Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport

Rapporter i vår rapportserie

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2018.

Omslag Utvärdering av ny övervakning av främmande arter
Utvärdering av ny övervakning av främmande arter I denna rapport jämförs traditionella med nya metoder för att övervaka fauna i hamnområden.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:1  Fjällbacka
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:1 Fjällbacka Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Fjällbacka i Västerhavet.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:2 Holmöarna
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:2 Holmöarna Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Holmöarna i Bottniska Viken.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:3 Kvädöfjorden
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:3 Kvädöfjorden Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Kvädöfjärden i södra Östergötland.
Omslag Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:4 Torhamn
Faktablad från integrerad kustfiskövervakning 2018:4 Torhamn Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Torhamn i Blekinge skärgård.
Omslag Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition
Undersökning av biota i anslutning till dumpade fartyg med kemisk ammunition På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten utfördes en undersökning i ett dumpningsområde utanför Måseskär där fartyg lastade med kemiska stridsmedel sänktes efter andra världskriget. Studien innebar fiske efter fisk och skaldjur under 2016 och 2017 i närheten av dessa vrak och analyser av fångsten.
Omslag Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och och mikroskopi
Miljöövervakning av växtplankton i Kattegatt och Östersjön med rDNA-barcoding och och mikroskopi En jämförelse av molekylärbiologisk metodik och mikroskopi.
Omslag Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten
Reningstekniker för läkemedel och mikroföroreningar i avloppsvatten Redovisning av åtta projekt som fått medel från Havs- och vattenmiljöanslaget.
Omslag Muddring och hantering av muddermassor
Muddring och hantering av muddermassor Vägledning och kunskapsunderlag för tillämpningen av 11 och 15 kap. miljöbalken.
Omslag Sveriges badvattenkvalitet 2018
Sveriges badvattenkvalitet 2018 De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongen 2017 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 91,8 %. Allt fler av EU-baden har fått klassificeringen utmärkt, från 333 inför 2017 års badsäsong, till 353 EU-bad inför 2018 års badsäsong.

Omslag Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete
Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.
Omslag Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats
Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.
Omslag Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel
Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel Behov av särreglering för användning av växtskyddsmedel ska utredas inför ett beslut om inrättande av vattenskyddsområde från och med 1 januari 2018. Andelen jordbruksmark i tillrinningsområdet är en betydelsefull faktor för den sammantagna riskbilden och bör därför beaktas i utredningen.
Omslag Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017
Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017 Havs- och vattenmyndigheten ska, tillsammans med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) under 2017.
Omslag Miljön i Hanöbukten 2015-2017
Miljön i Hanöbukten 2015-2017 Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?
Omslag Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten
Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att utreda bakgrunden och orsakerna till problematiken i Hanöbukten. Denna rapport är en del i HaV:s arbete med regeringsuppdraget.
Omslag Uppföljning av maritima strategin
Uppföljning av maritima strategin Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 
Omslag Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten
Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten Rapporten beskriver vilka effekter 25 års kalkning av försurade vattendrag har haft på de bottenlevande djuren. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på data från 6 936 provtagningstillfällen och 960 lokaler i kalkade vattendrag.
Omslag Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist
Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017).
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport

Sidansvarig: Webbredaktionen