Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Handbok Rapport Styrdokument Vägledning

Utformning av vägledningar och rapporter

Alla vägledningar och rapporter vi tar fram ska ha en enhetlig utformning och ett tydligt budskap. För att underlätta i ditt arbete finns här en policy med riktlinjer, samt en rutin med checklista.

Policy och rutin

Vi använder vägledningar, tillsynsvägledningar och rapporter för att fullgöra uppdraget som vägledande myndighet och för att sprida information inom HaV:s ansvarsområde.

I policyn för vägledningar och rapporterPDF kan du läsa om skillnaden mellan de olika typerna av dokument. Där hittar du även information om vad som måste finnas med i respektive dokument.

Den 20 mars 2018 uppdaterades policyn, för alla rapporter som då redan påbörjats gäller den tidigare policyn.

Grafik. Olika steg i att skriva en rapport.

Varje steg i processkartan motsvaras av en punkt i checklistan som beskriver vad handläggare/ chef behöver göra.

Rutin för rapporter

I rutin och checklista för arbete med rapporterPDF hittar du som ska ta fram en rapport mer information om vad du bör tänka på.

Olika typer av dokument

Vägledning

Vägledning

Vägledning kan lämnas när Havs- och vattenmyndigheten har föreskriftsrätt eller ett utpekat ansvarsområde. Vägledning kan lämnas genom längre fördjupade texter och kortare meddelanden.

Vägledning ska skrivas i HaV:s mall för vägledningar (sådan mall ska tas fram, använd rapportmallen tills vidare). Vägledning kan därutöver lämnas i form av handböcker, manualer och checklistor samt genom webbtexter.

Följande information, ansvarsförtydligande, ska finnas i den tryckta vägledningen:

Det här är en vägledning från Havs- och vattenmyndigheten som innehåller myndighetens slutsatser och ställningstaganden samt tolkning av hur regler inom området bör tillämpas. Vägledningen riktar sig till myndigheter, enskilda och näringsidkare.

Havs- och vattenmyndighetens logotyp ska anges på framsidan av en tryckt vägledning.

Tillsynsvägledning

Tillsynsvägledning lämnas när Havs- och vattenmyndigheten har ett utpekat uppdrag som tillsynsvägledande myndighet. Tillsynsvägledning kan lämnas genom längre fördjupade texter och för kortare meddelanden.

Tillsynsvägledning ska skrivas i HaV:s mall för vägledningar (sådan mall ska tas fram, använd rapportmallen tills vidare). Tillsynsvägledning kan därutöver lämnas i form av handböcker, manualer, checklistor samt texter på webben.

Följande information, ansvarsförtydligande, ska finnas i en tryckt tillsynsvägledning:

Det här är tillsynsvägledning från Havs- och vattenmyndigheten. Tillsynsvägledningen innehåller stöd, råd och praktisk handledning till de myndigheter som utövar tillsyn.

Havs- och vattenmyndighetens logotyp ska anges på framsidan av ett tryckt dokument.

Rapporter

Myndigheten ger ut två typer av rapporter:

  • Havs- och vattenmyndighetens rapport
  • Uppdragsrapport

Grundläggande för dessa båda typer är att det redan vid start av produktion eller beställning står klart att materialet kan komma att publiceras fristående i sin helhet, och att rapportens innehåll inte utgör en delmängd av en annan rapport.

Rapporter som myndigheten tar emot men som utgör underlag för vårt arbete benämns för Underlagsrapporter. Dessa publiceras inte av HaV.

HaV-rapport

En sådan rapport tas fram av Havs- och vattenmyndigheten enskilt eller i samverkan med en eller flera myndigheter. Av rapporten kan Havs- och vattenmyndighetens slutsatser och ställningstaganden framgå. Rapporten ingår i myndighetens rapportserie.

Följande information, ansvarsförtydligande, ska finnas med (på omslagets insida i en tryckt rapport):

Den här rapporten har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten. Myndigheten ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

eller

Den här rapporten har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten i samverkan med (namn på en annan myndighet). Myndigheterna ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

När HaV ger ut en rapport ska HaV:s rapportmall användas (där ingår HaV:s logotyp). Om rapporten har tagits fram tillsammans med någon annan myndighet anges även dennes logotyp på omslagets framsida. Om rapporten publiceras enligt annan myndighets grafiska profil ska Havs- och vattenmyndighetens logotyp anges på omslaget till en tryckt rapport.

HaV:s rapporter ska innehålla ett förord, undertecknat av avdelningschef.

Namn på författare anges inte i HaV:s rapporter. Författarens namn anges i det missiv som följer rapporten vid beslutstillfället.

Uppdragsrapport

Havs- och vattenmyndigheten kan ge i uppdrag till en extern aktör att genomföra en utredning eller kunskapssammanställning som i sin helhet ska presenteras som en rapport. Efter kvalitetsgranskning av resultatet ska rapporten publiceras i Havs- och vattenmyndighetens rapportmall.

Uppdragstagarens namn (organisation och författare) ska anges på rapportens titelsida (sid 3 i rapportmallen). Uppdragstagarens logotyp anges inte. Rapporten ingår i myndighetens rapportserie. Underlagsrapporter ska innehålla ett förord, undertecknat av avdelningschef.

Följande information, ansvarsförtydligande, ska finnas med, (på omslagets insida i en tryckt rapport):

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Rapportförfattarna ansvarar för innehållet och slutsatserna i rapporten. Rapportens innehåll innebär inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida.

Rapportering av regeringsuppdrag

Observera att regeringsuppdrag inte ska rapporteras i myndighetens rapportmall utan skrivas i annan lämplig wordmall. Rapportering av regeringsuppdrag ska bestå av missiv som första sida, följt av eventuell innehållsförteckning och därefter följer sakinnehållet och eventuella bilagor.

Rapportnummer och ISBN

Rapportnummer (löpnummer per år) och ISBN-nummer ska finnas på samtliga tryckta vägledningar, tillsynsvägledningar och rapporter som Havs- och vattenmyndigheten tar fram. Rapportnummer och ISBN-nummer ska även finna på uppdragsrapporter som publiceras i vår rapportmall.

Alla rapporter, vägledningar och tillsynsvägledningar ska diarieföras tillsammans med underlagsmaterialet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Handbok Rapport Styrdokument Vägledning