Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning

Bisysslor

Här kan du läsa vad som menas med bisysslor samt var och varför frågor om bisysslor regleras. Har du en bisyssla ska du anmäla det till din chef.

Definition av bisyssla

En bisyssla är i princip allt som en statsanställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning, och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra vid sidan av sin anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Det är utan betydelse om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte. Det är också utan betydelse om man är tjänstledig från sin anställning eller har semester under bisysslans utövande.

Anmäl din bisyssla

Om du har en bisyssla ska du anmäla det. Fyll i blanketten för bisysslaWord och lämna den till din chef.

Varför regleras bisysslor?

Det finns två anledningar till en reglering av statsanställdas rätt att vid sidan av sin anställning ha en annan anställning eller bedriva egen verksamhet:

  1. Rättsliga krav på att privata intressen inte får inverka på den anställdes sätt att fullgöra arbetsuppgifterna och att allmänhetens förtroende för myndigheten inte ska rubbas.
  2. Statens intresse av att den anställde i tillräcklig mån ägnar kraft åt det arbete hon/han får lön för. Uppgifter vid sidan av anställningen får alltså inte påverka det ordinarie arbetet.

Som huvudregel gäller att statligt anställda fritt förfogar över sin fritid, och att den enskilde själv avgör hur hon/han vill använda den.

Bisysslor som normalt är tillåtna är

  • statliga och kommunala uppdrag
  • fackliga förtroendeuppdrag
  • politiska och andra ideella förtroendeuppdrag.

Vad säger reglerna?

Staten reglerar frågor om bisysslor dels i författning, dels i kollektivavtal. Där framgår om och i vilken utsträckning de anställda får ägna sig åt bisysslor.

Det finns begränsningar för tre olika typer av bisysslor:

  • förtroendeskadliga bisysslor (LOA 7 §)
  • arbetshindrande bisysslor (Villkorsavtalet 13 kap 10§)
  • konkurrensbisysslor (Villkorsavtalet 13 kap 11§)

Den allmänna regleringen av förtroendeskadliga bisysslor finns i Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA). Bestämmelser om arbetshindrande och konkurrerande bisysslor finns reglerat i kollektivavtal (ALFA) och för chefer i Chefsavtalet (2001:A7).

Regeringsformen ställer krav på objektivitet, förbudet mot vissa bisysslor kommer av de särskilda krav på integritet som den offentliga anställningen ställer på arbetstagarna.

Läs Arbetsgivarverkets skrift om bisysslor för att få veta mer

Arbetsgivarverket har gett ut en skrift om bisysslor som redogör för de bestämmelser som begränsar statliga arbetstagares rätt att ha förtroendeskadliga, arbetshindrande eller konkurrerande bisysslor. Den ger också en vägledning för hur arbetsgivare kan hantera frågor om bisysslor.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning