Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Styrdokument

Arbetsordningens bilaga för beslutsordning

Här kan du läsa om myndighetens fördelning av befogenheter för beslut inom upphandling, avtal, övriga ekonomiska åtaganden och bidrag.

Fördelning av beslutsbefogenheter

Generell information om fördelningen av beslutsbefogenheter

Generaldirektören beslutar själv eller delegerar beslutsbefogenheter inom olika sakområden enligt fördelningen i de olika ärendegrupperna. I undantagsfall kan generaldirektören eller en avdelningschef vid tillfälligt behov delegera beslutsbefogenheter utöver vad som följer av fördelningen. Sådan delegering ska dokumenteras och biläggas ärende där den utökade beslutsbefogenheten tillämpas.

När avdelningschef anges för en ärendegrupp avses i tillämpliga fall även cheferna för de enheter som är direkt underställda generaldirektören.

För ärendegrupperna angiven lägsta beslutsnivå ska inte tillämpas i följande fall.

 1. Generaldirektören avgör ärenden av principiell karaktär eller av större betydelse samt ärenden som avser föreskrifter, om inte ärendena ska avgöras av personalansvarsnämnden.
  Generaldirektörens beslutsbefogenheter får vid förhinder tillämpas på sätt föreskrivs i arbetsordningens avsnitt 1.2, Myndighetens ledning.
 2. Avdelningschefer beslutar i ärenden av principiell och övergripande karaktär på avdelningsnivå respektive enhetsnivå.
 3. Om det under ett ärendes handläggning framkommer att ärendet blir av övergripande och principiell karaktär eller om det råder delade meningar i ett ärende som berör flera avdelningar, enheter eller stab, ska det underställas behörig överordnad nivå.
 4. I fall där den normalt beslutande inte är i tjänst/tillstädes och ett ärendes avgörande inte kan anstå ska beslut fattas i första hand på närmast högre beslutsnivå och i andra hand på samma beslutsnivå.

För respektive ärendegrupp följer när samråd med annan avdelning, enhet eller funktion är obligatoriskt. Sådant samråd ska i övrigt genomföras vid behov.

Ärenden som rör upphandling, avtal och övriga ekonomiska åtaganden

Upphandling, avtal och övriga ekonomiska åtaganden för berört sakområde > 50 000 kr

Beslutsbefogenhet för ärenden

Ärende­grupp

Lägsta besluts­nivå

Handläggande nivå

> 1 000 000 kr från förvaltningsanslag samt annan finansiering som inte är sakanslag

> 5 000 000 kr från sakanslag

> 500 000 kr från gemensamt svensk/finskt konto avseende intäkter från fisketillstånd i Torne älv

Generaldirektör

Berörd avdelning

≤1 000 000 kr från förvaltningsanslag samt annan finansiering som inte är sakanslag

≤ 5 000 000 kr från sakanslag

≤ 500 000 kr från gemensamt svensk/finskt konto avseende intäkter från fisketillstånd i Torne älv

Avdelningschef

Berörd avdelning

< 500 000 kr från förvaltningsanslag samt annan finansiering som inte är sakanslag

 

< 2 000 000 kr från sakanslag.

Enhetschef

Berörd enhet


Anmärkning

Vj upphandlingsfunktion deltar enligt särskild upphandlings­rutin . Vid sakanslag deltar Ve.

Ansökan om stöd ur EHFF

Beträffande ansökan om stöd ur EHFF gäller vad som föreskrivs under

 • Hb-ärenden
 • Fr-ärenden
 • Fu-ärenden
 • Vi-ärenden

Upphandling, avtal och övriga ekonomiska åtaganden för berört sakområde ≤ 50 000 kr

Lägsta besluts­nivå

Sektionschef

Handläggande nivå

Berörd sektion

Anmärkning

Vj upphandlingsfunktion deltar enligt särskild upphandlings­rutin.

Ansökan om stöd ur EHFF

Beträffande ansökan om stöd ur EHFF gäller vad som föreskrivs under

Upphandling, avtal och övriga ekonomiska åtaganden för IT-verksamhet

 • ≤ 1 000 000 kr från förvaltnings­anslaget samt annan finansiering som inte är sakanslag.
 • ≤ 2 000 000 kr från sakanslag

Lägsta besluts­nivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Vi

Anmärkning

 • Vj upphandlingsfunktion deltar enligt särskild upphandlings­rutin.
 • Ve deltar

Ansökan om stöd ur EHFF

Beträffande ansökan om stöd ur EHFF gäller vad som föreskrivs under

 • Hb-ärenden
 • Frärenden
 • Fu-ärenden
 • Vi-ärenden

Direktupphandling

Beslut om undantag från bestämmelser om inhämtande av prisuppgifter från tre leverantörer enligt vad som närmare föreskrivs i särskild upphandlingsrutin

Lägsta besluts­nivå

Avdelningschef

Handläggande nivå

Berörd avdelning, enhet eller sektion

Anmärkning

Vj upphandlingsfunktion deltar enligt särskild upphandlings­rutin.

Medelsbegäran eller rekvisition av externa medel som redan är beslutade

Medelsbegäran eller rekvisition av externa medel som redan är beslutade

Lägsta besluts­nivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Berörd avdelning

Ärenden som rör bidrag

Alla bidrag > 5 000 000 kr för berört sakområde

Lägsta beslutsnivå

Generaldirektör

Handläggande nivå

Berörd avdelning

Undantag

Undantag från ovanstående gäller för

 • fiskeavgifts- och villkorsmedel enligt vad som föreskrivs i avsnitten
  • Kf-ärenden
  • Hb-ärenden
 • Bidrag ur EHFF för datainsamling enligt vad som föreskrivs i Km-ärenden

Anmärkning

 • Ve deltar.
 • Vid bidrag från sakanslag 1:11 deltar H-stab
 • Vj deltar när bidrag avser annan mottagare än statliga myndigheter

Alla bidrag ≤ 5 000 000 kr från sakanslag, inom sina respektive verksamheter för berört sakområde

Lägsta beslutsnivå

Avdelningschef

Handläggande nivå

Berörd avdelning som disponerar sakanslag

Anmärkning

 • Ve deltar.
 • Vid bidrag från sakanslag 1:11 deltar H-stab
 • Vj deltar när bidrag avser annan mottagare än statliga myndigheter

Bidrag ≤ 2 000 000 kr från sakanslag till andra statliga myndigheter inom sina respektive verksamheter för berört sakområde

Lägsta beslutsnivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Berörd enhet som förfogar över sakanslaget

Anmärkning

 • Ve deltar.
 • Vid bidrag från sakanslag 1:11 deltar H-stab

Bidrag till andra mottagare än statliga myndigheter för utrustning som behövs för uppfyllande av kraven i föreskrifter om fiskerikontroll ≤ 250 000 kr

Lägsta beslutsnivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Berörd enhet vid F

Anmärkning

Vj deltar

Ärenden som rör ansökan om stöd och bidrag ur EHFF

Biologisk mångfald och områdesskydd (Hb)

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd enligt artiklarna 37, 40.1.b-g och i, 44.6.a-b, samt 80.1.b-c i EHFF

Lägsta beslutsnivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Hb

Fiskereglering (Fr)

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd för datainsamling enligt artikel 77.2 a-e) i EHFF

Lägsta beslutsnivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Fr

Uppföljningsenheten (Fu)

Ansökningar om och utbetalning av medfinansiering av stöd ur Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) vad avser insatser för kontroll och tillsyn enligt artikel 76 i förordning (EU) nr 508/2014

Lägsta beslutsnivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Fu

IT-enheten (Vi)

Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd för datainsamling enligt artikel 77.2 f) i EHFF

Lägsta beslutsnivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Vi

Miljöövervakning (Km)

Beslut om stöd för datainsamling enligt artikel 77 i EHFF

Lägsta beslutsnivå

Enhetschef

Handläggande nivå

Km

Anmärkning

Ve deltar

Fiskeavgifts- och villkorsmedel

Forskning och miljömål (Kf)

Närmare bestämma hur fiskeavgifter som har fastställts enligt

 1. 4 kap. 5 och 8 §§ äldre vattenlagen (1918:523),
 2. 6 kap. 6 § lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet ska användas för att bekosta forskning och utveckling inom fiskevården - 10 § andra stycket förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

Lägsta beslutsnivå

Avdelningsschef

Handläggande nivå

Kf

Anmärkning

Ve deltar

Biologisk mångfald och områdesskydd (Hb)

Bestämma hur fiskeavgifter och villkorsmedel ska användas som har fastställts enligt

 1. 4 kap. 18 § och 6 kap. 9 § äldre vattenlagen (1918:523),
 2. 6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, om inte annat har bestämts i domen eller beslutet. Myndigheten får överlämna uppgiften att fatta beslut enligt punkt 2 till länsstyrelsen - 10 § första stycket förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter

Lägsta beslutsnivå

 • Avdelningsschef
 • Enhetschef upp till ett belopp om 2 000 000 kr

Handläggande nivå

Hb

Anmärkning

Ve deltar

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Styrdokument