Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Kalkning Miljöövervakning Publikation

FINFO 2001:4 Resultat från Sötvattenslaboratoriets provfisken år 2000

Under sommaren 2000 provfiskade Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium 45 geografiskt spridda sjöar runt om i landet. Provfisket genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för nationell miljöövervakning och kalkeffektuppföljning.

Författare

Magnus Dahlberg

Sammanfattning

Under sommaren 2000 provfiskade Fiskeriverkets Sötvattenslaboratorium 45 geografiskt spridda sjöar runt om i landet. Provfisket genomfördes på uppdrag av Naturvårdsverket inom ramen för nationell miljöövervakning och kalkeffektuppföljning. Åtta av sjöarna provfiskades inom Naturvårdsverkets deponiprogram där fem sjöar utgör recipienter för renat lakvatten från kommunala avfallsdeponier och tre sjöar är opåverkade referenser. I de flesta kalkade sjöarna, förutom Gyslättasjön, har fisksamhällena normaliserats efter kalkning.

Fisksamhällena är dock inte helt jämställda med neutrala sjöar då artantalet är färre, diversiteten och antal fångade individer är lägre. I de okalkade sjöarna som sedan lång tid är försurade är fiskbestånden fortfarande starkt påverkade av försurning. I några av dessa finns vissa tecken på att en återhämtning har börjat ske, sannolikt beroende på den minskade depositionen av försurade ämnen. Sjöarna som ingår i deponiprogrammet representerar olika sjötyper vilket medför att fiskbestånden varierar mellan sjöarna.

Det syntes emellertid inga tecken på att fiskbestånden skulle vara påverkad av någon miljöstörning. Det bör dock beaktas att påverkan inte kan uteslutas även om fisksamhällets struktur och funktion inte indikerar någon miljöstörning. Det är möjligt att miljögifter kan drabba enskilda individer utan att detta får genomslag i hela fisksamhället.

Publicerad: 2012-02-02

Sidansvarig: Webbredaktionen