Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Fritidsfiske Vindkraft Yrkesfiske

Revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden

Fiskeriverkets revidering av kunskapsläget för vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden.

I detta uppdrag presenteras det aktuella kunskapsläget beträffande förväntad påverkan från havsbaserad vindkraft på det allmänna fiskeintresset, med en uppdaterad överblick över aktuellt behov av kunskapsutveckling. Den bristfälliga kunskapen om vindkraftens effekter och om de för svenskt fiske viktiga fiskarternas beroende av olika miljöer, samtidigt som flera kommersiella bestånd ligger mycket nära eller under säkra biologiska gränser, innebär sammantaget att utbyggnad av vindkraft bör ske så att det så långt det är möjligt minimerar riskerna för påverkan.  

  • Sammanställningen av befintlig kunskap visa r att direkta erfarenheter av havsbaserade vindparker i drift förekommer sparsamt. Huvuddelen av de resultat som presenteras baseras på erfarenheter från annan marin verksamhet och indirekta bedömningar. Endast ett fåtal resultat är av vetenskaplig t tillförlitlig kvalitet. Detta försvårar en korrekt bedömning av miljökonsekvenser. 
  • De främsta riskmomenten för fisk kan reduceras betydligt genom tekniska och utförandemässiga anpassningar. Det finns ett uttalat behov av kontroll och uppföljning av befintliga vindparker under såväl byggnations- som anläggningsfasen, för att öka kunskapen om effekter och gynna utveckling och metoder för att minimera negativ påverkan.
  • Vindparkens anläggningsfas medför en generell risk för skada på framför allt unga livsstadier. Utsatta bestånd kan ha en låg grad av tolerans mot ytterligare stress. Förväntad påverkan är likartad den vid annan byggnation i vatten, men den skalan över vilken påverkan sker är ofta större. Effekterna kan minimeras genom att undvika etablering inom särskilt känsliga områden, samt genom att förlägga anläggningstiden utanför de främst berörda arternas reproduktionstid. Forskning och utveckling bör riktas mot att identifiera särskilt viktiga livsmiljöer för fisk, samt mot metoder för anläggning som medför minsta möjliga påverkan.
  • Under driftskedet bedöms sannolikheten för störningar som låg, men kunskapsläget är på detta område det sämsta. En generell osäkerhet är hur tillkomsten av nya fysiska strukturer påverkar lokala ekologiska förhållanden, t ex hur vissa arter gynnas mer än andra. Det är även oklart hur fiskens användande av sin livsmiljö påverkas, framför allt hur ljud påverkar reproduktionsbeteendet. På sikt bör risken för ackumulerade effekter beaktas särskilt. Risken kan minimeras genom att undvika etablering i av människan realtivt opåverkade områden och i viktiga reproduktionsområden, samt genom att gynna åtgärder som minimerar ljud och elektromagnetiska fält. 
  • Begränsningar i fiske medför direkta konsekvenser för de fiskare som berörs om inga kompenserande åtgärder vidtas. Inom stora vindparker kan fiskerestriktioner på längre sikt medföra en positiv effekt på bestånde ns utveckling, förutsatt att fisken tillbringar en betydande del av sin tid inom området och att den inte störs av annan påverkan från vindparken. 
  • Enskilda fiskarter kan reagera genom att ansamlas inom eller utanför vindparken. En ökad aggregering av kommersiella arter kan leda till att de får en ökad fångstbarhet   där de ansamlas. Detta kan kräva särskild beaktan vid skattningar av beståndets storlek och inom förvaltning. 
  • Även förändringar i andra delar av ekosystemet påverkar fiskbestånden. Genom att följa upp ekologiska skeenden inom vindparken kan man identifiera de mest relevanta åtgärderna för att minimera negativ på verkan, till exempel inom kontrollprogram. Kunskap om vilka ekologiska processer som främst berörs kan även användas för att identifiera mest lämpliga områden för en eventuell fortsatt utbyggnad. 
  • Den förväntade omfattningen av av påverkan kommer i hög grad att bero på hur lokala ekologiska förhållanden ser ut. Kunskapsnivån om fiskbeståndens sammansättning och ekologiska struktur i fler a av våra havsområden är dock för låg för att direkt bedöma vilka de bästa alternativen för lokalisering är eller hur eventuella negativa effekter bäst kan undvikas. 
  • Grundare bottnar har ett potentiellt högre ekologiskt värde med avseende på produktivitet och en påverkan här medför en högre kvantitativ risk. Med utgångspunkt från det befintliga kunskapsläget är risken för negativ påverkan på fisk och fiske lägre om vindparker lokaliseras till områden djupare än 15-20 meter, samt ges företräde i av människan redan i nuläget påverkade områden. Sådana områden är även de som påverkas mest positivt av den reveffekt som brukar framföras i vindparkssammanhang. Den största risken identifieras i grunda ostörda utsjöområden.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Fritidsfiske Vindkraft Yrkesfiske

Publicerad: 2012-02-07

Sidansvarig: Webbredaktionen