Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin

Strategi för HaV:s arbete med 3R-frågor

Vi har tagit fram en strategi för hur vi ska arbeta med 3R-frågor. För vår del är det främst aktuellt för de provfisken vi är beställare av.

3R är ett begrepp inom forskningen där man försöker hitta alternativa metoder till djurförsök, eller förfina dagens metoder för att minska lidandet. 3R står för Replace – ersätta, Reduce – minska och Refine - förfina.

För vår del är det framför allt aktuellt att främjande av 3R-frågor ska ingår i avtal och överenskommelser för provfisken, samt att utförarna uppfyller de lagkrav som ställs inom 3R. Genom medel till utvecklingsprojekt vill vi även verka för utveckling av metoder som främjar 3R.

Bakgrund

I regeringens proposition 2013/14:41 görs bedömningen att myndigheter som är berörda av försöksdjursanvändning bör upprätta strategier för att stärka sitt arbete med 3R-frågor.

I regleringsbrevet för 2016 fick Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Läkemedelsverket, Naturvårdsverket, Statens livsmedelsverk och Statens veterinärmedicinska anstalt i uppdrag av regeringen att, tillsammans med Jordbruksverket, upprätta strategier för respektive myndighets 3R-arbete i syfte att stärka detta arbete.

Strategin ska beskriva hur myndigheterna ska arbeta för att minska antalet försöksdjur och ersätta djurförsök med alternativa metoder när så är möjligt och lämpligt, samt att förfina metoderna för att minska lidandet i de fall djurförsök används.

Läs Havs- och vattenmyndighetens strategi för arbetet med 3R-frågorPDF.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rutin