Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Föredragning för avdelningschef på H

Avdelningen för havs- och vattenförvaltning (H) har AC-dragning varje vecka. Här hittar du vår rutin för föredragningar.

De veckovisa föredragningarna är viktiga tillfällen för avdelningschefen att få information om och avstämningar i enheternas verksamheter. För att tillfällena ska användas optimalt ska de ärendena som anmäls till föredragningarna vara väl förberedda, kortfattade och fokusera på kärnfrågan.

Följande ska anmälas till föredragning:

  • Ärenden av principiell karaktär
  • Ärenden som enligt arbetsordningen ska beslutas av avdelningschef
  • Ärenden som ska föredras för generaldirektören

Förbered ditt ärende innan du anmäler det

Innan du anmäler ditt ärende till föredragning måste du se till att det är väl genomgånget och avstämt med de som behöver vara involverade. Frågan ska vara allsidigt belyst, diskuterad på enhetsnivå och avstämd med enhetschef.

Vid upphandling, avtal, överenskommelser och övriga ekonomiska åtaganden ska ekonomienheten (Ve) delta i handläggningen av ditt ärende. Vid upphandling ska även juridiska enheten (Vj) delta. Kontakta Ve och Vj i god tid med ditt ärende.

Arbetsordningen ska alltid följas, den beskriver vem som får fatta beslut och vem som ska delta i handläggningen.

Så här gör du för att anmäla ditt ärende

Skicka en ifylld föredragningsmall till epostbrevlåda ACforedrag@havochvatten.se senast klockan 12 torsdagen innan föredragningen och informera om följande:

  • Vem som är föredragande
  • Vilken typ av ärende det är (beslut, attest, information, avstämning)
  • Beräknad tidsåtgång för ditt ärende (max 20 min)
  • Alla relevanta underlag ska sparas under rätt datum under avdelningsföredragningar i avdelningsmappen G:\Avd-H\AVDELNINGSMAPP\Avdelningsföredragningar
  • När du har fått tid och plats för föredragningen skickar du en möteskallelse till alla berörda inklusive Mats Svensson, Per Olsson och Charlotta Lundqvist (på det sättet blir det tydligt för alla inbjudna vem som är föredragande). Du kan även bifoga länk till dokumenten i kallelsen.
  • Ta med papperskopior för påskrift till själva föredragningen om det erfordras.
  • OBS! Om du inte anmäler ditt ärende eller inte skickar in underlagen i tid så skjuts ditt ärende upp till nästa föredragning veckan därpå.

Efterarbete

Du som handläggare ansvarar för att handlingen diarieförs och expedieras. Enheten ansvarar även för genomförande av beslut som tagits. Eventuella pressfrågor och kommunikation av ärendet hanteras alltid tillsammans med kommunikationsenheten. Noteringar om ärendet görs under föredragningen av representant från H-stab, exempelvis om beslut tas eller vad nästa steg blir.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut