Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Östersjön

Försök med skarpsillsutfiskning

Delredovisning av uppdrag om försök med skarpsillsutfiskning.

Om uppdraget

Fiskeriverket har i regleringsbrev fått i uppdrag att:

i ett avgränsat kustområde genomföra försöksinsatser med skarpsillsutfiskning med syftet att undersöka om metoden kan bidra till att återskapa ekologisk jämvikt i Östersjöns havsmiljö. Under försökets första fas, år 2007, skall en pilotstudie och planering utföras där alternativa strategier för utfiskningen utvärderas, internationella samarbeten organiseras, samt dialog med intressenter genomförs.

Det fortsatta försöket skall utvärderas för att ge kunskap avseende metodens kostnadseffektivitet och miljökonsekvenser samt framtida möjligheter att genomföra åtgärderna i större skala. Uppdraget skall genomföras i samråd med Naturvårdsverket och pilot- och planeringsfasen skall redovisas den 1 mars 2008. Projektet skall delredovisas den 31 december 2009 och slutredovisas den 31 december 2013.

Redovisningen av pilot och planeringsfasen har senarelagts till 31 mars 2008. I föreliggande rapport redovisas uppdragets pilot- och planeringsfas under vilken alternativa strategier för utfiskningen skall utvärderas, internationella samarbeten organiseras, samt dialog med intressenter genomföras. Uppdragets långsiktiga syfte är att undersöka om en metod ”skarpsillreduktion” kan bidra till att återskapa ett ekologisk tillstånd i Östersjöns havsmiljö där de stora rovfiskarna har en mer betydande roll. Det långsiktiga syftet förutsätter att ekosystemansatsen tillämpas inom fiskförvaltningen i Östersjön och att rovfiskarnas bidrag till Östersjöns förmåga att leverera ekosystemtjänster klargörs. En framtida tillämpning av metoden i större skala skulle, förutom en reduktion av torkfisket, kunna innebära att den tillåtna fångstmängden för skarpsill i Östersjön höjs så att uttaget av olika fiskarter blir mer balanserat.

Eftersom fisket i Östersjön regleras genom beslut i EU:s ministerråd kan Sverige inte ensamt ändra balansen i uttaget. För att resultaten av försöket skall kunna påverka fiskförvaltningen i Östersjön krävs det att resultaten accepteras av EU:s vetenskapssamhälle, olika intressenter och förvaltningsorgan. Det är därför nödvändigt att arbetet utförs som ett forskningsprojekt inom vilket användbarheten och konsekvenserna av åtgärderna testas i mindre skala och utvärderas nationellt och internationellt av vetenskapssamhälle och förvaltningsorgan. För att ge användbara resultat måste utfiskningsexperimentet (i fortsättningen kallat reduktionsfisket) kombineras med erforderliga förstudier, modellering, samt laboratorie- och fältexperiment. Projektet har utformats i samråd med forskare från Östersjöområdet och Holland samt efter dialog med intressenter.

Genomförandet kommer att kräva deltagande av expertis från flera av dessa länder och samarbete med intressenter. Föreliggande rapport innehåller sex delar:

 • Bakgrund och samhällsrelevans
  En övergripande beskrivning av uppdraget och motiven till detta.
 • Vetenskaplig workshop
  Utvalda nationella och internationella forskare har vid en vetenskaplig workshop diskuterat tillgänglig kunskap och tänkbara hypoteser.    
 • Intressentmedverkan
  Programmets genomförande förutsätter medverkan av olika intressenter vars synpunkter har beaktats vid projektets utformning.
 • Hypoteser
  För uppdraget testbara relevanta hypoteser har formulerats utifrån tillgänglig kunskap och genomförd workshop.
 • Risk- och konsekvensanalys
  En analys av risk- och framgångsfaktorer har genomförts.
 • Projektplan
  En projektplan som beskriver den planerade verksamheten 2008-2013. Planen har baserats på resultaten från ovanstående aktiviteter.

Till rapporten bifogas en riskanalys (Konsultrapport 1, Patrik Börjesson, ”Evaluation and assessment of the risk that no effects will be detected”).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Östersjön

Publicerad: 2012-02-08

Sidansvarig: Webbredaktionen