Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Styrdokument

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöpolicyn beskriver viktiga utgångspunkter i det systematiska arbetsmiljöarbetet på HaV. Policyn beskriver mål- och viljeinriktning samt strategier och metoder i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vår arbetsplats ska präglas av en god arbetsmiljö och ett positivt arbetsklimat, där dialog, delaktighet, feedback, lärande och ansvarstagande utvecklar såväl medarbetare, grupper och verksamheten. Genom att på olika sätt arbeta för en god arbetsmiljö förebygger vi ohälsa och olycksfall och skapar engagemang samt arbetsglädje.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara ett stöd i arbetet och beskriver på en mer övergripande nivå hur vi ska arbeta med arbetsmiljöfrågor.

Den tydliggör bland annat innebörden av SAM, ansvar och roller i arbetet, lagstiftning som styr och vilka metoder och rutiner vi har i vårt arbetsmiljöarbete. 

Som ett komplement till denna rutin finns det andra rutiner som beskriver mer i detalj hur saker och ting ska genomföras inom vissa arbetsmiljöområden.

Medarbetarundersökning

Vi arbetar aktivt och systematiskt med medarbetarundersökning som ett verktyg för att förbättra och utveckla vår arbetsplats och gemensamma arbetsmiljö.

Ett aktivt arbete innebär att mäta, analysera resultatet, planera och genomföra aktiviteter på sektions-, enhets-, avdelnings- och myndighetsnivå och följa upp om genomförda åtgärder gett avsedd effekt.

Vi arbetar så för att vi vet att arbetsklimatet i verksamheten har en väldigt stor påverkan på bland annat trivsel, effektivitet och resultat.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Anställning Chef Styrdokument