Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Publikation

FINFO 2011:4 Fritidsfiske vid Upplandskusten

En enkätundersökning visar att fritidsfiskare längs Upplandskusten fångade totalt cirka 187 ton fisk år 2001. Vanligast var strömming, gädda, abborre och gös. En stor del av fritidsfiskarna upplevde att gösen har minskat, särskilt i yttre skärgården. Det stämmer överens med uppgifter från yrkesfisket samt från Fiskeriverkets provfisken.

Omslag till rapport. Illustration.

Författare

Gunnar Thoresson, Fiskeriverkets kustlaboratorium

Sammanfattning

Baserat på 2001 års förhållanden har fritidsfisket i östra Uppland karterats genom en enkätundersökning år 2002. Undersökningen är ett komplement till de biologiska undersökningar som Fiskeriverket genomfört i området sedan början på 1990-talet. Arbetet utgör en del i ett projekt om ekologiskt uthålligt fiske inom det svenska miljökvalitetsmålet Hav i balans samt en levande kust och skärgård.

Den totala enkäten omfattar både frågor om fiskets omfattning och om fiskets förvaltning. Förvaltningsfrågorna har redovisats i en tidigare rapport (Salmi 2002). Enkäten skickades med post till närmare 2 000 hushåll. Ca 20 000 personer beräknades ha anknytning till området som fastboende, sommargäst, båtägare etc. Totalt har ca 10 000 personer fiskat i området år 2001.

Den uppskattade totalfångsten är 187 ton och de vanligaste arterna är strömming (60 ton), gädda (47 ton), abborre (44 ton) och gös (22 ton). Årsmedelfångsten var 24 kg för sport-fiskaren, 40 kg för husbehovsfiskaren som enbart fiskat med mängdfångande redskap och 49 kg för kombinationsfiskaren, d v s den husbehovsfiskare som även fiskat med handredskap 

Av totalfångsten på 187 ton tas 52 ton (28%) inom sportfisket. Tio ton tas av de som fiskar med stöd av enskild rätt (fiskerättsägare). Nästan var femte (19%) av vattenägarna har uppgett sig vara enbart sportfiskare. Drygt 30% av alla fiskande använder nät i sitt fiske och mer än hälften fiskar med handredskap.

Abborre, gädda och gös är vanligast förekommande i de inre delarna av skärgårdsområdet och utgör här 70–80% av totalfångsten. I de yttre delarna utgör dessa arter bara ca 40%. Här ökar inslaget av strömming och sik i fångsterna. Drygt 80% av totalfångsten av gös tas av husbehovsfiskarna. Av dem som haft sitt huvudsakliga fiske i de yttre delarna av området är det fler (47%) som anser att gösfångsterna minskat jämfört de svarande som huvudsakligen fiskat i kärnområdet (28%) för gösens lek.

Fiskeriverkets provfisken i området har visat en nedgående trend för gös under de senaste åren. Även yrkesfiskets fångster har under 10-årsperiod minskat med mer än 50%. Totalt sett är resursutnyttjandet av gös högt i området som helhet och Fiskeriverkets rekommendation är för närvarande att fisketrycket bör minska (Anon 2010).

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fritidsfiske Publikation

Publicerad: 2012-01-27

Sidansvarig: Webbredaktionen