdesskydd.

Uppdrag att bistå under det svenska ordförandeskapet i organisationen Visions and Strategies around the Baltic Sea (2017)

Regeringen uppdrar åt Boverket att bistå Regeringskansliet i arbetet med det svenska ordförandeskapet i den multilaterala organisationen Visions and Strategies around the Baltic Sea (VASAB)under perioden januari 2017 till juli 2018.

Ansvarig enhet på HaV: Enheten för havsplanering och maritima frågor

Uppdrag att utreda ansvaret för verksamhetstillstånd och godkännande av anläggningar för försöksdjur samt vissa ärenden gällande innesluten användning av genetiskt modifierade organismer (2017)

Regeringen uppdrar åt Statens Jordbruksverk att, i samråd med länsstyrelserna, utreda om det är lämpligt att överföra ansvaret till länsstyrelserna för beslut i frågor om versamhetstillstånd och godkännande av anläggningar för försöksdjur enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539), samt tillsyn i fråga om innesluten användning av vissa genetiskt modifierade djur enligt 2 kap. 18§ 1 mijötillsynsförordningen (2011:13) och i denna egenskap hantering av anmälningar och tillståndsansökningar beträffande sådana och anläggningar enligt 15-22 §§ förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.

Ska rapporteras 1 juni 2018

Ansvarig enhet på HaV: Enheten för miljöövervakning

Uppdrag enligt regleringsbrev eller separat beslut till SGU (2016)

SGU ska i samråd med HaV se över om och i så fall under vilka förutsättningar och till vilka kostnader utvinning av grus och sand till havs som ersättningsmaterial till naturgas och natursand från land skulle kunna genomföras.

Uppdraget ska redovisas till regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 januari 2018.

Ansvarig enhet på HaV: Enheten för havsplanering

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag