Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Publikation Östersjön

FINFO 2005:14 Flatfishes in the Baltic Sea — a review of biology and fishery with a focus on Swedish conditions

Plattfiskar i Östersjön är viktiga av både ekonomiska och ekologiska skäl. Genom att ta till vara den biologiska kunskap som finns skulle utvecklingen och genomförandet av förvaltningsplaner kunna förbättras.

Författare

Fiskeriverkets kustlaboratorium, Öregrund, Swedish Board of Fisheries, Institute of Coastal Research, Ann-Britt Florin

Sammanfattning

Plattfiskar i Östersjön är viktiga av både ekonomiska och ekologiska skäl. Genom att ta till vara den biologiska kunskap som finns skulle utvecklingen och genomförandet av förvaltningsplaner kunna förbättras. Den här rapporten är den första grundliga sammanställningen av kunskap om plattfiskarna i Östersjön, d v s piggvar (Psetta maxima), slätvar (Scopthalmus rhombus), skrubbskädda/flundra (Platichthys flesus), rödspätta (Pleuronectes platessa), tunga (Solea solea) och sandskädda (Pleuronectes limanda).

Ämnen som behandlas är fortplantning, rekrytering, födoval, tillväxt, beståndsstruktur, fiske och beståndsutveckling. Under 1900-talet har plattfiskbestånden fluktuerat påtagligt och även storleks och åldersstruktur har förändrats, antingen som en direkt följd av hårt fiske eller genom miljöförändringar. Övergödningen kan ha stor negativ inverkan på plattfiskar, dels genom den förorsakade syrebristen på djupa bottnar, dels den ökande mängden fintrådiga alger i uppväxtområden. Den ökade primärproduktion kan dock vara gynnsam om den resulterar i ökad födotillgång.

Ett vanligt mönster under det senaste århundradet är en ökad tillväxt, troligtvis p g a bättre födotillgång men det kan också vara en effekt av minskad konkurrens vid lägre fisktätheter. Fiske har även visats ge upphov till evolutionära förändringar i viktiga livshistoriekaraktärer, vilket betyder att evolutionära effekter bör tas med i beräkningen i framtida förvaltningsplaner. Märkningar och genetiska analyser har avslöjat att flera plattfiskarter är indelade i distinkta bestånd. Vidare har det upptäckts att några plattfiskarter har anpassat sig till de särskilda förhållanden med låg salthalt som råder i Östersjön.

Denna kunskap ger anvisning om på vilken geografisk skala förvaltning bör utföras och också hur en förlust av unika anpassningar kan undvikas. Ett annat exempel på biologisk kunskap som är relevant i förvaltningsarbete är den markanta storleksskillnaden mellan könen som de flesta plattfiskar uppvisar. Den här storleksskillnaden har konsekvenser för hur fisket påverkar ett bestånd och vilken effekt olika förvaltningsbeslut får.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Publikation Östersjön

Publicerad: 2012-01-27

Sidansvarig: Webbredaktionen